Inprimatu

UDAL PROZEDUREN ESKULIBURUA

Aurkibidea
1.1 HERRITARREI INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA EMATEA
1.2 UDAL POLITIKARIEKIN ETA TEKNIKARIEKIN EGOTEKO HITZORDUA
1.3 INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEA
1.4 DOKUMENTUEN SARRERA ERREGISTROA
1.5 DOKUMENTUEN KONPULTSA
1.6 ESKERRAK, IRADOKIZUNAK ETA ERREKLAMAZIOAK JASOTZEA
1.7 KALTEAK, ONDARE ERANTZUKIZUNAGATIK
1.8 ARTXIBOKO AGIRIAK KONTSULTATZEA
1.9 HIRIGINTZA KONTSULTA
1.10 INFORMAZIO, BALIOESPEN, DIAGNOSTIKO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA
1.11 GALDUTAKO GAUZAK
2.1 ERROLDAREN ZIURTAGIRIAK
2.2 BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN ALTA EMATEA
2.3 JAIOTZA DELA ETA BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEA
2.4 BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN HELBIDE-ALDAKETAK JASOTZEA (UDALERRI BARRUKOAK)
2.5 ERROLDAN DAUDEN DATU PERTSONALAK ALDATZEA
2.6 BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN BAJA EMATEA
2.7 ERROLDAREN ZIURTAGIRI BEREZIAK
2.8 EUROPAR BATASUNEKOAK EZ DIREN ETA BIZILEKU-BAIMEN IRAUNKORRIK (IRAUPEN LUZEKORIK) EZ DUTEN ATZERRITARREN ERROLDA-INSKRIPZIOA BERRITZEA
3.1 SALBUESPENEN, HOBARIEN ETA EZ ZERGAPETZEKO ADIERAZPENA
3.2 ZERGA-BETEBEHARRAK ATZERATZEA EDO ZATIKATZEA
3.3 HELBIDE FISKALA ALDATZEA
3.4 ZERGAK HELBIDERATZEA
3.5 IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN ALTA EMATEA ETA AUTOLIKIDAZIOA EGITEA
3.6 IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ITZULTZEA
3.7 BIDEGABEKO SARRERAK ITZULTZEA
3.8 ZERGA-BETEBEHARREN ORDAINKETA EGUNERATUTA DAGOELA ADIERAZTEN DUEN EGIAZTAGIRIA
3.9 ONDASUNEN EGIAZTAGIRIA
3.10 KOBRATZE-AGIRIAREN EDO ORDAINKETA-FROGAGIRIAREN KOPIA
4.1 OBRA HANDIA EGITEKO LIZENTZIA
4.2 OBRA TXIKIETARAKO LIZENTZIA
4.3 JAKINAREN GAINEAN JARTZEKO OBRAK
4.4 LEHEN ERABILERAKO LIZENTZIA
4.5 LURSAIL EDO ERAIKINAK ZATIKATZEKO EDO BEREIZTEKO LIZENTZIA
4.6 AURRI DEKLARAZIOA
4.7 PLAN PARTZIALA
4.8 PLAN BEREZIA
4.9 XEHETASUN AZTERKETA
4.10 BIRPARTZELAZIO PROIEKTUA
4.11 URBANIZAZIO PROIEKTUA
4.12 JARDUERA SAILKATUEN LIZENTZIA
4.13 JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA
4.14 JARDUERAREN TITULARITATEA ALDATZEA
4.15 IBI EDO PASABIDE BAIMENA
4.16 BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK ETA MAHAITXOAK JARTZEA
4.17 UDAL TITULARITATEKO LANDA-BIDE PUBLIKOAK ERABILTZEKO LIZENTZIA
4.18 EKITALDIETARAKO UDALAREN JABETZAKO MATERIALA UZTEA
4.19 AIRE KONPRIMITUKO ARMAK EDUKITZEKO LIZENTZIA
4.20 ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA
4.21 ASTEROKO AZOKAN SALTZEKO BAIMEN ESKAERA
4.22 OSTALARITZA ORDUTEGIA LUZATZEKO ESKAERA
4.23 BEREZIKI ARAUTUTAKO EREMUETAN APARKATZEKO BAIMENA
5.1 ETXEBIZITZAREN EUSKAL ZERBITZUAN, ETXEBIDEN, IZENA EMATEA
5.2 TERMALISMO SOZIALEKO PROGRAMA
5.3 ADINEKOENTZAKO OPORRALDI PROGRAMA
5.4 TURISMOA ETA TERMALISMOA EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAT
5.5 GIZARTE ZENTROKO GELAK ERABILTZEA
5.6 KULTUR ETXEKO GELAK ERABILTZEA
5.7 LATXARTEGI ARETOA ERABILTZEA
5.8 KIROL EKINTZETARAKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEA
5.9 KIROL EKINTZAK EZ DIREN EKINTZETARAKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEA
5.10 KIROLDEGIKO ABONUA
5.11 KIROLDEGIKO IKASTAROETAN IZENA EMATEA
5.12 KIROLDEGIKO IKASTAROETAN BAJA EMATEA
5.13 UDAKO HAURREN UDA IKASTAROAN IZENA EMATEA
5.14 BIKUÑAKO MUSIKA LOKALAK EDO/ ETA GRABAZIO GELA ERABILTZEA
5.15 NERABEENTZAKO ZERBITZUKO ERABILTZAILE EGITEA
5.16 “AZOKA “ GUNEA ERABILTZEA
5.17 EZKONTZA ZIBILAK OSPATZEKO UDAL LOKALAK ERABILTZEKO ESKAERA
5.18 IKASGELAREN ERABILTZAILE EGITEA
5.19 DENDA EDO SALTOKI GISA INSKRIBATZEA, ENKARGUAK ENTREGATZEKO ARMAIRU ADIMENDUNAK ERABILTZEKO
6.1 DIRU-LAGUNTZAK, LEGAZPIKO UDALERRIAN EGOITZA IZAN ETA BERAIEN JARDUERA LEGAZPIKO GIZARTE ZERBITZUEN ALORREAN GARATUKO DUTEN ELKARTEEI
6.2 UDAL TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK ORDAINTZEKO DIRU-LAGUNTZAK
6.6 TRATAMENDU TERAPEUTIKOETARA ETA ERREHABILITAZIOKOETARA JOATEKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA
6.7 SEME-ALABAK JAIOTZEAGATIK EDO ADOPTATZEAGATIK DIRU-LAGUNTZAK
6.8 LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK
6.9 EUSKARA IKASTERA ETA EUSKARAZKO BESTE IKASTAROETARA JOATEKO DIRU-LAGUNTZAK
6.11 ERROTULUAK, IRUDI KORPORATIBOA ETA WEB GUNEA EUSKARAZ JARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK
6.12 OHIKO KIROL JARDUERAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK
6.13 GRABAZIOAK EGITEKO HERRIKO MUSIKA TALDEENTZAT DIRU-LAGUNTZAK
6.14 AISIALDIKO BEGIRALE ETA ZUZENDARI TITULUA ESKURATZEKO HERRITARRENTZAT DIRU-LAGUNTZAK
6.15 GAZTEEK ETXE-BIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZA
6.17 ESKOLA-MATERIALA ETA EKIPO INFORMATIKOAK EROSTEKO DIRULAGUNTZAK
6.18 LEGAZPIKO TXIKIZKAKO MERKATARITZAN ETA MIKROENPRESETAN KONTSUMOA SUSTATZEKO 3K BONUEN PROGRAMA
6.19 ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO ETA TOKIKO MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAK
7.1 MENDEKOTASUNA BALORATZEA ETA BALIABIDEETARA BIDERATZEKO RAI TRESNA
7.2 EZGAITASUNAREN BALORAZIOA
7.3 EGOITZEN SAREAN SARTZEA
7.4 MENDEKOAK DIREN ADINEKO PERTSONENTZAKO EDO EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIA
7.5 LAGUNTZA TEKNIKOAK EDO BABES-PRODUKTUAK
7.6 FAMILIA-INGURUNEAN ZAINTZA-LANETARAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA
7.7 LAGUNTZA PERTSONALEKO DIRU-LAGUNTZA JASOTZEA
7.8 IZAERA PRIBATUKO EGUNEKO ZENTROAN EDO EGOITZAN DAGOENAK DIRU-LAGUNTZA JASOTZEA
7.9 KOTIZATU GABEEN PENTSIOA
7.10 GIZARTE ONGIZATEKO FUNTSEKO PENTSIOA
7.12 EGONALDI LABUR, ERTAIN ETA LUZEKO ETXEBIZITZETAN SARTZEA
7.13 UNITATE SOZIO-SANITARIOAN SARTZEA
7.14 SENDIAN: ADINEKO MENDEKOAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA
7.15 MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDEN ADINEKOENTZAT EGUNEKO ZENTROAN SARTZEKO ESKAERA
7.16 MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDENEN FAMILIA HARRERA ZERBITZUA
7.17 EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO APARKATZEKO TXARTELA
7.18 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
7.19 ADINEKO PERTSONENTZAT BABESPEKO ETXEBIZITZAK
7.20 LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA, ETXEKO TRATU TXARRAK ETA SEXU-INDARKERIA JASAN DUTEN BIKTIMENTZAKO
7.21 LAGUNTZA SOZIO JURIDIKOA, ETXEKO TRATU TXARRAK EDO GENERO-INDARKERIA JASAN DUTENENTZAKO
7.22 BABESGABETASUN EGOERAN ERORTZEKO ARRISKUAN EGON DAITEZKEEN ADINGABEEN EGOERA BALORATZEA
7.23 UDAL ESKU-HARTZEA ARRISKU EGOERAN DAUDEN ADINGABEAK DITUZTEN FAMILIETAN
7.25 EUSKADIKO TELELAGUNTZA ZERBITZU PUBLIKOA (BETION) JASOTZEA
7.26 GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZAK
7.27 GENERO INDARKERIAREN BIKTIMENTZAT DIRU-LAGUNTZAK
7.28 DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA
7.29 FAMILIA UGARIEN TITULUA ETA KARNETA
7.30 GIZARTE ABONUA
7.31 ELIKAGAIEN ESKAERA
7.32 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUKO ERABILTZAILEEN ARTEAN BOTIKEN ERABILERA OPTIMIZATZEKO PROGRAMA
7.33 GIZARTE LAGUNTZAK JASOTZEN DIREN EDO EZ DIREN ZIURTATZEN DUEN AGIRIA
7.34 ETXEBIZITZAK BIZIGUNE ETA ASAP PROGRAMETAN SARTZEA
7.35 MEAZTI ETXEKO EGUNEKO ARRETA ZERBITZUAN SARTZEKO ESKAERA
8.1 HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN ALTA EMATEA
8.2 HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN ALDAKETAK EGITEKO ESKAERA
8.3 HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN BAJA EMATEA
8.4 HILETA EDO OMENALDI ZIBILAK OSPATZEKO UDAL LOKALAK ERABILTZEA
8.5 UDAL KANPOSANTUA: LUR EMATEKO ESKAERA ETA, BEHAR DENEAN, HORMA-HILOBIA EMATEA
8.6 UDAL KANPOSANTUA: GORPUA HILOBITIK ATERATZEA
9.1 ITZULPEN ZERBITZUA
9.2 FIDANTZA ETA BERMEAK ITZULTZEA
9.3 PARTAIDE KUOTA LIKIDATZEA.
9.4 TRAFIKO ZUZENDARITZA OROKORREAN HELBIDEA ALDATZEA
9.5 ESPETXE-ZIGORRAK LEGAZPIKO HERRIAREN ALDE LAN EGINEZ ORDEZKATZEA
9.6 LEGAZPIKO UDALAREN DEPARTAMENTUETAN PRAKTIKAK EGITEA
9.7 LEGAZPIKO UDALEAN AISIALDI BEGIRALE TITULUA LORTZEKO PRAKTIKAK EGITEA

HERRITARREI INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA EMATEA

1.1
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Udalarekin eta, oro har, udalerriarekin zerikusia duen edozein gairi buruzko informazioa eta orientabidea herritarrei ematea. Herritarrei orientabidea ematea udaletik kanpoko izapideak egiteko.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Udalerritik bertatik 010

Kanpotik 943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Agiri lagungarriak
Oharrak
IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK eska daitezke:.
 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

UDAL POLITIKARIEKIN ETA TEKNIKARIEKIN EGOTEKO HITZORDUA

1.2
GALDERAERANTZUNA
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Udalerritik bertatik 010

Kanpotik 943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Dagokionaren agendan hitzordua hartzea.
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEA

1.3
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Legazpiko Udalaren, bere erakunde autonomoen edo zerbitzu publikoa eskaintzen duten enpresen informazio publikoa eskatzeko prozedura.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:
 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik 010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: hilabete, beste hilabetez luza daitekeena
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea, eskaneatzea eta Idazkaritza zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Idazkariak eskaera eta bideragarritasuna aztertu eta txosten juridikoa egingo du.
 2. Alkatearen ebazpena.
 3. Interesdunari jakinaraztea eta informazioa ematea, hala badagokio.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?

Alkatetza

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak

Informazioa eskuratzeko eskubidea mugatu ahal izango da, informazio hori eskuratzeak honako hauei kalteren bat eragiten badie:

 1. Segurtasun nazionala.
 2. Defentsa.
 3. Kanpo-harremanak.
 4. Segurtasun publikoa.
 5. Zigor-, administrazio- edo diziplina-arloko egintza ez-zilegien prebentzioa, ikerketa eta zigorra.
 6. Prozesu judizialetako aldeen berdintasuna eta benetako babes judiziala.
 7. Zaintza, ikuskaritza eta kontroleko funtzio administratiboak.
 8. Interes ekonomiko eta komertzialak.
 9. Ekonomia- eta moneta-politika.
 10. Sekretu profesionala eta jabetza intelektual eta industriala.
 11. Erabakiak hartzeko prozesuetarako beharrezko konfidentzialtasunaren edo sekretuaren bermea.
 12. Ingurumenaren babesa 

DOKUMENTUEN SARRERA ERREGISTROA

1.4
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Herritarrek Udalari bidaltzen dizkioten agiriak eta eskabideak jasotzea. Sinatutako hitzarmenen arabera, Eusko Jaurlaritzara eta Foru Aldundira zuzendutakoak ere jasotzea.

Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi gehigarria

HITZAMENEN ARAUDIA

Eusko jaurlaritzarekin hitzarmena:

156 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (19/8/2013), 31.orr. eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (19/08/2013).

Foru Aldundiarekin hitzarmena: 

183 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (23/9/1996), 11794.orr.

Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria jaso eta egiaztatuko da, dagokion prozeduraren izapideak egiteko behar diren agiriekin.
 2. Aurkezten den agiriaren kopia zigilatua ematea, egiaztagiri gisa, zein egunetan aurkeztu zen agerrarazita.
 3. Aurkeztutako dokumentua eskaneatzea.
 4. Erregistratutako dokumentua,  dagokion zerbitzuari bidaltzea.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

DOKUMENTUEN KONPULTSA

1.5
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Zigiluaren bitartez, eta bidezko ondorioetarako, jatorrizko dokumentu baten fotokopia baliozkotzat jotzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Konpultsatu nahi den dokumentu originala eta bere fotokopia.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: eskaera aurkezten den unean. Hala ere , 5 orri baino gehiago badira, 48 orduko epean.
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozeduraKopiaren baliotasuna egiaztatu ondoren, kopiak egiaztatzeko zigilua ematea eta izenpetzea.
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

ESKERRAK, IRADOKIZUNAK ETA ERREKLAMAZIOAK JASOTZEA

1.6
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Herritarrek egiten dituzten eskerrak, iradokizunak eta erreklamazioak jasotzea eta bideratzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi gehigarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Iradokizuna, erreklamazioa edo eskerra jasotzea, horretarako ezarrita dagoen programan erregistratuz.
 2. Alkateari eta kexaren edukiaren arabera  dagokion zerbitzura bidaltzea. 
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Iradokizuna edo erreklamazioa egonez gero:
  • Hilabeteko epean herritarrari informazioa bidaltzea, egindako jardueren eta, hala behar denean, hartutako neurrien berri emateko.
 2. Esker ona izanez gero: dagokionari  jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

Dagokion zerbitzua

Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak
 • Hala badagokio, Udalak jasotako erreklamazioaren arabera, Informazioko espedientea hasiko da.
 • Egiten diren kexak ez dira inola ere administrazioko errekurtsotzat joko; eta, kexa horiek aurkeztu arren, ez dira etengo indarrean dagoen araudian jasota dauden epeak. Era berean, kexek ez dute inolako eraginik izango prozedura jakin batean interesa duten pertsonek egiten dituzten gainerako ekintzetan, ez eta haien eskubideetan ere.

KALTEAK, ONDARE ERANTZUKIZUNAGATIK

1.7
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Udalari ondare-erantzukizunagatik kalteak erreklamatzeko eskaera egitea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. “Kalteen erreklamazioa ondarearen gaineko erantzukizunagatik” inprimakia.
 2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia.
 3. Ondasun kaltetuak konpontzeko/lehengoratzeko aurrekontua eta medikuen txostenak, medikuaren alta-agiriak eta baja-agiriak, halakorik bada.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
 2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
 3. Eskaera Administrazio Orokorreko Teknikariari bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoa egitea.
 2. Txosten juridikoa egitea.
 3. Espedientea hastea.
 4. Froga epea, baldin badagokio.
 5. Interesdunen entzunaldia.
 6. Ebazpena.
 7. Interesdunari Jakinarazpena.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?

Alkateak.

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaAdministrazio Orokorreko Teknikaria.
Informazioaren balio-aldia

Araudia aldatu arte.

Oharrak

 • Erreklamatzeko eskubidea kalte-ordaina eskatzeko zio izan den gertaera edo egitatea jaso denetik edo horren ondorio kaltegarria agertu denetik urtebetera preskribatuko da. Inork kalte fisiko edo psikikoak izango baditu, pertsona hori sendatzen denetik edo ondorioen irismena zehazten denetik hasiko da zenbatzeko epea.
 • Jantziak edo bestelako objektuak hondatu badira, ez dira entregatuko eskaera orriarekin batera. Interesdunak gorde egingo ditu eta eskabide orriarekin batera argazkia eta horiek garbitzeko eta/edo erosteko aurrekontua aurkeztuko du.


ARTXIBOKO AGIRIAK KONTSULTATZEA

1.8
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Legazpiko udal artxiboko agiriak kontsultatu ahal izatea.

Nork eska dezake?Edozein hiritarrak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera orria;
 2. NAN edota ikertzaile agiria
 3. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Kopiak egitea: indarrean dagoen ordenantzaren arabera.

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea:  astebete
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
 2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
 3. Eskaera Udal artxibozainari  bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Eskaria aztertzea.
 2. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?

Artxibariak

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaUdal artxiboa
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte

HIRIGINTZA KONTSULTA

1.9
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Finka edo higiezin zehatz bati ezarri ahal zaizkion hirigintzako baldintzei eta araubideari eta, oro har, plangintza orokorrari buruzko informazio idatzia ematea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
 3. Kontsultaren arabera, agiri hauek aurkeztuko dira:
  • Informazio-eskaeraren xede den finka edo higiezinaren identifikazio zehatza: katastroko erreferentzia, erregistrokoa, identifikazio-planoa eta abar.
  • Egin nahi den obrari edo jarduerari buruzko memoria; bertan, honako hauek jasoko dira: 
  • Kokapen-planoa.
  • Barruko banaketaren planoa kotak markatuta.
  • Jarriko den makineria.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

17,00 €

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 2. Organo eskudunak erantzuna  ematea.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
 4. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

INFORMAZIO, BALIOESPEN, DIAGNOSTIKO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA

1.10
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Zerbitzuaren helburu nagusia Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema eskuragarri izateko aukera informazioarekin erraztea eta, hala badagokio, beste arreta-sistema batzuetara bidaltzea da.

Zerbitzua Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eskaintzen dute, eta honako funtzio hauek ditu:

 • Pertsonei Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak eta prestazioei buruzko informazioa ematea: zer premia eta egoerari erantzuten dieten, nori zuzenduta dauden,  lortzeko baldintzak eta prozedurak, hala badagokio, aplikatutako prezio publikoa, eskubideak eta betebeharrak eta beste edozein informazio baliagarri.
 • Lehen ebaluazio orokor baten bidez premiak balioestea eta, hala badagokio, Mendetasuna, Ezgaitasuna, Bazterkeria eta Babesgabetasuna Balioesteko eta Diagnostikatzeko Zerbitzuari adituen balioespen bat eskatzea.
 • Balioespenean oinarrituta jarraipena behar duen esku-hartze bat beharrezkotzat hartzen den kasuetan, pertsonek gizarte-premiei dagokienez duten egoeraren diagnostikoa egitea. Ahal den neurrian, interesdunek eta horien babes-sareek parte hartzea komeni da.
 • Pertsona edo pertsonak prestazio ekonomikorik edo zerbitzurik egokienera bideratzea, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren barruan pertsona horien premiei erantzuteko eta, bidezkoa izanez gero, beste arreta-sistema batzuen sistemetara bidaltzeko.
 • Diagnostikoa kontuan hartuta komeni denean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak aplikatzeko moduko arreta pertsonalizatuko plan bat lantzea, erabiltzailearen parte-hartzearekin.
 • Arreta pertsonalizatuko planaren kudeaketa bere gain hartzea eta, ildo horre tan, kasuko erreferentziazko profesionala izatea, inplikatutako beste sistema eta agente batzuekin koordinatzea eta horien jarraipena eta aldizkako ebaluazioa egitea.
 • Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak lortzeko aukera antolatzera bideratutako izapidetze-, kudeaketa- eta koordinazio-funtzio guztiak egitea.

Nork eska dezake?Legazpin erroldatuta dagoen edozein pertsonak edo haien legezko ordezkariak
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epeaEskaera egiten den unean
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera egiten den unean Gizarte Zerbitzuetako Saileko Gizarte Langileekin, lehen txanda eman

GALDUTAKO GAUZAK

1.11
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Galdu diren gauzak utzi eta jasotzeko zerbitzua.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Aurkeztu beharreko agiriak
IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:
 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea

Baliozko objektuen kasuan:

 • Aurreikusitako epea: 10 egun
 • Legezko gehieneko epea: Galdutako gauza baliozkoa bada edo aurkitu duenak erreklamatzeko modukoa bada, 2 urte , utzitako gauza utzi zuenaren eskuetara pasatzeko.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Herritarrek udalean utzitako objektuak hilabeteka eta objektu motaren arabera sailkatzea.
 2. Utzitako gauza baliozkoa bada, UD-700 inprimakia bete eta dagokion erregistroan gordetzea.
Geroagoko izapideen laburpena

Herritarrek galdutako objekturen bati buruz galdetzen dutenean, identifikatu ondoren, objektu hori jabeari entregatzen zaio.

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaUdaltzaingoa
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

ERROLDAREN ZIURTAGIRIAK

2.1
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Agiri honek egiaztatzen du pertsona bat helbide batean erroldatuta dagoela, une horretan biztanleen udal erroldan jasota dauden datuekin.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskatzailearen NANa edo pasaportea edo horien ordezko nortasun-agiria, edo, hala badagokio, bizileku-baimena edo AIZ. 
 2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia.
 3. Eskaera telefonoz eginez gero, datu hauek eman eta egiaztatu beharko dira: NANa, helbidea, izena eta bi abizenak (erroldan jasota dagoen helbidera baizik ez da bidaliko ziurtagiria).
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: eskaera aurkezten den unean. Eskaera postaz edo telefonoz eginez gero, 48 orduko epean.
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskatzailearen datuak jasotzea eta egiaztatzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Ziurtagiria egitea.
 2. Interesdunari erroldaren ziurtagiria ematea edo bidaltzea.
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
OharrakUdal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.

BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN ALTA EMATEA

2.2
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Legazpiko biztanleen udal erroldan alta ematea, Espainiako Estatuko edo atzerriko beste udalerriren batetik datozen bizileku-aldaketen ondorioz.

Eta Legazpira bizi izatea datozen pertsonei, oinarrizko informazioa erraztea.

Helburua, herritar berriak herriko  alderdi desberdinekin eroso eta seguru sentiaraztea da.

Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Biztanleen erroldan inskribatzeko eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

  • Erroldatzen diren pertsona guztien NANa (nahitaezkoa 16 urtetik aurrera). 
  • Adingabekoak badira, familia-liburua, eta gurasoetako batekin bakarrik erroldatzen badira, beste gurasoaren baimena edo adingabekoaren tutoretza egiaztatu beharko da.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia.

  ATZERRITARREN IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

  • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechesteingo eta Suitzako herritarrek beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea edo nortasun-agiria aurkeztu beharko dute (indarrean egon behar du), eta Atzerritarren Erregistro Zentralean izena emanda badaude (AIZ hor egongo da jasota), hori egiaztatzen duen agiria. Izena, gehienbat, AIZrekin emango da.
  • Beste estatu batzuetako herritar nazionalek Espainiako agintaritzek emandako bizileku-txartela aurkeztu beharko dute (txartelak indarrean egon behar du). Halakorik izan ezean, beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea aurkeztu ahalko dute (indarrean egon beharko du). (Beste herrialdeetako bizileku-txartela ez da baliozkoa izango). Izena, gehienbat, AIZrekin emango da. 

  ETXEBIZITZAREN AGIRIAK   

  • Etxebizitzaren edo logelaren alokairu-kontratua; aspaldikoa bada, alokairuaren azken ordainagiria ere aurkeztu beharko da. 
  • Erabilera-eskubideari buruzko beste titulu batzuk (epai judiziala dibortzioen kasuan, testamentuak, dohaintzak eta abar). 
  •  Jabe guztien baimena eta bere NANaren fotokopia. (Beharrezkoa denean etxebizitzaren salerosketaren eskritura). 
 3. Interesdunek etxebizitza kolektiboetan (egoitzak, ostatuak…) erroldatu nahi badute, zentroko zuzendari arduradunaren baimen agiria aurkeztu beharko du.
 4. Salbuespenez eskatu ahal izango da erroldan alta ematea, ohiko bizilekua etxe baten duela egiaztatuko duen dokumentaziorik edo titulu juridikorik ez izan arren. Kasu hauetan alta ez da berehala emango. Interesdunak bizilekua esandako helbidean duela egiaztatuko du Udalak dagozkion txostenen bidez eta ondoren onartuko du alta ematea.
  • Interesdunak zein herri edo herrialdetatik datorren adierazi beharko du.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: izena ematen den unean, alta behin betikoa da.
 • Legezko gehieneko epea: 3  hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Alta-eskaera jasotzea eta egiaztatzea aipatutako gainerako agiriekin batera.
 2. Datu-basean etxebizitzaren egoera egiaztatzea (hutsik dagoen edo ez...).
 3. Betekizun guztiak betetzen badira, datuak biztanleen erroldako aplikazio informatikoan sartzea eta eskabide-orria erregistratzea.
 4. Idazkaritzara bidaltzea.
 5. Kasu berezietan ez da alta emango eta idazkaritzara pasako da eskaera erregistratu eta gero.

Legazpira bizi izatera datozen pertsonei harrera egitea 

Hurrengo materiala emango zaie: 

 • Legazpiko kalez-kaleko planoa
 • Telefonoen oinarrizko informazioa
 • Herritarren Arreta Zerbitzuaren informazioa
 • Egutegi fiskala
 • Zaborrak jasotzeko zerbitzuaren Informazioa eta materiala:

              -Oinarrizko informazioaren orria

              -Informazio zehatzagoa azaltzen duten argitalpenak

                      "Birziklatzea erreza da!"

                      "Horian, zer sar daiteke?"

              -Etxeko zabor organikoa jasotzeko aireztatutako ontzi marroia

              -konpostagarria den zabor poltsa multzoa

              -Kontenedore marroia irekitzeko giltza (organikoa)

              -Sasietari, kontenedore grisa (errefuxa) irekitzeko eta zabor poltsa konpostagarriak jasotzeko txartela eskatu.

Geroagoko izapideen laburpena
 1. Betekizun guztiak betetzen ez badira, alta ezesteko ebazpen arrazoitu bat ematea eta eskatzaileari jakinaraztea.
 2. Artxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
Oharrak
 • Jatorrizko udalerrian baja emateko izapidea Legazpiko Udalak egingo du.
 • Udal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.
 • Erroldatze honetan adierazi den ohiko bizilekua interesdunaren helbide fiskaltzat hartu eta erabiliko du Udalak.
 • Beste udalerri batean erroldatuta dauden adingabeen harrera kasuetan ere prozedura hau erabiliko da.

JAIOTZA DELA ETA BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEA

2.3
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Jaioberriei Legazpiko biztanleen udal erroldan alta ematea
Nork eska dezake?Jaioberriaren aitak edo amak edo haren legezko ordezkariak
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena. 
 2. Familia-liburua (jaioberriak agertu behar du).  Eta gurasoetako batekin bakarrik erroldatzen badira, beste gurasoaren baimena edo adingabekoaren tutoretza egiaztatu beharko da.
 3. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: izena eman den egun berean gauzatuko da.
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Aurkeztutako agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
 2. Datuak, zuzenak badira, biztanleen erroldaren aplikazioan sartzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Betekizun guztiak betetzen ez badira, alta ezesteko ebazpen arrazoitu bat ematea eta eskatzaileari jakinaraztea.
 2. Artxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
Oharrak
 • Besterik adierazi ezean, jaiotza dela eta Udalak ematen du alta biztanleen Udal Erroldan, automatikoki, Erregistro Zibilak* adierazitako informazioarekin eta helbidean (eskuarki, amaren helbidea izaten da). Jakinarazpen hori izena ematen denetik gutxienez bi hilabete igaro ondoren jasotzen da; horregatik eska dezake alta amak edo aitak. 
 • Uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onarturiko Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapenari buruzko Araudia aldatzen duen abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren 63. artikulua.
 • Udal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.
 • Prozedura hau Estatuko udalerriren batean aurretik erroldatuta ez dauden pertsonen adopzio- edo harrera-kasuetan erabiliko da.

BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN HELBIDE-ALDAKETAK JASOTZEA (UDALERRI BARRUKOAK)

2.4
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Biztanleen udal erroldako inskripzioan jadanik Legazpin erroldatuta dagoen pertsona baten helbideari buruzko datuak aldatzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Biztanleen erroldan inskribatzeko eskaera-orria. 
 2. IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

  • Erroldatzen diren pertsona guztien NANa (nahitaezkoa 16 urtetik aurrera).  
  • Adingabekoak badira, familia-liburua, eta gurasoetako batekin bakarrik erroldatzen badira, beste gurasoaren baimena edo adingabekoaren tutoretza egiaztatu beharko da. 
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia. 

  ATZERRITARREN IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

  • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechesteingo eta Suitzako herritarrek beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea edo nortasun-agiria aurkeztu beharko dute (indarrean egon behar du), eta Atzerritarren Erregistro Zentralean izena emanda badaude (AIZ hor egongo da jasota), hori egiaztatzen duen agiria. Izena, gehienbat, AIZrekin emango da. 
  • Beste estatu batzuetako herritar nazionalek Espainiako agintaritzek emandako bizileku-txartela aurkeztu beharko dute (txartelak indarrean egon behar du). Halakorik izan ezean, beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea aurkeztu ahalko dute (indarrean egon beharko du). (Beste herrialdeetako bizileku-txartela ez da baliozkoa izango). Izena, gehienbat, AIZrekin emango da.  

  ETXEBIZITZAREN AGIRIAK   

  • Etxebizitzaren edo logelaren alokairu-kontratua; aspaldikoa bada, alokairuaren azken ordainagiria ere aurkeztu beharko da.  
  • Erabilera-eskubideari buruzko beste titulu batzuk (epai judiziala dibortzioen kasuan, testamentuak, dohaintzak eta abar).  
  • Jabe guztien baimena eta bere NANaren fotokopia. (Beharrezkoa denean etxebizitzaren salerosketaren eskritura). 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: izena eman den egun berean gauzatuko da.
 • Legezko gehieneko epea: hiru hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta aipaturiko agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Datuak egiaztatzea, erroldaren aplikazioaren bidez.
 3. Datuak biztanleen erroldaren aplikazioan sartzea, zuzenak badira.
 4. Idazkaritzara bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpenaArtxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
Oharrak
 • Interesdunek helbide desberdinak badituzte, helbide guztiak aldatzeko eskatu beharko da (ordezkaritza bidez egin liteke).
 • Udal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.
 • Erroldatze honetan adierazi den ohiko bizilekua interesdunaren helbide fiskaltzat hartu eta erabiliko du Udalak.

ERROLDAN DAUDEN DATU PERTSONALAK ALDATZEA

2.5
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Biztanleen erroldan datu hauetako bat aldatzea: abizenak, izena, nazionalitatea, jaiolekua edo jaioteguna, sexua, ikasketak, NAN zenbakia, jaioterria edo jaiotzako probintzia
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. NANaren edo pasaportearen edo ordezko nortasun-agiriaren jatorria, edo, hala badagokio, bizileku-baimena. 
 2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia.
 3. Aldatu behar den datuaren ziurtagiria.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Aurkeztutako agiriak jasotzea, egiaztatzea.
 2. Biztanleen erroldaren aplikazioan datuak aldatzea.
Geroagoko izapideen laburpenaArtxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakUdal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.

BIZTANLEEN UDAL ERROLDAN BAJA EMATEA

2.6
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Etxebizitza bat okupatzeko legezko titulua duen pertsona batek etxebizitza horretan bizi diren gainerako biztanleei ofiziozko baja emateko eskatzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Eskaera orria.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

ATZERRITARREN IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechesteingo eta Suitzako herritarrek beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea edo nortasun-agiria aurkeztu beharko dute (indarrean egon behar du), eta Atzerritarren Erregistro Zentralean izena emanda badaude (AIZ hor egongo da jasota), hori egiaztatzen duen agiria. Izena, gehienbat, AIZrekin emango da.
 •  Beste estatu batzuetako herritar nazionalek Espainiako agintaritzek emandako bizileku-txartela aurkeztu beharko dute (txartelak indarrean egon behar du). Halakorik izan ezean, beren nazionalitateko herrialdeko pasaportea aurkeztu ahalko dute (indarrean egon beharko du). (Beste herrialdeetako bizileku-txartela ez da baliozkoa izango). Izena, gehienbat, AIZrekin emango da. 
 • Etxebizitza okupatzeko legezko titulua.
 • Aurreko paragrafoan aipatzen den ofiziozko baja eskatzeko arrazoia bertan erroldaturik dauden ezkontideak banantzearen ondorio bada, etxebizitzaz gozatzeko eskubidea soil-soilik ezkontide eskatzaileari eman zaiola dioen banantze-epaiaren kopia aurkeztu beharko da.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: 
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskatzailearen datuak jasotzea, egiaztatzea, eskaneatzea eta eskaera erregistratzea.
 2. Idazkaritzara bidaltzea.
 3. Idazkaritza zerbitzuak ofiziozko baja hasiko du, eta horretarako, harremanetan jarriko da bizilekuan baja eman nahi zaien pertsonekin, arauzko jakinarazpenak eta iragarkiak argitaratuko ditu Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta, hala badagokio, Erroldatze Kontseiluak aldeko txostena egin ondoren, pertsona horiei adierazitako bizilekuan ofiziozko baja emateko izapidea egingo du.
 4. Datuak biztanleen erroldaren aplikazioan sartzea.
Geroagoko izapideen laburpenaArtxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
Oharrak
 • Pertsona batek Legazpiko udalerrian baja eman nahi badu bizilekua ESPAINIAKO beste udalerri batera aldatu duela eta, ez da beharrezkoa izango Legazpin baja eskatzea. Aski izango du alta eman nahi duen udalerrian alta izapidetzearekin (udalerri horrek edo EINk baja bidaliko dio Legazpiko Udalari, eta Legazpiko Udalak ofizioz kudeatuko du). 
 • Espainiar bat ATZERRIRA badoa bizitzera , herrialde hartako Espainiako kontsuletxean eman beharko du izena eta EINn bitartez informazioa jasoko da eta Legazpiko udalak baja kudeatuko du.(hark bidaliko dio baja Legazpiko Udalari, eta Legazpiko Udalak ofizioz kudeatuko du).
 • Udal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.

ERROLDAREN ZIURTAGIRI BEREZIAK

2.7
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

1987 urtea baino lehenagoko erroldak egiaztatzeko ziurtagiria eskatzea.

Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskatzailearen  NANa edo pasaportea edo horien ordezko nortasun-agiria, edo, hala badagokio, bizileku-baimena edo AIZ. 
 2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. Adingabea izanez gero, familia-liburuaren fotokopia.
 3. Heriotza- ziurtagiria.
 4. Eskatzaileak seme-alaba adingabeen bizileku-ziurtagiria eskatu badu eta seme-alabak berarekin bizi ez badira, guraso-agintea egiaztatzen duen agiria edo seme-alabekin bizi den gurasoaren baimena aurkeztu beharko du.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea

 • Aurreikusitako epea: 3 egun
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio

Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskatzailearen datuak jasotzea eta egiaztatzea.
Geroagoko izapideen laburpena

 1. Ziurtagiria egitea
 2. Interesdunari erroldaren ziurtagiria ematea edo bidaltzea.

Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
OharrakUdal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.

EUROPAR BATASUNEKOAK EZ DIREN ETA BIZILEKU-BAIMEN IRAUNKORRIK (IRAUPEN LUZEKORIK) EZ DUTEN ATZERRITARREN ERROLDA-INSKRIPZIOA BERRITZEA

2.8
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Europar Batasunekoak ez diren eta bizileku-baimen iraunkorrik (“Iraupen luzekoa” izenekoa 2011. urtetik aurrera) ez duten atzerriko herritarren errolda-inskripzioak bi urtez behin berritzea
Nork eska dezake?Espainian bizi diren eta Europar Batasunekoak ez diren herritarrek, bizileku-baimen iraunkorrik ez badute (“Iraupen luzekoa” izenekoa 2011. urtetik).
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Europara Batasunekoak ez diren eta bizileku-baimen iraunkorrik ez duten atzerritarren errolda-inskripzioa berritzeko eskaera. 
  • Espainiako agintaritzak emandako bizileku-txartela (indarrean) edo bere nazionalitateko herrialdeko pasaportea (indarrean; iraungirik badago, pasaportea berritzeko frogagiria ere bai). Gehienbat AIZrekin berrituko da. (Beste herrialdeetako bizileku-txartela ez da baliozkoa izango). 
  • Adingabeen kasuan: Berritzeko eskaera adingabearen gurasoak edo legezko ordezkariak sinatu beharko du, eta bere nortasun-agiriaren fotokopia ere erantsi beharko du. 
  • Bizileku-baimen iraunkorra ("Iraupen luzekoa” izenekoa 2011. urtetik aurrera) edo Espainiako nortasun-agiri nazionala izanez gero, era berean aurkeztu beharko dira agiri horiek, eskatzailea izapidetu beharreko bajen zerrendatik kanpo uzteko.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskatzailearen datuak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Datuak biztanleen erroldaren aplikazioan sartzea.
 3. Idazkaritzara bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpenaArtxibatzea
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
Oharrak

Bi urtez behin berritu beharko da Europar Batasunekoak ez diren atzerritarren udal erroldako inskripzioa, bizileku-baimen iraunkorrik ez badute (“Iraupen luzekoa” izenekoa 2011. urtetik aurrera). Inskripzioa aipaturiko epe horretan berritzen ez bada, iraungitzat joko da eta baja emango zaio Biztanleen Erroldan. 

Udal Erroldako datuak interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe utziko zaizkie beste Administrazio Publikoei, haien eskumeneko jarduerei ekiteko beharrezkoak direnean soilik eta bizilekua edo helbidea datu garrantzitsuak diren gaietarako bakarrik.

Erroldatze honetan adierazi den ohiko bizilekua interesdunaren helbide fiskaltzat hartu eta erabiliko du Udalak.

SALBUESPENEN, HOBARIEN ETA EZ ZERGAPETZEKO ADIERAZPENA

3.1
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Zerga bakoitzaren araudi berezian ezarritako salbuespenak, hobariak edo ez zergapetzeko adierazpenak eskatzea: Ibilgailuen, ondasun higiezinen eta obren gaineko zergak.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa. 
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
 3. Eskatzen diren baldintzak egiaztatzeko, Udalak zuzenean egiaztatuko ditu administrazio publikoko edozein erakundeatik eskura daitezken datuak. 

 4. Hala ere, derrigorrezkoa da ondorengo agiriak aurkeztea, Udalak hauek ezin dituelako eskuratu:

  IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA: 

  • Minusbaliotasuna: ohiko gidaria azaltzen den ibilgailuaren aseguru-poliza, ibilgailua berak bakarrik erabiltzen duela dioen  zinpeko adierazpena .

  OBREN GAINEKO ZERGA: 

  • Eguzki-energiaren ekoizpena: dagokion administrazioaren homologazio-egiaztagiria.

  Gogoratu, nahi izanez gero, interesdunak berariaz egin ahal izango diola aurka egiaztapen horri eskabidea aurkezten duen unean, eta, kasu horretan, ziurtagiriak eta eskatutako beste datu batzuk aurkeztu beharko dituela.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea

 • Aurreikusitako epea: astebete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa

Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntzarako zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Kontuhartzailetzari dagokion txostena egitea.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza

Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak

Nekazaritzako ibilgailuen eta ibilgailu historikoen hobariak, zein Bizigune programan utzitako OHZko hobaria ofizioz aplikatuko dira. Gainerako salbuespen eta hobariak ebazteko, zergadunaren eskaera nahitaezkoa da.

Salbuespena/hobaria onartu eta hurrengo urtetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

ZERGA-BETEBEHARRAK ATZERATZEA EDO ZATIKATZEA

3.2
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Zorrak atzeratzeko edo zatikatzeko eskaera, egoera ekonomiko-finantzarioa dela eta, aldi batean, ezin denean ordainketa egin.
Nork eska dezake?Interesdun guztiak edo horien legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa. 
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
 3. Zorra aldi batez ordaintzea eragozten duen egoera ekonomiko-finantzarioa egiaztatzen edo agerrarazten duten agiriak.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?
 • 600,00 €tik beherako zorrentzako: doan.
 • Ordainketa, zerga sortu den ekitaldian eginez gero: doan.
 • Gainontzeko kasuetan: berandutze-interesak (% 8,25)
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: astebete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Antolaketa Arlora bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Kontuhartzailetzak txosten teknikoa egitea.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?

Alkateak

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza

Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak

Zatitzea eta geroratzea:

 1. 150,00 eta 1.500,00 € bitartean          6 hilabete
 2. 1.501,00 eta 6.000,00 € bitartean        12 hilabete
 3. 6.001,00 €tik aurrera        18 hilabete

HELBIDE FISKALA ALDATZEA

3.3
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Titularraren helbide fiskala aldatzea, udal zerga eta udal tasei buruzko gaiak jakinarazte aldera.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Eskaera-orria.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 1. Aurreikusitako epea: momentuan
 2. Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 3. Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza zerbitzura bidaltzea.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakIzapide hau biztanleen udal-erroldan helbidea aldatzeko izapidearekin batera egingo da.

ZERGAK HELBIDERATZEA

3.4
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Zergen ordainketa edozein finantza-erakundetan helbideratzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1.   Helbideratze-agindua sortu.
 2.   Erreferentzi zenbakia duen helbideratze frogagiria interesdunari ematea.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
OharrakUdalak helbideratzea ezeztatu egin ahal izango du ordainagiriak itzultzen bazaizkio edo saldo nahikorik ez badago.

IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN ALTA EMATEA ETA AUTOLIKIDAZIOA EGITEA

3.5
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Lehen aldiz erositako ibilgailuen gaineko zergan alta ematea eta autolikidazioa egitea. Ibilgailua Trafiko Buruzagitzan matrikulatu aurretik ordaindu behar da. Era berean, aldi batez bajan egon diren ibilgailuei alta ematen zaienean ere egin behar da.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Ibilgailuaren gaineko zergaren autolikidazioaren eskaera-orria.
 2. Ibilgailuaren fitxa teknikoa.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Kuotaren zenbatekoa hilabete naturaletan hainbanatuko da, lehen erosketaren egunari dagokion hilabetea barne dela.

IBILGAILU MOTA ETA POTENTZIA 2O18. URTEA
A) Autoak
8 zaldi-indar fiskal baino gutxiagokoak 42,00
8 eta 11,99 bitarteko zaldi-indar fiskalekoak 84,00
12 eta 13,99 bitarteko zaldi-indar fiskalekoak 140,00
14 eta 15,99 bitarteko zaldi-indar fiskalekoak 204,00
16 eta 19,99 bitarteko zaldi-indar fiskalekoak 275,00
20 zerga zaldikoak eta gehiagokoak 352,00
B) Autobusak
21 eserleku baino gutxiagokoak 183,00
21 eta 50 eserleku bitartekoak 261,00
50 eserleku baino gehiagokoak 326,00
C) Kamioiak
1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak 93,00
1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 183,00
2.999 eta 9.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 261,00
9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 326,00
D) Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 39,00
16 eta 24,99 bitarteko zaldi-indar fiskalekoak 61,00
25 zaldi-indar fiskal baino gehiagokoak 183,00
E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek herrestan eramaten dituzten atoiak eta erdiatoiak
1.000 kg baino gutxiagoko karga erabilgarria dutenak 39,00
1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 61,00
2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 183,00
F) Beste ibilgailu batzuk
Ziklomotorrak 12,00
125 cm³-rainoko motozikletak 12,00
125 cm³-tik 250 cm3-ra bitarteko motozikletak 19,00
250 cm³-tik 500 cm3-ra bitarteko motozikletak 39,00
500 cm³-tik 1.000 cm3-ra bitarteko motozikletak 80,00
1000 cm³-tik gorako motozikletak 166,00
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: sortzapenaren egunetik aurrera, lau urte likidazio-ahalaren eskubidea preskribatzeko
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Trakzio Mekaniko Ibilgailuen gaineko zergaren autolikidazioa egitea.
 2. Kobratzea.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena

Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza Zerbitzuak geroago berrikusi egin beharko du autolikidazioa.

Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Inork. Legeak agintzen du ibilgailuaren titularraren udalerrian ordainduko dela zerga.
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak
 1. Ibilgailuaren zerga hurrengo urteetarako helbideratu daiteke, helbideratzeen eredua beteta (ikusi “Zergak helbideratzea” prozedura).
 2. Ibilgailua zerga ordaintzetik salbu dagoen edo hobariren bat dagokion egiaztatzea komeni da eta, horrela bada, dagokion prozedura egingo da.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza sailak egindako berrikuspenak likidazio berri bat sor dezake.
 4. Udal-zergaren alta da, ibilgailuaren alta Trafiko Zuzendaritzan egiten da.
 5. Legeak, ibilgailuaren titularraren udalerrian ordaindu behar dela dio.

IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ITZULTZEA

3.6
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Ibilgailuen gaineko zerga itzultzeko eskaera, behin betiko baja eman zaiolako edo suntsitu egin delako, edo lapurretagatik behin-behineko baja eman zaiolako Trafiko Buruzagitzan.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Ibilgailuaren gaineko zerga itzultzeko eskaera-orria.
 2. Trafikoko ordezkaritzako bajaren ziurtagiria.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 1. Aurreikusitako epea: astebete
 2. Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 3. Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza Sailak agiriak aztertzea.
 2. Ordainketa egitea eskaera-orrian adierazitako ko ntu korrontean.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

BIDEGABEKO SARRERAK ITZULTZEA

3.7
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Legezkoak diren kasuetan bidegabeko sarrerak itzultzeko eskaera egitea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Bidegabeko sarrerak itzultzeko eskaera-orria.
 2. Itzultzeko eskubidea egiaztatzen duten agiriak.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza zerbitzura bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoa.
 2. Alkatearen ebazpena.
 3. Interesdunari jakinaraztea.
 4. Ordainketa egitea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakOrdainketa gehienez ere, bi hilabeteren buruan egingo da.

ZERGA-BETEBEHARREN ORDAINKETA EGUNERATUTA DAGOELA ADIERAZTEN DUEN EGIAZTAGIRIA

3.8
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Udaleko zerga-zorren ordainketak eguneratuta daudela adierazten duen egiaztagiria.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan. Eskaera telefonoz edo telematikoki eginez gero, 48 ordutan. Telefonoz egin bada, segurtasun arrazoiengatik, eskatzaileak bere NAN zenbakia, helbidea eta izen-deiturak adierazi beharko ditu. Agiria Udal Erroldan dugun helbidera bidaliko da.
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi gehigarriaEz dago jasota.
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Beharrezkoak diren datuak egiaztatzea eta ziurtagiria ematea.
 2. Tekniko eskudunak egiaztagiria sinatzea.
 3. Egiaztagiria interesdunari ematea. Aurrez aurreko eskaera ez bada, postaz bidaltzea Udalean ezarritako prozedurari jarraituz.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
Informazioaren balio-aldia3 hilabete.
Oharrak
 1. Udalaren diru-bilketakoak ez diren zergetarako, interesdunak dagokion administraziora jo beharko du, zerga-egiaztagiriaren berariazko araudian beste zerbait ezarri ezean.
 2. Zerga-egiaztagiriek 12 hilabeteko baliozkotasuna izango dute bidaltzen denetik zenbatzen hasita, aldizkako betebeharrak direnean, haren edukia zehazten duten egoerak aldatzen ez diren bitartean, eta hiru hilabetekoa, aldizkakoak ez diren betebeharrak direnean.

ONDASUNEN EGIAZTAGIRIA

3.9
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Interesdunak zer ondasun higigarri eta higiezin dituen egiaztatzen duen agiri administratiboa da.Oro har, egiaztagiri hori epaitegietan aurkezteko ematen da, doako justizia eskatzeko prozedura izapidetzeko, bai eta udaletxean aurkezteko ere, laguntza motaren bat eskatzeko eta emateko.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskatzailearen NANa. 
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan. Eskaera telefonoz edo telematikoki eginez gero, 48 ordutan. Telefonoz egin bada, segurtasun arrazoiengatik, eskatzaileak bere NAN zenbakia, helbidea eta izen-deiturak adierazi beharko ditu. Agiria Udal Erroldan dugun helbidera bidaliko da.
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Beharrezkoak diren datuak egiaztatzea eta ziurtagiria ematea.
 2. Tekniko eskudunak egiaztagiria sinatzea.
 3. Egiaztagiria interesdunari ematea. Aurrez aurreko eskaera ez bada, postaz bidaltzea Udalean ezarritako prozedurari jarraituz.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.

KOBRATZE-AGIRIAREN EDO ORDAINKETA-FROGAGIRIAREN KOPIA

3.10
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Kobratze-agiria: zergen ordainketa egiteko erabiltzen den dokumentua, jatorrizkoa galtzen denean.

Ordainketa-frogagiria: ordaindutako agiriaren kopia, jatorrizkoa galtzen denean egiten dena.

Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan. Eskaera telefonoz edo telematikoki eginez gero, 48 ordutan. Telefonoz egin bada, segurtasun arrazoiengatik, eskatzaileak bere NAN zenbakia, helbidea eta izen-deiturak adierazi beharko ditu. Agiria Udal Erroldan dugun helbidera bidaliko da.
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

Kobratze-dokumentua:

Ordainagiria unean bertan egitea.

Ordain daiteke:

 1. Udala honetan, txartelarekin edo eskudirutan.
 2. Ordainagiriaren bidez, udalerriko edozein banku-erakundetan.

Ordainagiria:

Ordainagiria banku-helbideratzearen bidez ordaindu bada, interesdunak bere banku-erakundean eskatu beharko du.

Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
OharrakAgiria ematen denean, interesdunari zer zor dituen jakinaraziko zaio, bai eta zorrak ordaintzeko zer erraztasun ematen diren ere.

OBRA HANDIA EGITEKO LIZENTZIA

4.1
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Eraikuntza-obratzat hartuko dira honako hauek: oin berriko eraikuntza-lanak, lehendik dauden eraikinak handitu, berritu edo finkatzeko eraikuntza-lanak eta horien barruan balkoi eta terraza irekien itxiturak eta txabolen eta teilapeen eraikuntza-lanak.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
 3. Teknikari eskudun batek idatzitako proiektua. Ale bat paperean eta beste bat formatu digitalean.
  1. Lizentzia emateko, oinarrizko proiektu bat aurkeztu beharko da, teknikari eskudun batek sinatua.
  2.  Obra hasi aurretik, Elkargo profesionalean gauzatze proiektua ikus-onetsiarekin aurkeztu beharko da.
 4. Kasu bakoitzean aplikagarria den legerian ezarritako baimenak.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak likidazioa jakinarazten duenean, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga ordaindu beharko da. Horrezaz gain, Obra lizentziaren tasa ordaindu beharko da, Tasen ordenantza fiskaletan ezarritakoaren arabera.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga ( aurrekontuaren gaineko %, BEZa kanpo)

ZERGA:
Obra berria    % 5,0
Industria, merkataritza edo zerbitzu eraikuntzak       % 5,0
Gainontzekoak    % 0,0
TASA:
1.- Obra lizentziak
1.1.- 8 mila eta 48 mila € bitarteko obrak    264,00 €
1.2.- 48 mila eta 300 mila € bitarteko obrak    528,00 €
1.3.- 300 mila €tik gorako obrak 1.056,00 €
Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa, betiere hirigintza- edo lurralde-antolamenduarekin bat badator.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Eskaera aztertzea eta hirigintzako araudiari ondo egokitzen zaion egiaztatzea. Beste administrazio publiko batzuek txostena nahitaez egin behar badute, haiei eskaeraren berri ematea.
 2. Txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 3. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 4. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
 5. Eskatzaileari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

OBRA TXIKIETARAKO LIZENTZIA

4.2
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Barruan nahiz kanpoan egiten diren obra txikiak. 

Obra txikiak dira,

 • ondasun higiezin baten zimentarrietan, egituran, segurtasunean edo funtsezko elementuetan eraginik ez duten obrak.
 • eta bolumena, erabilera objektiboa, etxebizitzen kopurua, erabilera komuneko instalazio eta zerbitzuak, kanpoko diseinua edo era guztietako eraikuntza eta instalazioetako bizigarritasun- eta segurtasun-baldintzak aldatzen ez dituztenak.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
 3. Obraren aurrekontua zehaztua.
 4. Obraren arabera:
  1. Proiektatutako obrak egoki eta zehatz azalduko dituen memoria eta, eragindako finkek, lokalek eta abarrek izango duten erabilera edo jarduera. Era berean, horietan eraiki eta erabilgarria den azaleraren taula deskriptiboa aurkeztuko da.
  2. Egin behar diren obren solairu, altxaketa eta sekzioen krokisa kotak markatuta eta obrak egin beharreko eraikin osoaren edo zatiaren egungo egoera.
  3. Obraren tamainaren arabera, hala komeni bada eta obrari buruz udal zerbitzu teknikoek egindako txostena ikusi ondoren, zuzendaritza eskuduna izendatzea eskatu ahal izango da. Zuzendaritzak eskalan egindako obraren planoak aurkeztuko ditu eta gauzatze-lanak egingo ditu. Halaber, beharrezkoa dela ikusiz gero, proiektu tekniko osoa egitea ere eskatuko zaio.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak likidazioa jakinarazten duenean, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga ordaindu beharko da. Horrezaz gain, Obra Lizentziaren tasa ordaindu beharko da, Tasen Ordenantza fiskaletan ezarritakoaren arabera.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga (aurrekontuaren gaineko %, BEZa kanpo)

ZERGA:
Obra berria % 5,0
Industria, merkataritza edo zerbitzu eraikuntzak    % 5,0
Gainontzekoak % 0,0
TASA:
1.- Obra lizentziak
1.1.- 8 mila eta 48 mila € bitarteko obrak 264,00 €
1.2.- 48 mila eta 300 mila € bitarteko obrak 528,00 €
1.3.- 300 mila €tik gorako obrak 1.056,00 €
Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: Hiru hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa, betiere hirigintza- edo lurralde-antolamenduarekin bat badator.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Eskaera aztertzea eta hirigintzako araudiari ondo egokitzen zaion egiaztatzea. Beste administrazio publiko batzuek txostena nahitaez egin behar badute, haiei eskaeraren berri ematea.
 2. Txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 3. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 4. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
 5. Eskatzaileari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

JAKINAREN GAINEAN JARTZEKO OBRAK

4.3
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Obra txikiak egin ahal izateko izapidea. Obra hauek egin ahalko dira:

 • Etxebizitzen barrualdea berritzea, egiturazko elementuetan aldaketarik egiten ez direnean eta barne-banaketa aldatzen ez denean.
 • Leihoak aldatzea, leihoen kolorea, neurria eta forma gordez.
 • Teilak aldatzea, aldaketa horren eremua teilatuaren  % 50etik gora ez denean.
 • Fatxadak margotzea, betiere, aurreko kolorea mantenduz.
 • Erretenak aldatzea.

SALBUESPENAK: Ondarearen Plan Bereziak babestutako eraikinak, hauek Obra txikiaren baimana eskatu behar dute.

Babestutako eraikinen zerrenda. 

Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera orri orokorra.
 2. Obraren aurrekontua.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga (aurrekontuaren gaineko %, BEZa kanpo)

ZERGA:
Obra berria % 5,0
Industria, merkataritza edo zerbitzu eraikuntzak    % 5,0
Gainontzekoak % 0,0
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHerritarren Arreta Bulegoa
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

LEHEN ERABILERAKO LIZENTZIA

4.4
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Egindako obrak, lizentzia jasotzeko aurkeztu zen proiektuaren arabera egin direla egiaztatzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. Dokumentazio orokorra:
  1. Obrako zuzendariaren ziurtagiria, behar bezala ikus-onetsia, obra proiektuaren, lizentziako baldintzen eta hirigintzako araudiaren arabera bukatu dela egiaztatuko duena. 

   .- Proiektuan aldaketaren bat egonez gero, obra-amaierako proiektua jaso beharko da. Ale bat paperean aurkeztuko da eta beste bat formatu digitalean.

  2. Obra amaieraren likidazioa.
  3. Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria, Legez dagokionean.
  4. Eraikinaren fatxada guztien argazkiak.
  5. Hondakinen kudeaketaren amaierako txostena. 
 3. 3. Eraikin berrietarako edo erabilera berrietarako bada, aurrekoez gain ondoko agiri hauek aurkeztuko dira:
  1. Eraikitako obra berriaren eta banaketa horizontalaren eskrituraren zirriborroa dagokionean.
  2. Dagozkion instalazioak jarri direla egiaztatuko dituzten agiriak:
   1. Berogailu- eta klimatizazio-instalazioak eta etxeko ur beroa jarri direla egiaztatuko duen agiria.
    Eusko  Jaurlaritzako Industria sailak emandako agiria.
   2. Behe-tentsioko instalazio elektrikoaren ziurtagiria.
    Eusko  Jaurlaritzako Industria sailak emandako agiria.
   3. Barruko ur-instalazioen proba-ziurtagiria.  
    Eusko  Jaurlaritzako Industria sailak  emandako agiria.
   4. Gas-instalazioaren ziurtagiria.
   5. Erkidegoko telekomunikazioen azpiegituraren  obra amaierako ziurtagiria, telekomunikazioen esparruan eskuduna den eta proiektua zuzendu duen teknikariak luzatutakoa, (20 etxebizitza baino gehiagoko eraikinetan edo azpiegituratan banaketa-sarean aktiboak diren elementuak daudenean).
   6. Igogailua zerbitzuan jarri izanaren agiria.
    Eusko  Jaurlaritzako Industria sailak emandako agiria.
  3. Babes Ofizialeko Etxebizitzen behin betiko kalifikazioa, balegokio.
  4. Hiri-kontribuzioan alta eman izanaren agiria.
  5. Jabetzaren erregistroko inskripzioaren kopia, erregistroa egin ondoren.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

2.- Lehen erabilerako edo erabilera aldatzeko lizentziak: 

2.1.- Etxebizitza bakoitzeko 59,00 €
2.2.- Garaje plaza bakoitzeko 17,00 €
2.3.- 100 m² arteko merkataritza-lokal bakoitzeko 137,00 €
2.4.- 100 m² baino gehiagoko merkataritza-lokal bakoitzeko 286,00 €
2.5.- 500 m² arteko industria-pabilioi bakoitzeko 286,00 €
2.6.- 500 m² baino gehiagoko industria-pabilioi bakoitzeko 567,00 €
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea. 
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa. 
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Ikuskatzea eta Udalaren txosten teknikoa eta juridikoa egitea. Txostenak barne hartuko du egindako obraren balioespena.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egiteko.
 4. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

LURSAIL EDO ERAIKINAK ZATIKATZEKO EDO BEREIZTEKO LIZENTZIA

4.5
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Lursail, eraikin edo lokal bat zatikatu edo bereizteko lizentzia eskuratzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Eskaera-orria
 2. Memoria  zatikatu beharreko finka edo finkak eta osatuko diren lursailak deskribatuz.
 3. Jabetza Erregistroko ziurtagiria; bertan, eragindako finken jabariaren inguruko gorabeherak, kargen egoera eta beren inskripzioko oinarrizko datuen deskribapena jasoko da.
 4. Egungo egoera azalduko duen planoa. 
 5. Lursailen zatiketari buruzko planoa.


IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 


Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

89,00 €

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Udal teknikarien txosten teknikoa eta juridikoa.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egiteko.
 4. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

AURRI DEKLARAZIOA

4.6
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Eraikin bat aurri egoeran deklaratzeko prozedura hastea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Eskumena duen teknikariaren –arkitektoa- txostena:
  1. Eraikinaren egoera fisikoaren deskribapena.
  2. Aurri deklarazioa eskatzearen arrazoiak azaldu, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 201. artikuluan xedatzen denaren arabera.
  3. Akordio bat hartu bitartean bizilagunak bertan bizitzen jarraitu dezaten, bere iritziz, eskaera egiten den unean eraikinak segurtasun- eta bizigarritasun-baldintza nahikoak betetzen dituen egiaztatu beharko du.
 3. Titularitatearen ziurtagiria, aurri deklarazioa eskatzen duen eraikinaren jabea baldin bada.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.    
 1. Eraikinaren identifikazio datuak.
 2. Aurri egoera ziurtatzeko arrazoia.
 3. Bizilagunen zerrenda, jabetza-titulua edozein izanik.
 4. Eraikinaren gainean eskubide erreala duten titularrak.
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

858,00 €

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak:
  • Aldekoa, interesdunak eskatuta hasi diren espedienteetan.
  • Iraungitzea: Udalak ofizioz hasitako espedienteetan.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatzea.
 2. Sarrera erregistroa eman eta interesdunari kopia ematea.
 3. Agiriak Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Udal arkitektoaren txostena.
 2. Udaltzaingoaren txostena, eraikina hutsik dagoela egiaztatuz.
 3. Alkatetzaren ebazpena espedienteari hasiera emanez.
 4. Ebazpena interesdunei jakinaraztea, alegazioak aurkezteko 20 egun dituztela adieraziz.
 5. Txosten teknikoa eta juridikoa.
 6. Alkatetzaren ebazpena aurri adierazpenarekin.
 7. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
 8. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkatea
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

PLAN PARTZIALA

4.7
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Plan partzialen xedea, hain zuzen, plan orokorrak edo dena delako sektorizazio-planak lurzoru urbanizagarri modura zehazturiko sektore jakin bat era xehatuan antolatzea da.
Nork eska dezake?Berez Udalari dagokio egitea, baina beste edozein pertsona fisiko edo juridikok ere eska dezake.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Planaren ale bat paperean aurkeztuko da eta beste bat formatu digitalean. Bertan, ondorengo dokumentuak jasoko dira:
  1. Memoria informatiboa-justifikatiboa, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 68.a. artikuluan xedatutakoa jasoko da bertan.
  2. Informazio-planoak
  3. Antolamendu xehatuaren planoak
  4. Egikaritzea antolatzeko eta kudeatzeko jarraibideen azterketa.
  5. Plan orokorreko arauak garatzeko hirigintza-arauak.
  6. Ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren azterketa.
  7. Ingurumenaren gainean ondorio esanguratsuak izateko arriskua balego, aparteko dokumentuak aurkeztu beharko dira; urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan jasoak.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopia. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

2.998,00 €

Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: behin betiko onarpena, gehienez, hasierako onarpenetik 6 hilabetera.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoak eta juridikoak egitea.
 2. Alkatetzaren ebazpena, hasierako onespenarekin eta, hala balegokio, baldintzekin.
 3. Eskatzaileari eta jarduketa programak eragindako gainerako jabeei jakinaraztea eta txosten sektorialak eskatzea, URA-Uraren Euskal Agentziara, Aldundiko errepideen departamentura, ….
 4. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hedapen gehien duten egunkarietan eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea, alegazioak aurkezteko 20 egun emanez. 
 5. Alegaziorik balego, plana idatzi duen taldearen txostena.
 6. Udal zerbitzu teknikoen txostenak alegazioak eta behin betiko onarpenari buruzko proposamena aztertuz.
 7. Hirigintza batzordearen irizpena eta Udalbatzaren akordioa, plana behin betiko izaeraz onartuz. Akordioaren berri eskatzaile eta eragindako interesdunei ematea.
 8. Plana Foru Aldundira igortzea, Erregistroan jaso eta gorde dezaten.
 9. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hedapen gehien duten egunkarietan eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea.
 10. Ingurumenaren gainean ondorio esanguratsuak izateko arriskua balego, aparteko dokumentuak aurkeztu beharko dira; urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan jasoak.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Udal batzarrak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakJendaurrean egondako epean aurkeztutako alegazioak ikusita, egin beharreko aldaketak funtsezkoak badira, plan partzialaren testu bateratu berri bat egingo da. Testu horri hasierako onespena emango zaio eta berriz ere jendaurrean jarriko da ikusgai.

PLAN BEREZIA

4.8
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Plan Bereziek bi esparru-mota har ditzakete antolamendua egiteko:

 • batetik, udalerri osoa edo udalerriaren zati bat, lurzoru-mota bat edo gehiago hartuta
 • eta bestetik, plangintza orokorrak definitutako edo plan bereziak berak bere xedearekin bat etorriz zehaztutako esparru edo area jakin bat.
Nork eska dezake?Berez Udalari dagokio plan berezia egitea, baina beste edozein pertsona fisikok edo juridikok ere egin dezake.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Planaren ale bat paperean aurkeztuko da eta beste bat formatu digitalean. Bertan, ondorengo dokumentuak jasoko dira:
  1. Memoria informatiboa-justifikatiboa, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 68.a. artikuluan xedatutakoa jasoko da bertan.
  2. Informazio-planoak
  3. Antolamendu xehatuaren planoak
  4. Egikaritzea antolatzeko eta kudeatzeko jarraibideen azterketa.
  5. Plan orokorreko arauak garatzeko hirigintza-arauak.
  6. Ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren azterketa.
  7. Ingurumenaren gainean ondorio esanguratsuak izateko arriskua balego, aparteko dokumentuak aurkeztu beharko dira; urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan jasoak.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopia. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

2.998,00 €

Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: behin betiko onarpena, gehienez, hasierako onarpenetik 6 hilabetera.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea. 
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa. 
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoak eta juridikoak egitea.
 2. Alkatetzaren ebazpena, hasierako onespenarekin eta, hala balegokio, baldintzekin.
 3. Eskatzaileari eta jarduketa programak eragindako gainerako jabeei jakinaraztea eta txosten sektorialak eskatzea, URA-Uraren Euskal Agentziara, Aldundiko errepideen departamentura, ….
 4. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hedapen gehien duten egunkarietan eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea, alegazioak aurkezteko 20 egun emanez. 
 5. Alegaziorik balego, plana idatzi duen taldearen txostena.
 6. Udal zerbitzu teknikoen txostenak alegazioak eta behin betiko onarpenari buruzko proposamena aztertuz.
 7. Hirigintza batzordearen irizpena eta Udalbatzaren akordioa, plana behin betiko izaeraz onartuz. Akordioaren berri eskatzaile eta eragindako interesdunei ematea.
 8. Plana Foru Aldundira igortzea, Erregistroan jaso eta gorde dezaten.
 9. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hedapen gehien duten egunkarietan eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea.
 10. Ingurumenaren gainean ondorio esanguratsuak izateko arriskua balego, aparteko dokumentuak aurkeztu beharko dira; urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan jasoak.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Udal Batzarrak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak
 • Bai birgaitze-plan berezien bai monumentu-multzoak edo higiezin kalifikatuak babestu eta kontserbatzeko plan berezien kasuan, hasierako onespena eman ondoren, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak txostena egin beharko  du hilabeteko epean.
 • Planek lurzoru urbanizaezinari eragiten diotenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak txostena egin beharko du planei buruz.
 • Jendaurrean egondako epean aurkeztutako alegazioak ikusita, egin beharreko aldaketak funtsezkoak badira, plan bereziaren testu bateratu berri bat egingo da. Testu horri hasierako onespena emango zaio eta berriz ere jendaurrean jarriko da ikusgai.

XEHETASUN AZTERKETA

4.9
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Edozein lurzoru-motatan,  antolamendu xehatuaren zehaztapenak osatzea edo egokitzea da xehetasun-azterketaren helburua. Gauza hauetara mugatuko da:

 • Sestrak eta lerrokadurak adieraztea, zuzentzea edo osatzea.
 • Bolumenak ordenatzea.
 • Antolamendu xehatuan jasotako urbanizatze-lanen, eraikuntzen, instalazioen eta gainerako obra eta hiri-elementu osagarrien alderdi eta ezaugarri estetiko eta konpositibo batzuk arautzea.
Nork eska dezake?Edozein pertsona fisiko edo juridikok, edo Udalak ofizioz.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera orria
 2. Xehetasun azterketa, ale bat paperean eta beste bat formatu digitalean. Bertan, ondorengo dokumentuak jasoko dira:
  • Memoria bat, honakoa justifikatuz: batetik, legezko mugak errespetatu egin direla, eta bestetik, bere kasuan, plan orokorreko edo garapen plangintzako zehaztapenak osatu edo egokitu egin behar direla.
  • Informazio-planoak
  • Antolamenduaren planoak

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

1.073,00 €

Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: hasierako onespenerako  3 hilabete aurkeztu denetik. Behin betiko onarpenerako 3 hilabete,  hasierako onespenetik kontatuta.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoak eta juridikoak egitea.
 2. Alkatetzaren ebazpena, hasierako onespenarekin.
 3. Eskatzaileari eta jarduketa programak eragindako gainerako jabeei jakinaraztea eta txosten sektorialak eskatzea: URA-Uraren Euskal Agentziara, Aldundiko errepideen departamentura, ….
 4. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hedapen gehien duten egunkarietan eta www.legazpi.eus argitaratzea, alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea emanez.
 5. Alegaziorik balego, txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 6. Hirigintza batzordearen irizpena eta Udalbatzaren akordioa, azterketa behin betiko izaeraz onartuz. 
 7. Akordioaren berri eskatzaile eta eragindako interesdunei ematea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Udalbatzarrak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakBeharrezkoa izango balitz, espedientea izapidetzen ari den bitartean sartu diren aldaketak jasoko dituen Testu Bateratua idatziko da.

BIRPARTZELAZIO PROIEKTUA

4.10
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Birpartzelazioa: egikaritze-unitate bateko finkak multzokatzea da, planari doitutako beste zatiketa bat egite aldera. Eta horren ondorioz sortzen diren partzelak interesdunei esleituko zaizkie, bakoitzak dituen eskubideen arabera.

Birpartzelazio-proiektua  garrantzi handikoa da, eremuko jabe bakoitzari egokituko zaizkion lur-zati eraikigarriak eta lur-zati bakoitzaren urbanizazio-kargak ezartzen dizkion neurrian.

Nork eska dezake?Urbanizazioaren sustatzaileak, jabeak edo eragile urbanizatzaileak egin dezake edo, ofizioz, Udalak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria.
 2. Birpartzelazio-proiektua, ale bat paperean eta beste bat formatu digitalean.
 3. Bertan, ondorengo dokumentuak jasoko dira gutxienez:

  • - Birpartzelazioaren arrazoiak jasoko dituen txostena.
  • - Jabe eta interesdunen zerrenda, beraien eskubidearen izaera eta zenbatekoa adieraziz.
  • - Ondorioz sortutako lursailen eta urbanizazio-kargen esleipen proposamena.
  • - Plana burutzearen ondorioz galduko diren eskubideen prezioa finkatzea.
  • - Behin-behineko likidazioaren kontua.
  • - Planoak

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopia. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

1.607,00 €

Prozeduraren epea
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aldekoa, betiere, hirigintzako edo lurraldeko antolamenduarekin bat badator.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoak eta juridikoak egitea.
 2. Alkatetzaren ebazpena, hasierako onespenarekin.
 3. Interesdun eta inguruko jabeei jakinaraztea.
 4. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea, alegazioak aurkezteko 20 eguneko  epea emanez .
 5. Alegaziorik balego, dagozkien txosten teknikoak egitea.
 6. Aurkeztutako alegazioen ondorioz proiektua aldatzea balego, aldaketa horiei dagozkien jabeei 15 egunetako epea eman beharko zaie alegazioak aurkezteko.
 7. Aurkeztutako alegazioen eta txosten teknikoen ondorioz proiektua aldatzea balego, edukia aldatzen delako edota kaltetuetako gehienei eragiten dietelako, interesdun guztiei 20 eguneko  audientzia epe berria eman beharko zaie.
 8. Udal teknikarien txostenak.
 9. Alkatetzaren Dekretua, proiektua behin betiko izaeraz onartuz.
 10. Akordioaren berri jabeei eta bestelako interesdunei ematea.
 11. Behin betiko onarpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.legazpi.eus  webgunean argitaratzea.
 12. Jabetza Erregistroan inskribatzea, ziurtagiri administratiboaren bitartez.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak.
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza.
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

URBANIZAZIO PROIEKTUA

4.11
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Urbanizazioko proiektuak urbanizazio-obren xehetasun teknikoak zehazten dituzten obra-proiektuak dira.
Nork eska dezake?Interesa duen pertsona fisiko edo juridikoak, edo horien ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Proiektuak, ale bat paperean eta beste bat formatu digitalean Bertan, ondorengo dokumentuak jasoko dira:
  • obren ezaugarriak azaltzen dituen deskripziozko memoria
  • proiektuaren eta xehetasunezko planoak, neurketak, aurrekontua
  • obra eta zerbitzuen baldintzen plegua
  • eta, horrez gain, segurtasuneko eta kalitateko azterketak, segurtasun-kalitatearen eta hondakinen kudeaketaren gaineko programak.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopia. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

2.356,00 €

Prozeduraren epea

Legezko gehieneko epea: 3 hilabete hasierako onarpena emateko + 20 egun argitara emateko + 2 hilabete behin betiko onespena emateko. 

Administrazioaren isiltasunaren ondorioa:

 • Aurkakoa, hasiera batean onespena emateko izapidean.
 • Aldekoa, behin betiko onespena emateko izapidean.
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoak eta juridikoak egitea.
 2. Alkatetzaren ebazpena, hasierako onespenarekin eta, hala balego, baldintzekin.
 3. Txosten sektorialak eskatzea eta elektrizitate, gas eta telefonia zerbitzu hornidura emakidadun enpresei jakinaraztea.
 4. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea, alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea emanez.
 5. Alegaziorik balego, proiektua idatzi duen taldearen txostena.
 6. Udal zerbitzu teknikarien txostenak alegazioen, beste txostenen eta behin betiko onarpenaren bidezkotasuna aztertuz.
 7. Alkatearen Dekretua, proiektua behin betiko izaeraz onartuz. 
 8. Interesdunari akordioa jakinaraztea.
 9. Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.legazpi.eus webgunean argitaratzea.
 10. Udal tasaren likidazioa.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakProiektuak ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozedura bete beharko balu, indarrean dagoen legeriaren araberakoa izango da izapidetzea.

JARDUERA SAILKATUEN LIZENTZIA

4.12
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Baimena ematea, Euskal Herriko Ingurumena babesteko 3/1998 Lege Orokorraren II. A) Eranskinean aurreikusitako jardueretako bati ekiteko."
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Proiektu teknikoak, 2 ale paperean eta beste bat formatu digitalean. Bertan, honako agiri hauek jasoko dira:
  • Memoria deskriptiboa eta/edo justifikaziozkoa, 1998ko martxoaren 27ko Ingurumena babesteko Lege Orokorraren 57. artikuluan eta 1999ko martxoaren 9ko 165 Dekretuaren IV. eranskinean azaltzen diren gai multzoarena.
  • Lokalaren edo eraikinen ezaugarriak: kokapena, hartutako azalerak, sarbideen deskribapena, eskailerak, proiektatutako banaketa, zerbitzu higienikoak, aireztapena, gainkarga onargarriak eta gainerako eraikuntza ezaugarriak, eta bereziki, sute, segurtasun, osasungarritasun eta higiene gaietan aplikagarriak diren ordenantzak betetzeko hartuko diren neurriak adieraziko dira.
  • Lehengaien eta bitarteko produktuen zerrenda: urteko kontsumoa eta bakoitzerako aurreikusitako gehienezko biltegiratze-kopurua, beren ezaugarri fisikoak eta kimikoak eta izan ditzaketen ondorio gehigarriak eta hartutako segurtasun neurriak adieraziz.
  • Prozesu industriala, faseak eta bukatutako produktuak lortu arte lehengaiak izaten dituen beharrezko eraldaketak deskribatuz.
  • Ekoizpena: zer kopuru ekoiztea aurreikusten den, biltegiratzea aurreikusten den gehienezko kopurua eta bukatutako produktuen eta hondakinen ezaugarriak, biltegiratze lanetan eta helmugaratzean hartzen diren segurtasun neurriak adieraziz.
  • Ingurumenean izan ditzaketen ondorioak: zarata, dardara, kea, lainoa, lurrina eta kiratsa, ur zikinen isurketa, inguruko tenperatura aldaketa eta sute arriskua, eraginkortasun maila eta segurtasun bermea adieraziz, izan ditzaketen ondorio gehigarriak, eta indarrean dagoen legeriak arautzen dituen baldintza berezien betetzea.        
  • Kokapen planoa, kokalekua eta proiektua, xedapen horietan ezarritako neurrian eta edukiarekin. Zehazki, honako hau jasoko da:
   • Kokapen planoa. Kasu honetan, jarduera kokatu behar den eraikinaren inguruan, gutxienez 100 metroko zirkulua hartuko duen eremua jaso beharko da, 1/1000 eskalan.        
   • Lokaletan edo instalazioetan makinak egonez gero, horien kokaleku zehatza azalduko duten planoak, gutxienez 1/100 eskalan eginak.
   • Lokalak eraikinaren barruan duen kokalekuaren planoak, bai oinplanoarena eta baita sekzioarena ere, eta lokalen eta alboko guneen erabilerak eta jarduerak.
 3. Proiektua idatzi duenaren prestakuntza teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatuko duen agiria, ahal bada bere elkargo profesionalaren ziurtagiri batekin, baldin eta proiektua dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsi ez badu.
 4. Jarduera martxan jarri ahal izateko:
 5. Jarduera instalatu eta egokitu ondoren, interesdunaren aurretiazko komunikazioa jaso beharko da eta, horrekin batera, teknikari eskudun batek egindako agiria, ereduaren arabera, proiektuari doitzen zaiola eta ezarritako neurri zuzentzaileak betetzen dituela egiaztatuko duena. Jarduera aurkezten den egunetik aurrera egin ahalko da.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?
3.2. Lizentzia eskatu behar duten jarduerak: 637,00 €
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Hirigintza txostena. 
 2. Jendaurrean ikusgai jartzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta bizilagunei pertsonalki jakinaraztea.
 3. Osasun-administrazioari bidaltzea, arauzko txosten loteslea egin dezan.
 4. Eusko Jaurlaritzako ingurumen-organoari bidaltzea, neurri zuzentzaileak ezarriko dituen txostena egin dezan; - loteslea, aurkakoa bada.
 5. Txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 6. Alkatetzaren ebazpena.
 7. Interesdunari jakinaraztea.

Jarduera martxan jarri aurretik egin beharreko izapideak:

 1. Aurkeztutako dokumentazioa aztertzea.
 2. Teknikari eskudun batek egiaztapen-bisita egitea. 
 3. Tasa likidatzea.
 4. Jarduera erregistroan jasotzea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkatea
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakLokalean obrak egin behar izanez gero, jarduera-lizentzia izapidetu beharko da obrak egiteko lizentzia eskatu aurretik.

JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA

4.13
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Ezinbesteko baldintza Aurretiazko jakinarazpenaren gaineko udal Ordenantzaren 2. artikuluan aurreikusitako jardueraren bat martxan jartzeko, handitzeko edo berritzeko.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Kasu bakoitzean, udal ordenantzaren I. eta II. eranskinen araberako dokumentazioa.
 3. Teknikari arduradunaren ziurtagiria, jarduerak indarreko legeria betetzen duela egiaztatzen duena.
 4. Jardueraren deskribapena jasotzen duen memoria.
   

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?
50,00 m2 arteko azalera duten lokalak   56,00 €
50,00 m2tik 200 m2 artekoak 163,00 €
200 m2tik gorakoak 430,00 €
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: momentuan
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Udal teknikariek aurkeztu den dokumentazioa aztertu eta jakinarazi den jarduera udal hiri-antolamenduarekin bat datorrela egiaztatuko dute.
 2. Udal teknikariek jarduera bisitatuko dute jakinarazi dena betetzen dela  eta jarduera esandakora egokitzen dela egiaztatzeko.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egiteko.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
Oharrak
 • Adierazitako jarduera garatzeko indarrean dauden araudietan ezarritako baldintzak bete beharko dira eta hori horrela dela egiaztatuko duten agiriak eskuratu beharko dira (baimenak, zerbitzua martxan jartzekoak,….)
 • Jarduera martxan dagoen bitartean aipatu baldintzak betetzen direla bermatuko da; halaber, udal teknikariek lokala eta jarduera ikuskatzera joan daitezke eta erraztu egingo zaie lan hori. Ikuskapenean akatsak antzemanez gero, ezarritako epean zuzendu beharko dira.
 • Establezimenduaren baldintzak aldatuz gero edo komunikazioaren xede dena aldatuz gero, horren berri eman beharko zaio Udalari eta, behar izanez gero, eskuratu beharreko lizentziak eskuratu beharko dira. 
 • Jarduera gutxienez 6 hilabetez eteteak, dokumentu honen iraungitzea ekarriko du eta, ondorioz, ezingo zaio jarduerari berriro ekin aurretiazko jakinarazpen berri bat aurkezten ez bada.

JARDUERAREN TITULARITATEA ALDATZEA

4.14
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Jarduera bat, ostalaritza, merkataritza, zerbitzuak, industria..., eskuz aldatzea, hau da, aurreko titularraren ordez eskatzaile berriaren izenean jarri izana jakinaraztea.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Interesdunak titulartasuna aldatzeko aurkeztutako inprimakia.        
 2. Jardueraren edo instalazioaren titular berriaren identifikazio zehatza.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

72,00 €

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: astebete
 • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Jakinarazpena eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Interesdunei jakinaraztea.
 2. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egiteko.
Agiri lagungarriak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
OharrakJardueraren titulartasuna aldatzeak eragina izango du Udalaren aurrean, jakinarazpena behar bezala osaturik eta eskatutako dokumentazio guztiarekin egiten den egunetik aurrera. Une horretatik aurrera, titular berria lehengo titularraren eskubide, betekizun eta erantzukizun guztietan subrogatuta geratuko da.

IBI EDO PASABIDE BAIMENA

4.15
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Bide publikoaren aprobetxamendurako baimena edo lizentzia eskatzea, ibilgailuak eraikin pribatuetan sartu ahal izan daitezen. Jabego publikoaren erabilera berezia da.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak
 1. Eskaera-orria
 2. Ondorengo dokumentazioa:
  • Eskatzailearen aitorpena, eskarian azaldutako jardueraz gain lokalean bestelakoari ekingo ez zaiola esanez.
  • Eraikinaren kokapen-planoa, 1:500 eskalaz egina.
  • Lokalaren planoak, 1:100 eskalaz eginak, ibilgailuentzako izango den gunea eta horren azalera metro koadrotan argi eta garbi azalduz. Halaber, sarbideak eta haien ezaugarriak adieraziko dira.
  • Negoziorako lokala denean, esandakoaz gain jardueraren deskribapen laburra egingo da eta sartu eta irteten diren ibilgailuen batez bestekoa adieraziko da.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Eskatzailearen NANa.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?
Kaleen Kategoria
1.Kat. 2.Kat. 3.Kat.
1.- Gehienez 5 ibilgailurentzako edukiera duten lokalak, sarrera zabalerako, metro linealeko edo zatikia, urteko 32,40€  29,30€ 26,30€
2.- 5 ibilgailu baino gehiagorentzako edukiera duten lokalak, urtean:
2.1.- Sarrera metro linealeko edo zatikia 32,40€ 29,30€ 26,30€
2.2- Garaje plaza bakoitzeko 13,30€ 11,60€ 11,20€
3.- Jarri behar den plaka bakoitzetik 42,07€


Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: hilabete
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
 3. Hirigintza Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoa eta juridikoa egitea.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
 4. Interesdunari jakinaraztea.
 5. Udaletxean pasabide-plaka jasotzea, tasa ordaindu ondoren.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
OharrakLegazpiko Hiri-antolamenduko Plan Orokorrak honela dio 53.3.E a) artikuluan: “... ibi berri bat baimentzeko garajeak gutxienez hiru auto hartzeko moduko lekua izan beharko du”.

BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK ETA MAHAITXOAK JARTZEA

4.16
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Kalean terrazak eta mahaiak eta gainontzeko instalazio osagarriak jarri ahal izateko lizentzia

Nork eska dezake?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

    1. Eskaera-orria

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 •  Eskatzailearen NANa.     
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.  

     2. Lizentzia jasotzeko lehen aldiz eskaera aurkeztuko denean edo aurretik ezarritako funtsean aldatuko denean, bidea erabiltzearen gaineko azterketa/zirriborroa erantsiko zaio eskaerari. Ondorengo datuak jasoko dira bertan:

    a) Lokalaren kokalekua, instalazioak okupatuko duen azalera zahatz-mehatz azalduz eta fatxadaren luzera eta ondoriozko oinkaden zabalera zehaztuz; halaber, oztopo finkoak egonez gero (seinaleak, eserlekuak, hiri-altzariren bat,...), horiek ere jaso egingo dira.

    b) Instalazioak erabiliko duen bide publikoaren tartea jasoko duen planoa, mahaiak eta aulkiak nola banakatuko diren azalduz.

    c) Gutxienez 150.000€ko erantzukizun zibileko aseguru-polizaren frogagiria, jarduerari ekitean sor litezkeen kalteei erantzungo diena.

    3. Geroagoko epealdietan hasierako baimena funtsean aldatzen ez bada, nahikoa izango da Udalari aldez aurretik jakinaraztea, dagokion tasa ordaindu izanaren agiriarekin eta, hala badagokio, alboko establezimenduen oneritziarekin.

    4. Establezimenduaren jabegoa aldatzen bada, jabe berriak terraza jarriz okupatiko duen bide publikoa erabiltzeko baimena eskatu beharko du, 1. eta 2. puntuetan jasotakoaren arabera.

Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?
                                                                                             Kaleen kategoria
1.Kat. 2.Kat. 3.Kat.
1.- Mahaiak, mahaitxoak, aulkiak, parasolak edoantzekoak, instalatutako mahaiko, urtean 72,90€  62,80€ 52,90€
2.- Bide publikoan ezarrita dauden terraza eta aterpefinkoak, m² edo zatikia, urtean 12,10€ 10,10€ 8,10€
Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako epea: 15 egun
 • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  1. Eskaera-orria edo aurretiko jakinarazpena jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

  Aurretiko jakinarazpena denean:

  Eskatutako mahai- eta aulki-kopurua ordenantzan ezarritakoarekin bat datorren egiaztatuko da.

  1. Planoa, establezimendu bakoitzerako mahai-kopurua azalduz

  2. Dagozkion tasak ordainduko dira.

  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

  3. Lurralde Sailera bidaltzea 

Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

Lurraldea

Informazioaren balio-aldia

Eskatutako epealdia iraungi arte (gehienez urtebete naturala) edo Araudia aldatu arte.

UDAL TITULARITATEKO LANDA-BIDE PUBLIKOAK ERABILTZEKO LIZENTZIA

4.17
GALDERAERANTZUNA
Zer da?Pisu handiko ibilgailuek Udal titularitateko landa-bide publikoak erabiltzeko lizentzia.
Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

Aurkeztu beharreko agiriak

 1. Eskaera orria
 2. Ibilbidea, Iursailaren kokapena eta katastroko erreferentzia.
 3. Lanen iraupena.
 4. Kamioien ezaugarriak, estereoak, ardatzen kopurua ... .

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?
  Udal bideak Euro
  1.- Egurra ateratzeko erabilera, m3ko edo zatikia
  1.1.- Kilometro bat arte    0,31€
  1.2.- Kilometro batetik eta bi kilometro arte    0,42€
  1.3.- Bi kilometro baino gehiago    0,52€
  2.- Bestelako erabilera, kamioi bateko
  2.1.- Kilometro bat arte   10,10€
  2.2.- Kilometro batetik eta bi kilometro arte   14,50€
  2.3.- Bi kilometro baino gehiago   16,50€
  3.- Gutxieneko tasa 147,00€
  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 15 egun
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi gehigarria
  1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
  2. Sarrera erregistroa eman eta interesdunari kopia bat ematea.
  3. Agiriak Nekazaritza Sailera bidaltzea.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Nekazaritza Saileko teknikariaren txostena.
  2. Bermea jarri beharko da.
  3. Alkatetzaren ebazpena.
  4. Ebazpenaren berri interesdunari ematea.
  5. Bidea erabili eta gero, interesdunak ezarritako bermea itzultzea eska dezake. Horretarako, udaleko zerbitzu teknikoek txostena egingo dute eta, bertan, Udalaren aldetik edo partikularren aldetik erreklamaziorik ez dagoela ziurtatuko dute; ondoren, bermea itzuliko da.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaNekazaritza
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
  OharrakLegazpiko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiak igorritako idatzia jasotzen du, non baso ustiapenerako baimena emana izan dela adierazten den. Hori jasotakoan Udalak idatzia igortzen dio eskatzaileari, udal titularitateko bideak erabiltzeko lizentzia eska dezan eskatuz, hala badagokio.

  EKITALDIETARAKO UDALAREN JABETZAKO MATERIALA UZTEA

  4.18
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Ekitaldiak antolatu ahal izateko, Udalak eskuragarri jartzen ditu bere jabetzako zenbait elementu: oholtza, hesiak, argindarra hartzeko aukera ...
  Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Ekitaldirako material eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?
  Udal ondasun jakin batzuk erabiltzea Euros
  Udal kamioi-garabia (gidari eta guzti), orduko edo zatikiko 98,40€
  Bestelako udal ibilgailuak (gidari eta guzti), orduko edo zatikiko 48,30€
  Hesiak, egun eta unitateko 1,60€
  Oholtza, metro karratuko egunean 5,50€
  Mahaiak, egun eta unitateko 2,20€
  Aulkiak, egun eta unitateko 1,60€


  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: astebete
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera-orria jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Sarrera erregistroa ematea eta interesdunari kopia ematea.
  3. Zerbitzu Sailera bideratzea eta, lekuaren arabera, dagokion arduradun teknikoari ere bideratzea. 
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Udal zerbitzuen erantzuna, telefonoz.
  2. Ekonomia Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaZerbitzu Saila
  Oharrak

  -Lekuaren arduradun teknikoak hauek dira:

  1.URBELTZ pilotalekua eta kirol instalazioak (Kirol teknikaria)

  2.Gizarte Zentroko gelak (Gizarte Zerbitzuetarako teknikaria)

  3.Ikastetxeak (Hezkuntzako teknikaria)

  4.AZOKA eta herriko "zoru publikoa" (Udaltzainburua)

  -Eskatzailea partikularra bada, eskatutako materiala garraiatzea bakoitzak bere kontura egin behar du.

  -Utzi den material guztia itzultzen ez bada, dagokion balioa eskatuko zaio eskatzaileari.

  AIRE KONPRIMITUKO ARMAK EDUKITZEKO LIZENTZIA

  4.19
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Aire konprimituko armak, laugarren kategoriakoak, edukitzeko lizentzia eskatzea.
  Nork eska dezake?Legazpin bizi diren 18 urtetik gorako herritarrak, eta 14 urtetik 18ra, aitaren- amaren edo legezko tutorearen baimenarekin.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Eskaera-orri orokorra
  2. Erosketa faktura edo jabetzaren transferentziaren agiria.
  3. 14 eta 18 urte bitartekoek aitaren, amaren edo legezko tutorearen baimena ekarriko dute. 
  4. Herritarrak arma ekarri beharko du, serie zenbakia egiaztatu  ahal izateko.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea:  7  egun
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  1. Eskaera-orriari sarrera eman, agiriak jaso eta  egiaztatzea.
  2. Udaltzaingoari bidaltzea.


  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Udaltzaingoaren txostena eta alkatearen ebazpena.
  2. Txostena baiezkoa bada,
   • Aire konprimituko armen Udal erregistroan alta ematea.  
   • Txartela egitea eta eskatzaileari aipatu duen helbidera bidaltzea.
   • Txartelaren ale bat Oñatiko Kuartelera bidaltzea.
   • Txartelaren beste alea armen Udal erregistroan artxibatzea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaUdaltzaingoa
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte

  ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA

  4.20
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia ematea.
  Nork eska dezake?Legazpin bizi diren 18 urtetik gorako herritarrak, beti ere, 199/50ko legean eta 278/2002ko Errege-dekretuan jasotzen diren baldintzak betetzen baditu.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.
  2. Eskatzailearen NANa.
  3. Bi (2) argazki, nortasun agirikoaren tamainakoak.
  4.  Ahalmen fisiko eta gaitasun psikologikoaren ziurtagiria, gidarien azterketak egiteko baimena duen zentro batek emandakoa eskaera aurkeztu aurreko hiru hilabetean.
  5. Erantzukizun zibileko aseguru-poliza (gutxienez 120.000,00 €koa) eta bere ordainagiria.
  6. Animaliaren osasun-txartela eta mikrotxip bidezko identifikazioa.
  7. Zinpeko aitorpena, honako hau adierazten duena: eskatzaileari ez zaiola ezarri, lege-hauste larri edo oso larriren bat egiteagatik, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lege araubideari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13. artikuluko 3. atalean aurreikusitako zigor gehigarrietako bat ere (eredu ofizialaren arabera).
  8. Animalia antzututa dagoela frogatzen duen agiriaren kopia, hala badagokio
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea  eta erregistratzea.
  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
  3. Udaltzaingoari bidaltzea, izapidetzeko.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Agiriak indarrean daudela eta baliozkoak direla egiaztatzea.
  2. Lizentzia egitea eta jakinaraztea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaUdaltzaingoa
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
  OharrakBaimena 5 urtean behin berritu behar da.

  ASTEROKO AZOKAN SALTZEKO BAIMEN ESKAERA

  4.21
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Asteroko azokan saltzeko baimen eskaera

  Nork eska dezake?

  Edozein pertsona, elkarte, edo erakundek edo haren legezko ordezkariak.

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1.Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.

  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

  -Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren alta ziurtagiria

  -Autonomoen segurantzaren ordainketa egunean duela dioen agiriaren fotokopia

  -ATZERRITARRA izanez gero, aurrekoez gain, bizileku baimena ere.

  -Soldatapekoen kontratoa

  -Erantzukizun zibileko asegurua. (Polizaren kopia)

  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua. Arren, Jarduera ordenantza fiskalean jasotzen den tasari lotuta dago:

  F. Zerbitzuak Asteroko Merkatuan.

  a) Herri honetan erroldatuta ez dauden baserritarren barazki eta fruituak,metro linealeko edo zatikia, hiruhilabetean ,  5,50€

  b) Gainontzekoak,metro linealeko edo zatikia,hiruhilabetean, 25,70€

  Prozeduraren epea

  Urriaren 1etik , 31rarte

  Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa

  Araudi gehigarria

  Ordenantza Fiskalak

  Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza

  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  1.Eskaera eta aurkeztutako agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

  2.Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

  3.Eskaeraudaltzaingoari bidaltzea.

  Geroagoko izapideen laburpena

  1.Udaltzaingoaren txosten teknikoa egitea.

  2.Organo eskudunak ebazpena ematea.

  3.Ekonomia Sailera bidaltzea.

  4.Interesdunari jakinaraztea.

  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Udaltzaingoa Zerbitzua.

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Udaltzaingoa Zerbitzua.

  Informazioaren balio-aldia

  Araudia aldatu arte.

  OSTALARITZA ORDUTEGIA LUZATZEKO ESKAERA

  4.22
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Ostalaritzako jarduera batean legez ezarritako ordutegia luzatzeko baimena eskatzea.

  Nork eska dezake?

  Ostalaritzako negozio bat zuzentzen duen edozein pertsona, edo haren legezko ordezkariak edo ostalaritza-establezimenduen elkarteren bateko ordezkariak.

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  • Eskaera orri orokorra    
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua.

  Prozeduraren epea
  • Eskaera, ordutegiluzapena eskatzen den egunaren baino hilabete lehenago aurkeztu behar da gutxienez.
  • Ebazpena, gutxienez, ordutegia luzapena eskatzen den eguna baino 72 ordu lehenago eman beharko da.
  • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

  3. Idazkaritzara bidaltzea.

  Geroagoko izapideen laburpena

  1.Txosten juridikoa

  2.Alkatetzaren ebazpena

  3.Interesdunari jakinaraztea, Udaltzaingoari eta Ertzantzari.

  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Alkatetza

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Idazkaritza

  Informazioaren balio-aldia

  Araudia aldatu arte

  BEREZIKI ARAUTUTAKO EREMUETAN APARKATZEKO BAIMENA

  4.23
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Baimena ematea Plazaola kalean ibilgailu bat aparkatzeko (1. zenbakitik 11.era), ordenantza arautzailean zehaztutako eremuan bizi diren pertsonek bakarrik erabil dezaten.

  Nork eska dezake?
  Interesdun oro edo haren legezko ordezkaria, betiere honako baldintza hauek betetzen baditu:
  1. Ibilgailuaren titularrak honako leku hauetan erroldatuta egon behar du: kale Nagusia, Kale Nafarroa, Patrizio Etxeberria kalea 1etik 12ra, Plazaola kalea 1etik 11ra, Saturnino Telleria 6tik 7ra, eta Santikutz kalea 1,2,3,4,6 eta 8.
  2. Ibilgailuak Legazpin alta emanda egon behar du.
  3. Legazpiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izan behar ditu, zehapenak eta isunak barne.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa. 
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua. Arren, dagokion ordenantzan jasotzen den tasari lotuta dago: 50,00€/urtea.

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 7 egun.
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ezezkoa.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  Altak:

  1. Aurkeztutako eskabidea eta dokumentuak biltzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

  2. Kopia zigilatua eskatzaileari ematea, egiaztagiri gisa.

  3. Udaltzaingoari bidaltzea, bereizgarria emateko.

  Bajak (bereizgarria itzuli behar da):

  1. Aurkeztutako eskabidea eta dokumentuak biltzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

  2. Bereizgarria itzultzea.

  3. Udaltzaingoari bidaltzea.

  Geroagoko izapideen laburpena

  1. Aplikazio espezifikoan erregistratzea.

  2. Bereizgarria bidaltzea edo deuseztatzea.

  3. Tasen likidazioa, hala badagokio.

  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Alkatetza

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Udaltzaingoa

  Informazioaren balio-aldia

  Araudia aldatu arte

  Oharrak
  • Bereizgarria lortzeak EZ du bermatzen aparkatzea.
  • Aparkaldi jarraitua gehienez 5 egunekoa izango da.

  ETXEBIZITZAREN EUSKAL ZERBITZUAN, ETXEBIDEN, IZENA EMATEA

  5.1
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emateko eskaera.
  Nork eska dezake?
  • Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatua dagoenak.
  • Atzerritarra izanez gero, indarrean dagoen Egoitza Txartela duenak.
  • 3.000 eta 50.000 euro arteko diru-sarrera haztatuak egiaztatzen dituenak
  • Jabetzako, jabetza soileko (erosketa nahi bada), azalera-eskubideko edo usufruktuko etxebizitzarik ez duen bizikidetza-unitateak. Aurretik etxe baten jabe izan denak, gutxienez eskaera egin baino 2 urte lehenago saldu duenak. 
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

  • Eskatzaileren NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
  • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
  • Atzerritarren kasuan, bizikidetza-unitateko 14 urtetik gorakoen egoiliar-txartela.
  • Europar Erkidegoko atzerritarren kasuan, Atzerritarren Erregistro Zentralean izena eman izanaren ziurtagiria, atzerritarren identitate zenbakia erakusten duena. 
  • Adin gabeko  seme alabak izanez gero, familia-liburuaren fotokopia
  • Banatze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arauemailea eta, hala behar denean, adingabeen zaintza frogatzen duen epaia.
  • Euskal elkarteetako pertsonak atzerrian Egoiliar-tasuna frogatzeko: Titular-gairen bat atzerrian bizi diren euskal kolektiboetako kidea dela frogatzen duen agiria.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea:        
  • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete.
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
  Araudi aplikagarria
  Geroagoko izapideen laburpena
 • Agiriak jaso, egiaztatu eta erregistratu
 • Etxebidera bidali
 • Nork onartu behar du?Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak

  TERMALISMO SOZIALEKO PROGRAMA

  5.2
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Gizarte Segurantzaren sistemako prestazioen zerbitzu osagarri honen helburua da medikuaren aginduz bainuetxeetan laguntza jaso behar duten adinekoei laguntza erraztea.
  Nork eska dezake?
  • Gizarte Segurantzaren sistemako pentsiodunek, erretiroa eta baliaezintasuna dela eta alarguntza edo bestelako pentsioren bat kobratzen duenak , beti ere 60 urte beteta baditu.
  • Atzerrian bizi diren espainiarrak, beti ere sistema publikoaren pentsioren bat kobratzen badute, 60 urte beteta badituzte .
  • Nolabaiteko autonomia eduki beharko dute eguneroko bizitzako jarduerak egin ahal izateko, eta ezingo dute izan egoitza batean bizitzea eragotz dezakeen jokabide-nahasmendurik, ez eta gaixotasun infekzioso edo kutsakorrik ere.
  • Eskatzailea ezkontidearekin edo bikotekidearekin  batera joan daiteke, nahiz eta azken hau pentsioduna ez izan.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  • Eskaera orria.
  • Interesdunaren NANa.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • A dministrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  jasotzea
  2. Instituto de Mayores y Servicios Sociales delako erakundera bidaltzea
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?IMSERSO -Instituto de Mayores y Servicios Sociales-
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaUrtebete

  ADINEKOENTZAKO OPORRALDI PROGRAMA

  5.3
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Gizarte Segurantzaren sistemako prestazioak osatzen dituen zerbitzu bat da, merezitako oporrak gozatzea xede duena. Hainbat modalitate daude aukeran:

  • Egonaldiak kostaldean, atseden hartzeko eta erlaxatzeko.
  • Kultur bidaiak, Espainiako historian eta artean murgiltzeko.
  • Natura-turismoa, paraje ikusgarrietan barrena ibiltzeko.

  Trukeak beste herrialde batzuekin.

  Nork eska dezake?
  • 65 urtetik gorakoek 
  • Pentsio Sistema Publikoaren pentsioa jasotzen duten erretiratuek 
  • 55 urteko edo gehiagoko alargun pentsiodunek 
  • Baliaezintasuneko pentsioa edo bestelako pentsioren bat jasotzen dutenek edo erretiro aurreratua hartu duten pertsonek, betiere 60 urte beteak badituzte.
  • Eskatzailea bere ezkontidearekin joan daiteke, eta hari ez zaio eskatuko ez pentsioaren ez adinaren inguruko betekizunik. 
  • Nolabaiteko autonomia duenak eguneroko bizitzako jarduerak egin ahal izateko, eta egoitza  batean bizitzea eragozten duen jokabiderik ez duenak, ez eta gaixotasun infekzioso edo kutsakorrik ez duenak.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK 

  • Interesatuaren NA, Eskatzaileren NANa
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
  • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epeaEz dago
  Araudi gehigarriaEstatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako urteko deialdia.
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria jasotzea eta egiaztatzea
  2. Interesdunari kopia bat ematea
  3. Instituto de Mayores y Servicios Sociales delakora bidaltzea, ebazpena eman dezan.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Instituto de Mayores y Servicios Sociales delakoak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaUrte bete
  OharrakArreta eta informazio telefonoa: 901 109 899

  TURISMOA ETA TERMALISMOA EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAT

  5.4
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Gizarte Segurantzaren sistemako prestazioak osatzen dituen zerbitzu bat da, eta horren helburua da ezgaitasunen bat duten pertsonek turismoaz eta termalismoaz gozatu ahal izatea.
  Nork eska dezake?
  • % 33ko edo gehiagoko ezgaitasun fisiko edo organikoa egiaztatzen duten pertsonek. Lehentasuna izango dute % 50etik gorako ezgaitasuna egiaztatzen dutenek.
  • 16 urte baino gehiago izatea. Aitaren, amaren edo tutorearen baimena, adingabekoen kasuan.
  • Salbuespen gisa, onuradunen 16 urtetik beherako seme-alabak joan ahalko dira, betiere haien laguntzarik gabe bidaiatzerik ez dutela justifikatzen badute.
  • Gurpil-aulkia erabiltzen dutenek edo eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza behar dutenek laguntzaile bat eraman beharko dute.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  Eskaera orria behar den moduan beteta

  • Indarrean dagoen NANaren fotokopia, (onuradunarena eta laguntzailearena).
  • Eskatzaileak legezko ezintasuna badu, legezko ordezkariaren edota egitatezko zaintzailearen NANaren fotokopia, eta, adingabekoa bada, familia-liburuaren fotokopia
  • Ezgaitasun-ziurtagiri osoaren fotokopia.
  • Familia ugarien tituluaren fotokopia (egoera horretan egonez gero).
  • Bizikidetzako familia-unitateak urtean 7.299,70 euroko edo gutxiagoko diru-sarrerak baditu: nominen edo pentsioen fotokopia eta/edo errentatik datozkien diru-sarreren ziurtagiria.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Araudi gehigarriaEstatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako urteko deialdia.
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea
  Geroagoko izapideen laburpenaEspainiako Elbarri Fisikoen Estatuko Konfederazio Koordinatzaileari bidaltzea, ebazpena eman dezan.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Espainiako Elbarri Fisikoen Estatuko Konfederazio Koordinatzailea
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaUrtebete

  GIZARTE ZENTROKO GELAK ERABILTZEA

  5.5
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Gizarte Zentroko gelak erabili ahal izateko baimen eskaera.
  Nork eska dezake?
  Legazpin egoitza duten elkarteak eta erakunde publikoak.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

  • Eskatzaileren NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: bi aste.
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Gizarte Ekintzaren zerbitzura bidaltzea. 

  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaera aztertzea.
  2. Erantzuna interesdunari jakinaraztea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Gizarte Ekintza, Berdintasun eta Partaidetzako Zerbitzua.

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Gizarte Ekintza, Berdintasun eta Partaidetzako Zerbitzua.

  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  Oharrak

  Gizarte-zentroko guneetan egiten diren bilera edo jarduera publikoek ez diote onura ekonomikorik ekarriko elkarte edo erakunde eskatzaileari.

  Administrazioak, ahal den neurrian, eskaerak data eta orduari dagokionez duen lehentasuna hartuko du kontuan, eskabideak aurkezteko hurrenkerari jarraituz. Ordena hori aparteko kasuetan aldatu ahal izango da, betiere aldaketa arrazoitzen bada.

  Behar bezala zainduko direla bermatzeko, ekitaldira bertaratzen direnek ez dute udal-bulegoak hondatzea edo kaltetzea ekar dezakeen ekintzarik egingo.

  Erabil daitezkeen espazioak: 

  1. Sukalde-elkartearen jangela (80 persona)
  2. T.V. aretoa (12 persona)
  3. Terraza aretoa (20 persona)
  4. Mediateka (10 persona)
  5. Terapia-gela (20 persona)
  6. Tabernako jangela (160 persona)

  Espazioak erabiltzeko ordutegia:

  Astelehenetik ostiralera, goizeko 09: 00etatik 15: 00etara

  KULTUR ETXEKO GELAK ERABILTZEA

  5.6
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Kultur Etxean zerbitzu zehatzik eskaintzen ez duten gelak erabili ahal izateko eskaera.
  Nork eska dezake?Edozein pertsona, elkarte, edo erakundek edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Kultur Etxea

  Latxartegi kalea, 3. 20230

  Astelehenetik ostiralera, 9:30-13:30/14:00-21:00

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  kultura@legazpi.eus

  Telefonoz:

  943 73 72 02

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 2 egun.
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaerari Sarrera ematea   
  2. Eskaera Kultura Sailera bidaltzea.
  3. Eskaera jaso, egiaztatu, eskaneatu eta kultura saileko egutegian erreserba egitea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaria aztertzea.
  2. Interesdunari jakinaraztea.
  3. Erantzuna baiezkoa bada, Kultura Saileko egutegian behin betiko txertatzea.   
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKultura Saila
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
  Oharrak
  • Eskatzen diren geletan egingo diren bilera edo ekitaldi publikoek ez dute onura ekonomiko zuzenik izango eskatzailearentzat.
  • Eskaerak gutxienez 7 egun natural aurretik aurkeztu beharko dira, eta eskaria egin aurretik Kultura Sailarekin harremanetan jartzea gomendatzen da gelen erabilgarritasuna ziurtatzeko.
  • Administrazioak, ahal duen neurrian, eskatutako data eta ordua errespetatuko ditu, beti ere, eskaerak jasotako ordenaren arabera. Kasu berezietan. hurrenkera hori alda liteke, baldin eta behar bezala justifikatuko balitz.
  • Udal lokalen egoera zaintzeko, ospakizunean parte hartzen dutenek ez dute Udal-aretoei kalte edo galerarik sor liezaiokeen ezer egingo.  
  • Erabili daitezkeen gelak:
   1. Areto Nagusia: 80 eserleku.
   2. Bilera gela: 16 eserleku, mahai baten inguruan.
   3. Ikastaro gela: 30 eserleku.

  LATXARTEGI ARETOA ERABILTZEA

  5.7
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Latxartegi Aretoa (zine, antzoki, …) erabiltzeko eskaera
  Nork eska dezake?Edozein pertsona, talde edo elkartek edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Kultur Etxea

  Latxartegi kalea, 3. 20230

  Astelehenetik ostiralera, 9:30-13:30/14:00-21:00

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  kultura@legazpi.eus

  Telefonoz:

  943 73 72 02

  Zenbat kostatzen da?
  1. Hitzaldi, mintegi edo antzeko ekintzetarako:
      1.1. Orduko erabileragatik:   48,00 €
      1.2. Egun berean 8 ordu baino gehiago erabiltzeagatik: 336,00 €
  2. Musika, antzerki, kontzertu, errezitaldi edo antzeko ekintzetarako: 
      2.1. Orduko erabileragatik:   89,00 €
      2.2. Egun berean 8 ordu baino gehiago erabiltzeagatik: 664,00 €
  3. Zine edo bideo-proiekzioen saioetarako: 
      3.1. Orduko erabileragatik: 134,00 €
      3.2. Egun berean 8 ordu baino gehiago erabiltzeagatik: 995,00 €
  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: astebete
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera Kultura Sailera bidaltzea.
  2. Eskaera jaso, egiaztatu, eskaneatu eta kultura saileko egutegian erreserba egitea.
  Geroagoko izapideen laburpena

   1.Tasa ordaindu behar bada:

  • Eskaera aztertu eta esleipen txostena egitea.
  • Zinegotzi ordezkariaren ebazpena.
  • Interesdunari jakinaraztea.
  • Erantzuna baiezkoa bada Kultura Saileko egutegian behin betiko txertatzea.
  • Dagokion tasaren likidazioa igorriko zaio Ekonomia areatik.

  2. Tasa ordaindu behar ez bada:

  • Eskaera aztertzea.

  • Erantzuna interesdunari jakinaraztea

  • Erantzuna baiezkoa bada Kultura Saileko egutegian behin betiko txertatzea.

  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Alkatetzak

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Kultura

  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  Oharrak
  • Latxartegi Aretoaren Erabilera Araudia bete beharko da.
  • Udaleko lan talde desberdinetan parte hartzen duten herriko elkarteak ez dute ordainduko.
  • Eskaera gutxienez 15 egun aurretik aurkeztu beharko da, eta eskaria egin aurretik Kultura Sailarekin harremanetan jartzea gomendatzen da aretoaren erabilgarritasuna ziurtatzeko. 
  • Administrazioak, ahal duen neurrian, eskatutako data eta ordua errespetatuko ditu, beti ere, eskaerak jasotako ordenaren arabera. Kasu berezietan. hurrenkera hori alda liteke, baldin eta behar bezala justifikatuko balitz.
  • Udal lokalen egoera zaintzeko, ospakizunean parte hartzen dutenek ez dute Udal-aretoei kalte edo galerarik sor liezaiokeen ezer egingo. 

  • Aretoaren gehienezko edukiera: 320 pertsona.

  KIROL EKINTZETARAKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEA

  5.8
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Kirol ekintzetarako kirol instalazioak erabiltzeko eskaera.

  Nork eska dezake?

  Edozein herritarrak edo bere legezko ordezkariak.

  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  harrera@legazpiko-kiroldegia.info

  Telefonoz:

  943 73 12 43

  Zenbat kostatzen da?

  Tasak

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: hilabete
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: ez dagokio
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eta eskaneatzea.
  2. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
  3. Kudeaketa programan jartzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Kirol instalazioen erabilpenaren taula osatzea.
  2. Eskatzaileari dagokion informazioa ematea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  OharrakOhiko eskaerak irailean egingo dira.

  KIROL EKINTZAK EZ DIREN EKINTZETARAKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEA

  5.9
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Kirol ekintzak ez diren ekintzetarako kirol instalazioak erabiltzeko eskaera
  Nork eska dezake?Edozein pertsona fisikoak nahiz juridikoak edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  kiroldegia@legazpiko.kiroldegia.info

  Telefonoz:

  943 73 12 43

  Zenbat kostatzen da?

  Tasak

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 15 egun
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eta eskaneatzea.
  2. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
  3. Kudeaketa programan jartzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaerari erantzuna ematea, bete behar diren baldintzak adieraziz.
  2. Kontratua sinatzea.
  3. Tasa ordaintzea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
  Informazioaren balio-aldiaEkintza amaitu arte.
  OharrakBestelakorik adierazten ez bada, tasa ordaintzea ezinbestekoa da.

  KIROLDEGIKO ABONUA

  5.10
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Udal kiroldegiko abonua egitea.
  Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Izen-emate orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  harrera@legazpiko-kiroldegia.info

  Telefonoz:

  943 73 12 43

  Zenbat kostatzen da?

  ABONUA

  URTEKOA

  HIRU HILEKOA

  HILABETEKOA

      Abonu arrunta  

      148,00€    

      76,10 €

      41,00 €

      Gaztea abonua  

        92,40 €

      46,60 €

      24,80 €

      Bikotea abonua  

      262,70 €

    133,90 €

      73,90 €

      Familia abonua  

      285,50 €

    144,70 €

      77,10 €

      Fitness abonua

      109,30 €

      68,90 €

      35,10 €

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: momentuan
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera  jaso, egiaztatu, eskaneatu eta kudeaketa programan jartzea
  2. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
  OharrakHiru hileko eta hilabeteko abonuak edo ordainketak, hilaren batean hasten dira.Helbideratutako abonuak automatikoki berrituko dira.

  KIROLDEGIKO IKASTAROETAN IZENA EMATEA

  5.11
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Udal kiroldegiak eskaintzen dituen ikastaroetan izena eman edo matrikulatzea.
  Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Izen-emate orria

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  harrera@legazpiko-kiroldegia.info

  Telefonoz:

  943 73 12 43

  Zenbat kostatzen da?

  IGERIKETA

  ABONATUAK

  60,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  95,00

  AQUA-GYM

  2 EGUN

  3 EGUN

  ABONATUAK

  27,00

  ABONATUAK

  31,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  50,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  59,00

  SOINKETA

  ABONATUAK

  24,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  44,00

  K-STRETCH

  ABONATUAK

  40,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  63.00

  Entre. funtzionala

  ABONATUAK

  27,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  48,00

  3. ADINEKO SOINKETA

  ABONATUAK

  19,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  34,00

  Cross Training

  ABONATUAK

  27,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  48,00

  Strong by Zumba

  ABONATUAK

  18,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  41,00

  PILATES

  ABONATUAK

  44,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  82,00

  INDOOR TXIRRINDULARITZA

  2 EGUN

  ABONATUAK

  32,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  48,00

  GIMNASTIKA ERRITMIKOA

  ABONATUAK

  30,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  51,00

  ZUMBA

  ABONATUAK

  16,00

  ABONATUAK EZ DIRENAK

  32,00

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: momentuan
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea, eskaneatzea eta kudeaketa programan jartzea.
  2. Eskaera Kirol sailera bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Zerrendak eta taldeak osatzea.
  2. Ikastaro bakoitzaren zerren dak dagokion irakasleari ematea.
  3. Ikastaro bakoitzaren zerrendak  ikastaroa ematen den gelan jartzea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  Oharrak

  Kiroldegiko ikastaroetan izena emateko arauak:

  • Igeriketako ikastaroetarako ordainduko den matrikula ez da inoiz bueltatuko, baldin eta zozketa egiten bada eta eskatzailea ikastaroa egiteko aukerarik gabe geratzen ez bada.
  • Ikastaroaren prezioa ez da aldatuko norbait eskainitako egun kopurua baino gutxiagotan etortzen bada. Ordaintzen den prezioa, betetzen den plazaren balioa da.
  • Ikastaroa hasi eta lehenengo astean irakasleak ikaslearen gaitasuna zalantzan jarri dezake eta ikastaroa uztea gomendatu.

  KIROLDEGIKO IKASTAROETAN BAJA EMATEA

  5.12
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Udal kiroldegiak eskaintzen dituen ikastaroetan baja ematea.
  Nork eska dezake?Ikastaroetan izena emanda dagoen edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Baja emateko eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  kiroldegia@legazpiko.kiroldegia.info

  Telefonoz:

  943 73 12 43

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: momentuan
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eskaneatzea eta kudeaketa programan jartzea 
  2. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Zerrendak eta taldeak osatzea
  2. Ikastaro bakoitzaren zerrendak egokitu eta irakasleari ematea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
  Informazioaren balio-aldiaUrtarriletik abendura arte.
  Ikastaroan berriro izena eman arte.
  Oharrak
  • Bikuña Kiroldegiko ikastaroetako barne araudia.
  • Igeriketa ikastaroetako barne araudia

  UDAKO HAURREN UDA IKASTAROAN IZENA EMATEA

  5.13
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  "Udako haurren uda ikastaroa’ udaleku irekietan izena ematea.

  Nork eska dezake?

  HH2 eta LH4 bitarteko haurren gurasoak edo legezko ordezkariak.

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria
  Informazio gehiago

  Emailez:

  euskara@legazpi.eus

  Telefonoz:

  943 737191

  Zenbat kostatzen da?
  Seme/alaba bakarra     70,00 €
  Bigarrena     44,80 €
  Hirugarrenetik aurrera     doan
  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 15 egun
  • Gehieneko epea: 15 egun
  • Isiltasunaren ondorioak:  ez dagokio
  Araudi gehigarria

  Haurren uda ikastaroaren Oinarriak eta funtzionamendu arauak

  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria jaso
  2. Eskaera Euskera zerbitzura bidaltzea
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaera aztertu eta  taldeak osatzea  
  2. Matrikula  datuak aplikazio informatikoan sartzea.
  3. Datuak Ekonomia Sailera bidaltzea, dagokion tasa kobra dezan.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEuskara Saila
  Informazioaren balio-aldiaZerbitzua eskaintzen den bitartean
  Oharrak
  • Legazpiko ikastetxeetan eskolatuta dauden haurrek dute lehentasuna.
  • Taldeetan plazak libre geratuz gero, kanpoan bizi diren eta uztailean herrira datozen haurrek ere parte hartzeko aukera izango dute, beti ere euskara ulertzeko eta hitz egiteko gai badira.

  BIKUÑAKO MUSIKA LOKALAK EDO/ ETA GRABAZIO GELA ERABILTZEA

  5.14
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Bikuñako Musika lokaletan gela bat edo/eta Grabazio-gela erabiltzeko eskaera.
  Nork eska dezake?Edozein musika taldek, non taldeko partaideen 2/3ak legazpiarrak diren.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Eskaera-orria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  gazteria@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30 edo 943 73 71 85

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa 
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  Eskaera jaso, egiaztatu, erregistratu eta Gazteria eta Hezkuntza Zerbitzura bidaltzea

  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaria aztertzea, Subeltza elkartearekin elkarlanean.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Gazteria eta Hezkuntza Zerbitzua

  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
  Oharrak

  - Eskaera Bikuñako musika lokalen kudeaketaz arduratzen den Subeltza elkarteko Gida batzordeari luzatu dakioke.

  Bikuñako musika lokalen erabilera- eta funtzionamendu-araudia  bete beharko da.

  NERABEENTZAKO ZERBITZUKO ERABILTZAILE EGITEA

  5.15
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Nerabeentzako Zerbitzuko erabiltzaile egitea 

  Nork eska dezake?

  11 eta 17 urte bitarteko legazpiarren gurasoak edo legezko tutoreak.

  Non izapidetzen da
  Kultur Etxea

  Latxartegi kalea, 3. 20230

  Astelehenetik ostiralera, 9:30-13:30/14:00-21:00

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Erabiltzaile-fitxa
  Informazio gehiago

  Emailez:

  isanz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  943737171 edo 943737203

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: momentuan
  • Legezko gehieneko epea: ez dago
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera jasotzea eta egiaztatzea.
  2. Erregistroan sartzea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Haur, nerabe eta gazteen zerbitzua (Gazte-txokoa)

  Informazioaren balio-aldiaBarne-araudia aldatu arte.
  Oharrak

  Udalak hala erabakiz gero, 11 urtekoek Gazte-txokora egiten duten bisitaldiaren ondoren, posible izango dute erabiltzaile egitea. 

  “AZOKA “ GUNEA ERABILTZEA

  5.16
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  AZOKA izenarekin ezagutzen den espazio publikoa erabiltzeko baimena.

  Udalerriko elkarte edo erakundeek antolatuko dituzten ekitaldi desberdinak gauzatzeko baimena: jai girokoak, kulturalak, gizarte-arlokoak, …

  Bazkariak badira, ekitaldi horretan 150 pertsonek baino gehiago hartu beharko dute parte.

  Nork eska dezake?

  Edozein pertsona fisikoak nahiz juridikoak edo haren legezko ordezkariak eta, era berean, udalerriko elkarte edo erakunde baten ordezkaria izango denak.

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria.
  2. Eskatzailearen NANa.
  3. Ordezkatzen duen elkartearen edo erakundearen IFZa.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua. 200 €ko bermea jarri beharko da.

  Prozeduraren epea

  Aurreikusitako epea: hilabete.

  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera eta aurkeztutako agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
  3. Eskaeraudaltzaingoari bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Agiriak eguneratuta daudela eta baliagarriak direla ziurtatzea.
  2. Anbulantzia behar izanez gero, eskatzaileak zerbitzu hori eskatu duela egiaztatzea.
  3. Baimena prestatu eta jakinaraztea.
  4. Bermea ezartzea, dagokionean.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?

  Alkatetzak

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Udaltzaingoa

  Informazioaren balio-aldia

  Araudia aldatu arte

  Oharrak

  Bermea itzuli ahal izateko:

  • Nahitaezkoa izango da Azoka gunea garbitzeko konpromisoa betetzea.
  • Prestatutako materiala edo instalazio egoera onean itzuliko da, kalterik gabe.
  • Baimena ematean ezarri diren baldintzak bete beharko dira. 

  EZKONTZA ZIBILAK OSPATZEKO UDAL LOKALAK ERABILTZEKO ESKAERA

  5.17
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Ezkontza zibila ospakizunerako Udal lokal erabilerarako baimen eskaera.

  Nork eska dezake?

  Pertsona ezkonkiden edozein.

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria (Bake Epaitegian eskuratuko da)
  2. Eskatzailearen NANa.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua. Arren 200 €ko bermea jarri beharko da.

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: astebete.
  • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  1.Bake Epaitegiak lokalaren eskabide-orria emango dio pertsona interesatuari bete dezan, eta Epaitegiak Udaletxeko sarrera erregistroari eramango dio.

  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa, dokumentua erregistratzeari era normalean ekinez.

  3. Eskaera bidaltzea:

      a) Batzar aretoarena Udaltzaingoari

        b) Agirre-Etxeberriko aretoarenak Hezkuntza zerbitzuari

  Geroagoko izapideen laburpena

  1. Espediente administratiboaren irekitzea.

  2. Eskaerarekin beharrezko dokumentazio guztia ez bada aurkezten, 10 eguneko epea emango da osatzeko.

     3. Alkatetzaren ebazpena

  Nork onartu behar du?

  Alkatetza

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  1. Udaletxeko Batzar aretoarena, Udaltzaingoa

  2. Agirre-Etxeberriko aretoarenak, Hezkuntza zerbitzua.

  Informazioaren balio-aldia

  Araudia aldatu arte.

  Oharrak

  Ospakizunak leku hauetan egin daitezke:

  1. Legazpiko Udaleko Batzar aretoan.

  2. Agirre-Etxeberri eraikinean egokitutako bi aretoetan.

  Erabili daitezkeen aretoen edukiera:

  - Administrazioak, ahal duen neurrian, eskatutako data eta ordua errespetatuko ditu, beti ere, eskaerak jasotako ordenaren arabera. Kasu berezietan. hurrenkera hori alda liteke, baldin eta behar bezala justifikatuko balitz.

  - Udal lokalen egoera zaintzeko, ospakizunean parte hartzen dutenek ez dute Udal-aretoei kalte edo galerarik sor liezaiokeen ezer egingo.

  - Senideek edo lagunek Udal arduradunari jakinarazi beharko diote lokala apaindu edo modu berezian egokitu nahi badute. Aldez aurretik abisatu beharko dute, arduradunak beharrezko erabakiak hartzeko denbora izan dezan. Apainketek, lekuaren harmonia eta ezaugarriak errespetatu beharko dituzte. Apainketen gastuak senide nahiz lagunek ordaindu beharko dituzte. Ekitaldia ospatzeko zerbitzu osagarriak behar badira, interesdunak berak eramango ditu berak ordainduko ditu; hala ere, Legazpiko Udalak gainbegiratu egin ditzake zerbitzu horiek guztiak.

  - Lokaletan garbiketarako beharrezko tresnak egongo dira.

  IKASGELAREN ERABILTZAILE EGITEA

  5.18
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Saturnino Telleria kaleko 1.zenbakian dagoen ikasgelaren erabiltzaile egitea. Zerbitzuak bakarka ikasteko hainbat ikaspostu eskaintzen ditu, interneteko konexioarekin, eta astean zehar zein asteburuetan erabil daiteke.

  Nork eska dezake?

  Herrian erroldatuta dauden 18 urtetik gorako pertsonak eta irakaskuntza arautua egiten ari direnak (Heziketa-zikloak, unibertsitate-ikasketak, e.a.).

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria
  2. Irakaskuntza arautua egiten ari dela egiaztatzen duen agiria (Derrigorrezkoa, indarrean dagoen ikasturtearen agiria aurkeztu ez bada)
  3. IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiagogazteria@legazpi.eus

  Telefonoz: 943737203

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua.

  Denboraldia amaitzean, txartela itzuli behar da. Txartela galdu edo itzultzen ez bada, 5 euro ordaindu beharko ditu.

  Prozeduraren epea

  Aurreikusitako epea: gehienez aste bete

  Legezko gehieneko epea: ez dagokio

  Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio

  Araudi gehigarria

  Ikasgelaren jarraibideak

  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera eta aurkeztutako agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
  3. Eskaera Hezkuntza Zerbitzura bidaltzea
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Eskaera aztertzea
  2. Eskatzaileari erantzuna e-mailez jakinaraztea
  3. Txartela, jarraibideak eta interneteko sarbide-kodea ematea
  4. Txartela bueltatzen denean erregistratzea, txartela galdu edo itzultzen ez bada, 5 euro kobratzea.
  Agiri lagungarriak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Hezkuntza zerbitzua

  Informazioaren balio-aldia

  Zerbitzua eskaintzen den bitartean

  Oharrak

  Ikasgelaren ordutegia: astegunetan, 8:00-21:00; larunbat, igande eta jaiegunetan, 9:30-20:30.

  Zerbitzu honekin edo txartelarekin lotutako arazoren bat izanez gero, Kultur etxeko harrerara joan behar da.

  DENDA EDO SALTOKI GISA INSKRIBATZEA, ENKARGUAK ENTREGATZEKO ARMAIRU ADIMENDUNAK ERABILTZEKO

  5.19
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Legazpiko Udalak armairu adimenduna du Euskal Herria plazan, Legazpiko saltokiek, merkatuko baserritarrek eta kontsumo-taldeek enkarguak beren bezeroei merkataritzako ordutegitik kanpo emateko.

  Armairu horretako kutxatilak kode baten bidez irekitzen dira, eta eskuragarri daude eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan.

  Nork eska dezake?
  • Legazpiko saltokiek
  • Merkatuko baserritarrek
  • Kontsumo-taldeek
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Udalerritik bertatik 010

  Kanpotik 943 73 70 30

  Aurkeztu beharreko agiriak

  Eskabide-orri orokorra, behar bezala beteta, dendaren izena adierazita.

  Informazio gehiago

  Posta elektronikoz: ihernandez@legazpi.eus

  Tel.: 688 89 97 06

  Zenbat kostatzen da?

  Kostua Udalak hartzen du bere gain

  Prozeduraren epea

  Ez dago eperik. Edozein unetan aurkez daiteke eskaera.

  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

  Merkataritza Zerbitzura bidali

  Geroagoko izapideen laburpena

  Informazio hau bidaliko zaio erabiltzaileari:

  • Web aplikazioaren helbidea
  • Erabiltzailearen izena eta sartzeko gakoa
  • Aplikazioa erabiltzeko gida
  Nork onartu behar du?

  Merkataritza Zerbitzua

  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

  Merkataritza Zerbitzua

  Informazioaren balio-aldia

  Mugarik gabe

  DIRU-LAGUNTZAK, LEGAZPIKO UDALERRIAN EGOITZA IZAN ETA BERAIEN JARDUERA LEGAZPIKO GIZARTE ZERBITZUEN ALORREAN GARATUKO DUTEN ELKARTEEI

  6.1
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Legazpiko Udalerrian egoitza izan eta beraien ohiko jarduera garatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak.

  Nork eska dezake?

  Legazpin egoitza duten elkarteek eskatu ahal izango dute diru-laguntza; halaber, elkarte horiek Legazpiko udalerrian garatu beharko dituzte beraien ekintzak eta, beti ere, Gizarte Zerbitzuen alorrean.

  Non izapidetzen da
  Aurkeztu beharreko agiriak
  • Diru-laguntza eskabidearen eranskina , behar bezala beteta
  • Eskatzaileak irekitako kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria
  • Estatutuen kopia eta erakundearen IFK, aurreko ekitaldietan aurkeztu ez badira.
  • Lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa espezifikoaren jarduera orokorraren programa laburtua
  • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren zinpeko aitorpena, bai erakundearen edo elkartearen jarduera orokorrari (jarduera guztiei) buruzkoa, bai diru-laguntzaren xede diren proiektu, jarduera edo programa espezifikoei buruzkoa (eredu berean sartuta).
  • Berdintasun-politikak integratuta dituzten erakundeek justifikatu dezaketena erantsi beharko dute eranskin batean, behar bezala baloratu ahal izateko. Berdintasun-diagnostikoak eta planak, zuzendaritza-organoetan ordezkaritza paritarioko arauak, hizkuntzaren erabilera ez-sexistako arauak eta egiten diren materialak, genero-desberdintasunak zuzentzeko hartu dituzten neurriak, eta abar
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako  epea: 4 hilabete.
  • Legezko gehieneko epea: 4 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Eskaera Gizarte Zerbitzuen Sailera bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Txosten teknikoa egitea.
  2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
  3. Ekonomia Sailera bidaltzea.
  4. Interesdunari jakinaraztea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuetako Saila
  Informazioaren balio-aldiaUrtero egiten da deialdia.
  OharrakHerritarrek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

  UDAL TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK ORDAINTZEKO DIRU-LAGUNTZAK

  6.2
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Legazpiko Udalak diru-baliabide urriak dituzten bizilagunei ondoren zehazten diren  tasak eta udal prezio publikoak ordaintzeko eskaintzen dien diru-laguntza da:  

  • Etxeko ur-hornidurarako 

  • Etxeko zabor bilketarako
  • Udal Kiroldegiko prezioak ordaintzeko 

  • Udal Euskaltegiko prezioak ordaintzeko
  • Haurren uda ikastaroa
  Nork eska dezake?
  • Legazpiko herrian eskaera egin baino urte bete lehenago erroldatuta dagoenak.
  • Ohiko etxebizitza ez den beste ondasunik ez duenak  eta, aurrezki-libreta, kontu-korronte  eta  antzekoetan 8.106,28 € baino gehiago ez dituenak. 
  • Ondoren zehazten diren diru-sarrerak gainditzen ez dituenak:

  Bizikidetza-unitatea

  Hileko diru-sarrerak

  Pertsona bakarra

     984,33 € baino gutxiago

  2 pertsona

  1.071,18 €  baino gutxiago

  3 pertsona

  1.158,04 € baino gutxiago

  4 pertsona

  1.244,89 € baino gutxiago

  5 edo 6 pertsona

  1.331,74 € baino gutxiago

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.  
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
  • Familia unitateko pertsona guztien uneko urteko nomina.

  • Eskaera erabakitzeko beharrezkoa jo daitekeen edozein agiri.

  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako  epea: 4 hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 4 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
  2. Gizarte Zerbitzuetara bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Txosten teknikoa egitea.
  2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
  3. Ekonomia Sailera , Udal Kiroldegira eta Udal Euskaltegira bidaltzea.
  4. Interesdunari jakinaraztea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaUrtero egiten da deialdia.
  OharrakNahi izanez gero, eskaera orriari erantsiko zaion dokumentazio guztia itxitako gutun azalean aurkez daiteke.

  TRATAMENDU TERAPEUTIKOETARA ETA ERREHABILITAZIOKOETARA JOATEKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA

  6.6
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN  zentro publiko edo hitzartutako batean tratamendu-programaren bat egiten ari diren pertsonek dituzten  joan-etorrien gastuak diruz laguntzeko Legazpiko Udalak eman ditzakeen diru-laguntzak:

  • Droga-mendekotasun arazoak dituztenentzat
  • Beste motatako mendekotasun psikologikoak dituztenentzat (ludopatia, teknologia berriekiko mendekotasuna).
  • Izan Fundazioaren Norbera programan euren familiarekin parte hartzen duten eta arriskuan dauden 14 eta 18 urte bitarteko nerabeentzat.
  • Gaitasunik eza onartuta duten adin txikikoi eskainitako errehabilitazioko beste tratamendu batzuk.
  Nork eska dezake?EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN zentro publiko edo hitzartutako batean goian aipatzen diren programetan parte hartzen ari den herritarrak, eskaera egin baino 2 hilabete lehenago izan beharko dute eskatzaileek tratamendu-programa hasita.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera -orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK.

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
  • Familia unitateko pertsona guztien uneko urteko nomina.
  • Tratamendu zentroak egindako ziurtagiria, adieraziko den tratamenduan eskatzailea gutxienez 2 hilabetez aritu izana dela egiaztatuz. 
  • Dagokionean, Tratamendu zentroak egindako ziurtagiria, eskatzailearen jarraipena egiteko pertsona bat behar dela egiaztatuz.
  • Dagokionean, zinpeko aitorpena, programa garatuko den zentrora garraio publikoa erabiliz ezin dela iritsi eta norberaren ibilgailua hartu beharra dagoela aitortuz.
  • Eskaera erabakitzeko beharrekoa jo daitekeen beste edozein agiri.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea : 4 hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 4 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea,erregistratzea  
  2. Gizarte zerbitzuetara bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Txosten teknikoa egitea.
  2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
  3. Ekonomia Sailera bidaltzea.
  4. Interesdunari jakinaraztea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaUrtero egiten da deialdia
  OharrakNahi izanez gero, Eskaera orriari erantsiko zaion dokumentazio guztia itxitako gutun azalean aurkez daiteke.

  SEME-ALABAK JAIOTZEAGATIK EDO ADOPTATZEAGATIK DIRU-LAGUNTZAK

  6.7
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Familiei eskaintzen zaizkien diru-laguntzak, seme-alaben jaiotzarekin, adopzioarekin eta mantenuarekin zerikusia duten gastuei aurre egiten laguntzeko.
  Nork eska dezake?
  • Aita eta ama edo horietariko bat, seme-alabatasun natural edo adopzio bidezkoagatik, baldin eta ez badira guraso-agintetik baztertu edo kendu ez bazaie.
  • Guraso-agintea duen aita edo ama, baldin eta horietariko bat guraso-agintetik baztertu bada edo kendu bazaio.
  • Ebazpen judizial bati jarraiki seme-alaben zaintza duen aita edo ama, banaketa judizial edo dibortzio kasuetan.
  • Ebazpen judizialak ezarritakoaren arabera, gurasoek zaintza eta babespea konpartitzen badute, haien artean erabaki beharko dute bietako zein izango den diru-laguntzaren onuraduna.
  • Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak lortu ahal izateko, eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan egon beharko du, gutxienez berriztatze- edo luzatze-eskaera aurkeztu baino urtebete lehenagotik.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak

  1. Eskaera orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK 

  • Familia-unitatea osatzen duten gurasoen  NANaren edo haien nortasuna egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia konpultsatua.
  • Familia-liburuaren konpultsatutako fotokopia.
  • Eskatzailearen errolda-ziurtagiri eguneratua, etxean bizi diren lagun guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen eguna barne.  
  • Adopzio  eta adopzio aurreko familia-harreraren kasuetan, adopzioa gauzatzeko ebazpen judizialaren edo antzeko dokumentuaren fotokopia).
  • Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, laguntza eragin duten seme edo alaben zaintza eta babespea esleituko duen ebazpen judizialaren fotokopia. 
  • Ebazpen judizialaren arabera, laguntza eragin duten seme edo alaben zaintza eta babespea konpartitua bada, laguntzaren eskatzailea erabakitzeko lortutako akordio sinatua aurkeztuko da. 
  • Laguntza eragin duten seme edo alabak ezgaitasunen bat badu, hori egiaztatzen duen ziurtagiria..
  • Laguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo kontuaren titulartasun datuen fotokopia 
  • Familia-unitatea osatzen duten gurasoen errenta maila jakin behar den kasuetan, Familia Zuzendaritzak informazio hori  Foru Aldunditik zuzenean eskura ahal izateko baimena.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
  • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea
  2. Eskaera Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailera bidaltzea.
  Nork onartu behar du?Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaLegea indarrean dagoen bitartean

  LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK

  6.8
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak edo adin txikiko seme alabak zaintzeko, lanaldi murrizketa eta/edo lan-eszedentzia eskatzen duten pertsonei ematen zaien diru-laguntza da.
  Nork eska dezake?
  • Hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko eszedentzia eskatzen duen gurasoak.
  • Zortzi urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, gutxienez lanaldiaren heren bateko murrizketa eskatzen duen gurasoak. Seme-alabak, gutxienez  %33ko ezintasuna onartuta badu, diru-laguntza seme-alabak 18 urte bete arte baliatu ahal izango da. 
  • Eskaera aurkezteko garaian eta diruz laguntzeko moduko jardunak irauten duen bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi  eta erroldatu dagoenak.
  • Gutxienez 59 eguneko segidako aldia baliatu duenak eszedentzia-aldian edo lanaldi murrizketan. 
  • Mendekotasun egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia eskatzen duenak.
  • Mendekotasun egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko gutxienez lanaldiaren heren bateko murrizketa eskatzen duenak.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera orria.

  IDENTIFIKAZIO AGIRIAK 

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia

  Mendekotasun-egoeran edo osasun egoera oso larrian  dauden senitartekoen zaintzaileen kasuan:

  • Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dagoen pertsonaren NANaren fotokopia
  • Senitartekoaren mendekotasun egoera egiaztatzen duen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan mendetasun maila eta azpi-maila zehaztuko dira.
  • Osasun egoera oso larrian dauden senitartekoen kasuan, senitartekoa zaintzen duen medikuak emandako  ziurtagiria. 
  • Eskatzailearen eta mendetasun-egoeran edo osasun egoera oso larrian dagoen pertsonaren artean dagoen ahaidetasuna egiaztatzen duen dokumentazioa. 

  Adin txikiko seme-alaban zaintzaileen kasuan:

  • Laguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo kontuaren titulartasun datuen fotokopia 
  • Eskatzailearen eta semearen edo alabaren arteko ahaidetasun-harremana egiaztatzen duen ziurtagiria. Familia liburuaren, jaiotze agiriaren edo antzeko dokumentuaren bidez.
  • Adopzioaren, tutoretzaren edo harreraren kasuan, egoera hori gauzatzeari buruzko ebazpen judizialaren edo dokumentu baliokidearen fotokopia.
  • Eskatzailearen bizikidetza agiria.
  • Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzeko arrazoia den adin txikikoen zaintza esleituko duen ebazpen judizialaren fotokopia aurkeztu beharko da. 
  • Semeari edo alabari, %33edo gehiagoko ezgaitasuna onartu bazaio, ziurtagiriaren fotokopia

  Bi kasuetan: 

  • Errolda ziurtagiria
  • Eskatzaileak zerbitzua ematen duen enpresaren edo erakundearen ziurtagiria, eszedentzia edo lanaldi murrizketa zehatz-mehatz nola gauzatuko den egiaztatzen duena.
  • Eszedentziaren kasuan, Gizarte Segurantzan baja eman dela egiaztatzen duen agiria eta lanaldi murrizketaren kasuan, Gizarte Segurantzaren datuak aldatu direla egiaztatzen duen agiria.
  • Eskatzailea Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean kotizatzen ez duen kooperatiba-sozietate bateko bazkide langilea edo lan-bazkidea bada:
   • Eszedentzietan, erakunde pribatuan edo kotizatzen duten Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartu izanaren ziurtagiria
   • Erakunde pribatuari edo kotizatzen duen Gizarte Segurantzaren Erregimenari egindako kotizazioan aldaketarik eragin ez duten lanaldi-murrizketetan, kooperatibako bazkide langile izatearen ziurtagiria, kotizazio mota.
  • Laguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo banku-konturen titulartasun-datuen fotokopia.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea : 6 hilabete 
  • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea, erregistratzea
  2. Eskaera Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailera bidaltzea.
  Nork onartu behar du?Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
  Informazioaren balio-aldiaLegea indarrean dagoen bitartean
  Oharrak2014ko ekitaldiko aurrekontuan ezarritako diru-kopurua agortu bada ere, eskaera berriak aurkez daitezke.

  EUSKARA IKASTERA ETA EUSKARAZKO BESTE IKASTAROETARA JOATEKO DIRU-LAGUNTZAK

  6.9
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?

  Herritik kanpo euskara ikasten ari diren eta Udako Euskal Unibertsitatera edo euskararen normalizazioarekin zerikusia duten ikastaroetara doazen herritarrei eskainitako diru-laguntza

  Nork eska dezake?

  Legazpiko udalerrian erroldatuta dagoen eta herritik kanpo euskara ikasteko ikastaroetan eta Udako Euskal Unibertsitatearen edo euskararen normalizazioarekin zerikusia duten ikastaroetan matrikulatzen den ikasleak

  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Diru-laguntzen eskaera orria
  2. Matrikularen ordainagiria
  3. Beste erakunderen edota enpresen batean aurkeztutako eskabidea edo jasotako diru-laguntzei buruzko zinpeko aitorpena.
  4. Euskaltegiko agiria, asistentzia (%tan), ikastaroaren ordu teorikoak eta gainditutako urrats-kopurua adieraziko dituena.
  5. Bestelako ikastaroetan, parte hartu izanaren agiria eta egindako ordainketaren frogagiria.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.  
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: astebete
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea. 
  2. Euskara sailera bidaltzea
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Txosten teknikoa egitea.
  2. Alkatetzaren Dekretua egitea.
  3. Interesdunari jakinaraztea.
  4. Ekonomia Sailari ordaintzeko proposamena bidaltzea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEuskara Saila
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  OharrakHerritarrek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

  ERROTULUAK, IRUDI KORPORATIBOA ETA WEB GUNEA EUSKARAZ JARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK

  6.11
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Establezimenduko kanpoko nahiz barruko errotulu finkoak, irudi korporatiboa eta Web orria euskaraz jartzeko diru-laguntza.
  Nork eska dezake?Bere jarduera ekonomikoa Legazpiko udalerrian dauden lokaletan garatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak.
  Non izapidetzen da
  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Diru-laguntzen eskaera orria 
  2. Egindako gastuen jatorrizko fakturak.
  3. Horiez gain,

  1. Errotuluen kasuetan:
   • Errotuluaren izena jasotzen duen agiria edo argazkia.
  2. Irudi korporatiboaren kasuetan:
   • Entitateak egin eta argitaratu duen elementu bakoitzaren ale bat (ibilgailuaren errotulazioaren kasuan argazkia).
  3. Web guneen kasuetan:
   • Web gunearen helbidea.

  IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

  • Eskatzailearen NANa.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
  Informazio gehiago

  Emailez:

  haz@legazpi.eus

  Telefonoz:

  Udalerritik bertatik  010

  Kanpotik  943 73 70 30

  Zenbat kostatzen da?

  Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

  Prozeduraren epea
  • Aurreikusitako epea: astebete
  • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
  • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
  Araudi aplikagarria
  Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
  1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea. 
  2. Euskara Sailera bidaltzea.
  Geroagoko izapideen laburpena
  1. Txosten teknikoa egitea. 
  2. Alkatetzaren Dekretua egitea.
  3. Interesdunari jakinaraztea.
  4. Ekonomia Sailera ordaintzeko proposamena bidaltzea.
  Agiri lagungarriak
  Nork onartu behar du?Alkateak
  Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEuskara Saila
  Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
  Oharrak
  • Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.
  • Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

  OHIKO KIROL JARDUERAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK

  6.12
  GALDERAERANTZUNA
  Zer da?Irabazi-asmorik gabeko Kirol talde federatu, erakunde eta elkarteek burutuko duten denboraldia edo kirol-mota bakoitzaren txapelketa-egutegia aurrera eramateko diru-laguntza eskaera.
  Nork eska dezake?

  Baldintza hauek betetzen dituzten Legazpiko edozein kirol talde federatu, erakunde eta elkarte edota haien legezko ordezkariak.

  BALDINTZAK:

  • Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egotea eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Elkarte eta Erakundeen Erregistroan eta dagokion Kirol Federazioan izena emanda izatea.
  • Egoitza Legazpin izatea.
  • Eskola kirola garatzen eta antolatzen laguntzea.
  Non izapidetzen da
  Bikuña kiroldegia

  Bikuña kalea, 36 20230

  Astelehenetik ostiralera, 09:00tatik 22:00tara.

  Larunbatetan 09:00tatik 13:00tara eta 15:30tatik 21:00tara.

  Igandetan 09:00tatik 14:00tara.

  Abuztuan 10:00etatik 20:00tara

  Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

  Euskal Herria plaza, 1 20230

  Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

  Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Eskaera-orria.
  2. Identifikazio Fiskaleko Kodearen agiria, lehen aldiz egitean bakarrik.
  3. Eusko Jaurlaritzako Kirol Elkarte eta Erakundeen Erregistroan izena emanda duenaren egiaztagiriaren fotokopia, eskaera lehenengo aldiz egitean bakarrik.
  4. Aurrekontua eta diru-laguntza eskatuko duen Kirol Elkarte, Erakunde edo Taldearen estatutuen fotokopia, eskaera lehenengo aldiz egitean bakarrik.
  5. Kirol denboraldiari dagokionez, ohiko jardueraren Memoria, ondoko puntuak zehaztuz:
   1. Dagokion denboraldian taldean federatutako kirolarien zerrenda, edo eskola kirolarien kodea, dagokion federazioak emana; zerrendan jaioteguna eta bizilekua eta/edo jaiolekua adieraziko da.
   2. Lizentzia indarrean duten teknikarien zerrenda, bakoitzaren kategoria zehaztuz, dagokion federazioak emana.
   3. Parte hartu duten txapelketen zerrenda, izandako sailkapenak eta lorpenak azalduz.
   4. Herritar guztiei zuzendutako jarduera zehatzak, antolatutako jardueraren agiriekin batera.
   5. Ikastetxeekin elkarlana, ondokoa zehaztuz:
    • Monitoreen prestakuntza, eskola kiroleko jardueretarako.
    • Jardueren antolaketa, eskola kirolarekin zerikusia dutenak.
    • Sustapen-jarduerak.
   6. Ohiko jardueraren ondorioz egindako joan-etorriak.
   7. Diru-sarrera eta gastuen balantzea.
  6. Bestelako sarrerak (kuotak, material salmenta, fakturazioa, bestelako erakundeek emandako diru-laguntzak) edota beste erakunde edo sailei eginiko eskaerak egin direnaren aitorpena.
  7. Iazko benetako edo aurreikusitako likidazioa (eginiko egunaren arabera) bai sarrerena baita gastuena ere. Bertan, diruz lagunduta egin diren ekintzak, aurreproiektuak, egitarauak, … azalduko dira, beti ere joan den urtean egindakoak baldin badira.
  8. Egiaztatzea zerga obligazioak betetzen dituela Gizarte Segurantzarekin, Legazpiko Udalarekin eta haren erakunde autonomoekin eta Foru Ogasunarekin (edo Estatuko Ogasunarekin, hala badagokio).

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   Informazio gehiago

   Emailez:

   harrera@legazpiko-kiroldegia.info edo kiroldegia@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik 943 73 12 43 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: ez dagokio
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera jasotzea, egiaztatzea eta eskaneatzea.
   2. Eskaera Kirol Sailera bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea eta Kiroletako Udal Patronatuko Zuzendaritza batzordeari proposamena luzatzea,  bidezkoa bada, onartzeko.
   2. Talde federatu, erakunde eta elkarte bakoitzari, informazioa ematea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkateak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaKirolak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

   GRABAZIOAK EGITEKO HERRIKO MUSIKA TALDEENTZAT DIRU-LAGUNTZAK

   6.13
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Herriko musika taldeen arte produkzioa sustatzeko diru-laguntzak, indarrean dagoen urtealdian egindako grabazioaren edota edizioaren kostuen zati bat diruz lagunduz.

   Nork eska dezake?Legazpiko udalerrian erroldatuta dauden pertsonek osatutako herriko musika taldeak; baldintza horri dagokionez, Legazpikoak izan beharko dute musika taldeko kideen % 75 edo hortik gorakoek.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Diru-laguntzen eskaera-orria
   2. Grabazioaren eta/edo edizioaren aurrekontua.
   3. Abestien zerrenda eta letra edo letraren zirriborroa. Euskara edo erdara ez den beste hizkuntza batean badira, horren itzulpena.
   4. CDaren testua, Legazpiko Udalaren diru-laguntza jaso izanaren adierazpenarekin eta anagramarekin.

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.  
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   Informazio gehiago

   Emailez:

   isanz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943737030 edo 943737203

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: astebete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete 
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Haur, Nerabe eta Gazteen Zerbitzura bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea. 
   2. Alkatetzaren Dekretua egitea.
   3. Interesdunari jakinaraztea.
   4. Ekonomia eta Ogasun Zerbitzura, ordaintzeko proposamena bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Alkateak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Haur, Nerabe eta Gazteen Zerbitzua

   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
   Oharrak
   • Herritarrek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.
   • Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

   AISIALDIKO BEGIRALE ETA ZUZENDARI TITULUA ESKURATZEKO HERRITARRENTZAT DIRU-LAGUNTZAK

   6.14
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Legazpitik kanpo aisialdiko begirale edo zuzendari titulua lortu duten herritarrentzako bekak. Bekaren zenbatekoa matrikula prezioaren erdia izango da eta dialdiak zehaztuko du zein ikasturtetarako ematen den.

   Nork eska dezake?

   Legazpiko udalerrian, gutxienez, urtebeteko antzinatasunarekin erroldatuta dauden pertsona fisikoek.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Diru-laguntzen eskaera-orria
   2. Matrikularen ordainagiria.
   3.   Aisialdiko eskolaren ziurtagiria. Bertan, eskatzailak Aisialdiko Begirale edo Zuzendari titulu ofiziala lortzeko proposatuta dagoela ziurtatuko da, hau da, ikastaroaren zati teorikoa eta praktikoa gaindutu dituela.

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   gazteria@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943737203 edo 943737203

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: astebete bat.
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Haur, Nerabe eta Gazteen zerbitzura bidaltzea
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea.
   2. Alkatetzaren Dekretua egitea.
   3. Interesdunari jakinaraztea.
   4. Ekonomia eta Ogasun Zerbitzura, ordaintzeko proposamena bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkateak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Haur, Nerabe eta Gazteen zerbitzua.

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte

   Oharrak
   • Aisialdiko begirale edo zuzendari titulu ofiziala jaso eta gero, udaletxean aurkeztu beharko du horren kopia. 
   • Herritarrek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

   • Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztu duenez, Udalak ofizioz egiaztatzeko baimena eman duela ulertuko da.
   • Deialdi hau ez da urtero egiten.

   GAZTEEK ETXE-BIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZA

   6.15
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Laguntza hauen xedea da eskaera egiten duten gazteen ohiko bizilekua izango den etxebizitza ren alokairua ordaintzen laguntzea, zati batean, bai dagoeneko etxe bizitza errentan hartuta daukatenean eta baita, eskaerak aurkezteko epearen barruan eta eskaerarekin batera, errentamendu kontratua sinatzeko konpromisoa hartzen dutenean ere.

   Nork eska dezake?

   Edozein legazpiarrek, 18 eta 35 urte bitartekoa.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Diru-laguntzen eskaera-orria.

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin
   •   FAMILIA LIBURUA edo jaiotza ziurtagiria, adin txikikorik balego.
   2. Etxebizitzaren alokairu-kontratua, kontratua dagoeneko indarrean badago eta kontuan izanda 12 hilabeteko iraupena izan beharko duela gutxienez.
   3. Estatu mailan etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria.
   4. Bizikidetza Unitateko kide guztien ekitaldiko (eskaera hau aurkezteko unean betetako azken zerga-ekitaldia) dirusarreren egiaztagiriak: pentsioak, nominak edo beste diru-sarreren agiriak (dagokion erakundeak igorrita).
   5. Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea.
   6. Lanbidek igorritako ziurtagiria non zehazten den Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren (EPO) onuraduna den hala ez.
   7. %65eko balio-urritasuna edo handiagoa denean, Foru Aldundiak desgaitasuna egiazta tzeko emandako ziurtagiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: astebete.
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza zerbitzura bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena

   Txosten teknikoa egitea.

   Alkatetzaren Dekretua egitea.

   Interesdunari jakinaraztea.


   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkatetza

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte

   Oharrak
   1. Lehengo urtean diru-laguntza hau jaso duten eskatzaileek ez dute eskatzen den dokumentazioa aureztu beharko.
   2. Urtero, uztailean zehar, fitxa honetako 4. puntuan eskatzen den guztia aurkeztu beharko da, behar bezala eguneratuta.
   3. Ordainketak zatika egingo dira, hiruhilabetetik behin, hiruhilekoa amaitzean, eta justifikatu egin beharko da hil horietan alokairua ordaindu izana.

   ESKOLA-MATERIALA ETA EKIPO INFORMATIKOAK EROSTEKO DIRULAGUNTZAK

   6.17
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Eskola-materiala eta ekipo informatikoak erosteko diru-laguntzak, legazpiar familiei laguntzeko. Eskola-materiala herriko edozein dendetan eros daiteke eta ekipo informatikoak Legazpitik kanpoko gertuko dendetan, baina Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden dendetan erosi ahal izango dira.

   Familiek urtero jaso ahal izango dituzte eskola-materiala erosteko laguntzak, eta bi urtean behin (urte batean bai eta bestean ez) ekipo informatikoak erosteko laguntzak. 

   Eskola-materiala erosteko diru-laguntza Haur bakoitzeko izango da; eta ekipo informatikoak erosteko diru-laguntza FAMILIA-UNITATE BAKOITZEKO. Familia-unitateak dituen diru-sarreren arabera, 4 tarte daude eta familia ugariak ere kontuan hartu dira.

   Eskola materiala

   SEME-ALABA BAKOITZEKO

   1. tartea

   2. tartea

   3. tartea

   4. tartea

   Berezia

   Arrunta

   Familia ugaria

   Arrunta

   Familia ugaria

   Arrunta

   Familia ugaria

   12.100€ arte

   19.950€ arte

   29.950€ arte

   27.000€ arte

   37.000 arte

   40.000€ arte

   50.000€ arte

   140€

   120€

   120€

   100€

   100€

   70€

   80€

   Ekipo informatikoak erosteko

   FAMILIA-UNITATE BAKOITZEKO

   1. tartea

   2. tartea

   3. tartea

   4. tartea

   Berezia

   Arrunta

   Familia ugaria

   Arrunta

   Familia ugaria

   Arrunta

   Familia ugaria

   12.100€ arte

   19.950€ arte

   29.950€ arte

   27.000€ arte

   37.000 arte

   40.000€ arte

   50.000€ arte

   350€

   200€

   200€

   150€

   150€

   100€

   120€

   Nork eska dezake?

   Derrigorrezko Hezkuntzan, Batxilergoan eta Lanbide Heziketako erdi mailako zikloa burutzen ari diren ikasleen aitak, amak edo tutoreak. Legazpiko helbide berean egon beharko dute erroldatuta denek.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   Familia bakoitzak eskaera BAKAR bat tramitatuko du, ondoko dokumentazioarekin batera:

   1. Dirulaguntzen eskaera-orria

   2. Faktura (k)orijinalak, diru-laguntzaren titular den pertsonaren izenean jaulkia(k).

   3. Matrikula-agiria edo ikastetxearen ziurtagiria, Batxilergoa eta LH-ko erdi mailako zikloetako ikasleentzat.

   Diru-laguntzaren eskatzailea haurraren tutorea baldin bada, egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

   Errenta Aitorpena Euskal Autonomia Erkidegoan egin ez baldin bada, jasotako diru-sarrerak aitortzen dituen dokumentazioa gehitu beharko da.

   Informazio gehiago

   Emailez:

   isanz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943737030 edo 943 737203

   Ohiko galderak - FAQs

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua.

   Prozeduraren epea

   - Aurreikusitako epea: 2 hilabete

   - Legezko gehieneko epea: 3 hilabete

   - Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa

   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

   2.  Hezkuntza Zerbitzura bidaltzea.

   Geroagoko izapideen laburpena

   1. Txosten teknikoa egitea.

   2. Alkatetzaren Dekretua egitea.

   3. Interesdunari jakinaraztea.

   4. Ekonomia eta Ogasun Zerbitzura ordaintzeko proposamena bidaltzea.

   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkatetzak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Hezkuntza.

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte.

   Oharrak

   - Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

   - Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

   - Familia-unitatearen sarrerak ezingo dira 40.000 eurotik gorakoak izan edo 50.000 eurotik gorakoak familia ugaria bada.

   LEGAZPIKO TXIKIZKAKO MERKATARITZAN ETA MIKROENPRESETAN KONTSUMOA SUSTATZEKO 3K BONUEN PROGRAMA

   6.18
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Kanpainari atxikitutako saltoki eta mikroenpresetan ondasun eta zerbitzuak erosteko diru-laguntzak emango dira, haietan egongo diren deskontu-bonu mota bakarraren bidez.

   3K bonu bakoitza 5 euroko balioa duen deskontu-bonotzat hartuko da, atxikitutako establezimenduetan 20euroko gutxieneko erosketa baten gainean.

   Nork eska dezake?

   Los comercios y microempresas que cumplan las siguientes condiciones:

   a) Ser personas físicas o jurídicas titulares de una actividad de comercio o microempresa ubicada en Legazpi.

   b) Tener un máximo de 10 personas trabajadoras.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Diru-laguntzen eskaera-orria.

   2. Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin
   Informazio gehiago

   Emailez:

   ihernandez@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Industria, Merkataritza eta Turismo Zerbitzura bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena

   Legazpiko Udalak honako datu hauek bidaliko dizkio saltoki bakoitzari: aplikazioaren web helbidea, erabiltzailea eta pasahitza. Bidalketa whatsapp bidez egingo da.

   Agiri lagungarriak

   Ordezkaritza agiria

   Nork onartu behar du?

   Alkateak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Industria, Merkataritza eta Turismo Zerbitzua.

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte.

   ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO ETA TOKIKO MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAK

   6.19
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Legazpiko merkataritza eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako diru-laguntzak.

   Hauek izango dira diruz lagunduko diren gastuak:

   1. Lehiakorragoak izateko azterlanak/ proiektuak egiteak eragingo dituen gastuak.

   2. Denda berriak sortzeak edo erretiroa hartzearen ondorioz jarduera ekiteari utzi eta hutsik geratzen diren lokalei jarraipena emango dietenbelaunaldien arteko txandakatzeak eragingo dituen gastuak.

   3. Jarduera garatzeko beharko diren lokalak, altzariak eta ekipamenduak zein horietako barne zein kanpo elementuak eraberritzera eta modernizatzera zuzendutako inbertsioak, errotuluak izan ezik (errotuluak diru-laguntza honetatik kanpo baitaude)

   Nork eska dezake?

   Baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek:

   1. Legazpin lantokiren bat izan behar dute.

   2. Diruz lagungarriak diren jarduerekin zerikusia izango duen merkataritza-negozio bideragarriaren proiektua izatea.

   3. Azken 6 hilabeteetan plantillan 50 langile edo gutxiago eduki izana

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Pertsona fisikoek eskabidea aurkezteko bi moduren artean aukeratu ahal izango dute:

   - Aurrez aurre, Legazpiko Udaleko Herritarren Arreta Zerbitzuan.

   - Telematikoki, Legazpiko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez: https://egoitza.legazpi.eus

   Pertsona juridikoek modu telematikoan aurkeztuko dute eskabidea, Legazpiko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez: https://egoitza.legazpi.eus

   Aurkeztu beharreko agiriak
   • Eskabide ofizialaren inprimakia, behar bezala beteta eta sinatuta.

   • Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentua Honako agiri hauetako edozein izango da baliozkoa: banku-laburpenaren kopia, libretaren kopia, banku-erakundeak emandako ziurtagiria.

   • Egindako inbertsio edo azterlanen fakturak. Oraindik gauzatu ez badira, eskaera egiteko aurrekontuak aurkeztea onartuko da.

   • Enpresak programa honetako inbertsio berberak finantzatzeko beste laguntza batzuk eskatu baditu, horien egiaztagiria aurkeztu beharko du.

   Informazio gehiago

   Inma Hernandez

   e-mail: ihernandez@legazpi.eus/Tel. 688 89 97 06

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du kostua

   Prozeduraren epea

   Aurreikusitako epea: ez dagokio

   Administrazio-isiltasunaren ondorioak: ez dagokio

   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

   2. Industria eta Merkataritza Zerbitzura bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena

   1. Txosten teknikoa egitea.

   2. Alkatetzaren Dekretua egitea.

   3. Interesdunari jakinaraztea.

   4. Ekonomia Sailera ordaintzeko proposamena bidaltzea.

   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkateak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Industria eta Merkataritza zerbitzua

   Informazioaren balio-aldia

   2022ko azaroaren 15ean

   Oharrak

   - Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

   - Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

   MENDEKOTASUNA BALORATZEA ETA BALIABIDEETARA BIDERATZEKO RAI TRESNA

   7.1
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Autonomia fisikoa, sentsoriala, psikikoa edo intelektuala falta dutelako edo galdu

   dutelako mendekotasun egoeran dauden eta eguneko jarduerak, batez ere bakoitzaren zaintza, egiteko laguntza behar duten pertsonen mendekotasun maila baloratzea. 

   Mendekotasunaren balorazioan graduak daude:

   I. gradua: Mendekotasun ertaina: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak egiteko

   laguntza behar duenean, gutxienez, egunean behin.

   II. gradua: Mendekotasun larria: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak egiteko

   laguntza behar duenean egunean bi edo hiru aldiz, baina ez duenean etengabe

   zaintzaile bat behar.

   III. gradua: Mendekotasun handia: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak egiteko laguntza behar duenean egunean behin baino gehiagotan, eta bere 

   autonomia intelektualaren eta fisikoaren galera dela medio, pertsona baten laguntza behar duenean ezinbestean eta etengabe. 

   Mendekotasun gradu bakoitzean maila desberdinak daude, pertsonen autonomiaren eta dituen zaintza-beharraren arabera.  Balorazio honen arabera pertsona bakoitzari jaso ditzakeen zerbitzu eta prestazioak aitortuko zaizkio, Dependentziari buruzko abenduaren 14ko 30/2006 Legearen arabera.

   Nork eska dezake?

   Legazpin erroldatuta dagoen eta 5 urteko antzinakotasunarekin Espainiako nazionalitatea duen edonork. Antzinakotasunaren 5 urte horietako 2, eskaera egin aurrekoak izango dira.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANaren fotokopia
   • Eskatzailea adin txikikoa bada, familia liburuaren fotokopia 
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Osasun-txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak egina, eredu ofizialaren arabera.
   • Osasun-txartela.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea
   2. Eskaera  Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea, bertan izapidetua izan dadin.
   Agiri lagungarriak
   • Ordezkaritza agiria
   • Osasun txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak bete dezan.
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea indarrean dagoen bitartean

   EZGAITASUNAREN BALORAZIOA

   7.2
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Ezgaitasun gradua baloratzea eta garraio publikoa erabiltzeko mugikortasun zailtasunak neurtzea, baremoa erabiliz. Ezgaitasun gradua portzentaje moduan neurtzen da. Ezgaitasuna duen pertsona gisa aitortua izateko, ezinbestekoa da Ezgaitasun gradua %33 edo gehiagokoa izatea. 

   Berrikuspena egiteko eska liteke

   Nork eska dezake?

   Urritasun edo Ezgaitasun iraunkorren bat izatea, oro har, eskaera egin baino gutxienez 6 hilabete lehenago diagnostikatua eta tratatua. 

   Legazpiko  udalerrian erroldatuta dagoen pertsonak

   Europar Batasuneko hiritarrek pasaportea indarrean izan beharko dute eta gainontzeko atzerritarrek bizileku baimena.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK

   • Interesdunaren NANaren fotokopia
   • Interesduna adin txikikoa bada, familia liburuaren fotokopia.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Eskatzaileak legezko ezintasuna badu, legezko ordezkariaren edota egitatezko zaintzailearen NANaren fotokopia, eta, adingabekoa bada, familia-liburuaren fotokopia. 
   • Osasun-txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak egina( eredu ofizialaren arabera)
   • Dagokion espezialistaren txostena (espezialista batekin tratamenduan badago).
   • Balioespenerako interesgarritzat  jotzen diren bestelako txosten eguneratuak.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea.
   2. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Sailera igortzen da, bertan balora dezaten.
   Agiri lagungarriak
   • Ordezkaritza agiria
   • Osasun txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak bete dezan.
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaErrege dekretua aldatu arte
   Oharrak

   Eskaera jaso ondoren, baloratu beharreko pertsonari hitzordua emango zaio, Departamentuak Legazpiko herrian duen Ezgaitasuna Baloratzeko Zentrora joan dadin. 

   Balorazioaren emaitza behin betikoa edo behin-behinekoa izan daiteke.

   EGOITZEN SAREAN SARTZEA

   7.3
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Adineko mendekoak eta/edo desgaituak itunpeko egoitzen sarean sartzeko eskaera. Baliabide hori etxebizitzaz bestelako aukera bat da, eta narriadura pertsonalak etxean geratzea eragozten duenean erabiltzen da.
   Nork eska dezake?
   • 60 urte beteta dituenak
   • Menpekotasuna duenak
   • Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta dagoenak 

   60 urtetik beherakoak edo pertsona autonomoak ere onar daitezke, norbanakoaren egoera pertsonal edo sozialarengatik  adineko pertsonen kolektiboarekin parekatu litezkeen kasuetan.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren eta ondarearen ziurtagiriak.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Gutxieneko epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: kontrakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea, erregistratzea 
   2. Kasua Balioestea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
   Oharrak

   Itxaron zerrendan onartu izanaren ebazpena, ekarpen ekonomikoa adieraziz:3 hilabete

   Plaza eskuratzeko: ez dago eperik.

   MENDEKOAK DIREN ADINEKO PERTSONENTZAKO EDO EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIA

   7.4
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Aldi baterako egonaldia eskatzea, mendekoak diren adineko pertsonek edo ezgaitasunen bat duten pertsonek behar duten zaintza jasoko dutela bermatzeko eta haien familiei eta zaintzaileei behar duten atsedenaldia emateko.
   Nork eska dezake?
   • Indarrean dagoen araudiaren arabera, mendetasun egoeran dagoen adineko pertsona gisa edo ezgaitasun egoeran dagoen pertsona gisa aintzat hartua izan denak. 
   • Gipuzkoako edozein herrialdetan erroldatuta dagoenak
   • Aldi baterako, etxean egoteko beharrezkoa den laguntza sarez ez duenak
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK 

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren eta ondarearen ziurtagiriak.
   • Osasun txosten eguneratua.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 2 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   • Ordezkaritza agiria
   • Osasun txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak bete dezan.
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakEpe bereziak Eguberrietan, Aste Santuan eta udan

   LAGUNTZA TEKNIKOAK EDO BABES-PRODUKTUAK

   7.5
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Banakako diru-laguntzak eta babes-produktuak dira, eta horien xedea, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo beste administrazio eskudun batek desgaitutzat edo mendekotzat jotako pertsonei beren eguneroko jarduerak egiten eta gizarteratzen laguntzea da. 

   Laguntza motak:

   • Mugikortasuna: gurpildun aulki elektrikoa, aulki bereziak, ibilgailuen egokitzapena
   • Hirigintza eta eraikuntzaren arloko irisgarritasunerako.
   • Babes eta zaintza pertsonalerako.
   • Etxebizitzarako altzari eta egokitzapenetarako.
   • Komunikaziorako laguntzak: entzumenerako protesia, pertsonen arteko komunikaziorako gailua, software egokitua.
   Nork eska dezake?
   • Eskaera aurkeztu baino urtebete lehenagotik Gipuzkoako Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.
   • % 33 edo gehiagoko ezgaitasuna duen edo mendeko egoeran dagoen pertsona gisa kalifikatua egotea.
   • Azken 6 urtean antzeko laguntzarik ez jaso izana.
   • Erabiltzaileak ekarpen ekonomiko bat egin behar badu, Foru Dekretuan ezarritako ahalmen ekonomikoaren baremoa ez gainditzea.

    Hirigintza eta eraikuntzaren arloko irisgarritasunerako laguntzak soil-soilik eman ahalko dira eskaturiko egokitzapenak irisgarritasunari buruzko araudian ezarritako irisgarritasun-irizpide guztiak betetzen baditu.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia
   • Eskatzailea adin txikikoa bada, liburu familiaren fotokopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Eskatzen denaren aurrekontu zehatza
   • Berreskuratzen ez diren laguntzen kasuan: 
    • Aurreko urteko errenta aitorpena
    • Bizikidetza unitateko kide guztiek dituzten diru-sarreren ziurtagiriak. 
   • Prestazioa jasotzeko kontu korronte zenbakia.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko  gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea. 
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea indarrean dagoen bitartean
   Oharrak

   Laguntzak berreskuragarriak edo berreskuraezinak izan daitezke.

   Berreskuragarria: Hainbat pertsonak ondoz ondo berrerabil ditzaketen eta garraioa beste kosturik gabe lekuz alda daitezkeen babes-produktuak.

   Berreskuraezina:  Dituzten ezaugarriengatik besterenezin direnak eta erabiltzaile bakar bati onura egiten diotenak.

   Bada diruz lagundu edo laga daitezkeen babes-produktuen katalogo bat.

   Ez da diru-laguntzarik emango eskaera aurkeztu aurretik eta Etxetek Foru zerbitzuak aldeko orientabide-txostena egin aurretik erositako produktuetarako edo hasitako lanetarako.

   FAMILIA-INGURUNEAN ZAINTZA-LANETARAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA

   7.6
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Prestazio ekonomikoa da, mendekotasuna duen pertsona bat bere familiako batek zaintzen duenean sortzen diren gastuak ordaintzen laguntzeko.
   Nork eska dezake?
   • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak:
    • III Gradua 2. eta 1go Maila
    • II Gradua 2. eta 1go Maila
    • I Gradua 2. Maila
   • Familia-ingurunean zaindua izateko prestazio ekonomikoa jasotzeko baldintza hauek betetzen dituen pertsonak: 
    • Zaintzailea eta mendekotasuna egoeran dagoen pertsona bizileku berean erroldatuta egotea.
    • Zaintzailea 18 urtetik gorakoa izatea eta mendekoaren senitartekoa izatea (gutxienez 3. graduko ahaidetasuna izan behar du).
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   • Gutxieneko epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: kontrakoa
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Gutxieneko epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete, eskaera Aldundian sartzen denetik aurrera.
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bid altzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakGipuzkoako Foru Aldundiak emandako Mendekotasunaren Balorazioa bakarrik onartuko da ( ez da bestelakorik onartuko).

   LAGUNTZA PERTSONALEKO DIRU-LAGUNTZA JASOTZEA

   7.7
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Laguntza pertsonaleko diru-laguntzaren bidez, laguntzaile pertsonal bat kontratatzeak eragindako gastuak ordaindu nahi dira; laguntzaile horrek hezkuntza eta/edo lanerako sarbidea erraztuko die, eta autonomia gehiago ekarriko die mendekotasun handia duten pertsonei, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egin ditzaten.
   Nork eska dezake?
   • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak,
    • III Gradua 2. eta 1go Maila
    • II Gradua 2 eta 1go Maila
    • I Gradua 2. Maila.
   • Berarekin ahaidetasunik ez duen 18 urtetik gorako pertsona kontratatzeko.   
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANaren fotokopia
   • Zaintzailearen NAN edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakia, eta enpresaren IDENTIFIKAZIO FISKALA, hala badagokio.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskabidea aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Adingabekoa bada, famili liburua 
   • Laguntza pertsonala emango duen zaintzaile edo enpresarekin sinaturiko     kontratua edo aurre-kontratua. 
   • Laguntzailea Gizarte Segurantzan alta emanda izanaren ziurtagiria.
   • Zaintza profesionala ematen dutenei dagokienez, Gizarte Segurantzaren arloan finkatutako betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 2 hilabete 
   • Legezko gehieneko epea: 3  hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea
   2. Kasua balioestea.
   3. Eskabidea Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakGipuzkoako Foru Aldundiak emandako Mendekotasun Balorazio Baremoa bakarrik onartuko da (ez da bestelakorik onartuko).

   IZAERA PRIBATUKO EGUNEKO ZENTROAN EDO EGOITZAN DAGOENAK DIRU-LAGUNTZA JASOTZEA

   7.8
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Mendekoak 3 hilabete badaramatza itxaron zerrendan eguneko zentroko zerbitzua edo egoitza iraunkor bat eskuratzeko eta ez badauka plaza publikorik edo itunpekorik, diru-laguntza hau onartzen zaio plaza pribatu bat ordaintzeko.
   Nork eska dezake?Mendekoak 3 hilabete badaramatza itxaron zerrendan eguneko zentroko zerbitzua edo egoitza iraunkor bat eskuratzeko eta ez badauka plaza publikorik edo itunpekorik, diru-laguntza hau onartzen zaio plaza pribatu bat ordaintzeko.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopia, dagokion moduan
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Prestazioa jasotzeko kontu korronte zenbakia.
   • Zentro Pribatuarekin sinatutako kontratua edo aurrekontratua
   • Zerbitzu eskaintza pribatuarengatik ordaindutako azken faktura.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Kasua balioestea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakGipuzkoako Foru Aldundiak emandako Mendekotasun Balorazio Baremoa bakarrik onartuko da ( ez da bestelakorik onartuko).

   KOTIZATU GABEEN PENTSIOA

   7.9
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Erretiro adinean edo ezgaitasun egoeran egonik, Gizarte Segurantzari kotizatu ez edo nahikoa kotizatu ez diotelako, kotizaziopeko pentsio jasotzeko eskubidea ez duten pertsonei zuzendutako aldizkako prestazio ekonomikoak dira.

   Bi modalitate daude:

   • Ezgaitasunaren ziozkoa eta erretiroarena.
   Nork eska dezake?

   Erretiroagatiko pentsioa

   • Gipuzkoako Lurralde Historikoan erroldatuta dagoenak
   • 65 urte baino gehiago dituenak
   • Legezko Bizilekua  Espainiako lurraldean duenak, eta hamar urtez hor bizi izan dela ziurtatzen duenak, 16 urte zituenetik pentsioa ordaintzen hasi bitartean. Horietatik bi segidakoak izan behar dute eta kotizatu gabeko erretiro pentsioaren eskaeraren aurre-aurrekoak. 
   • Nahiko baliabide ekonomiko ez duenak urtero eguneratzen den baremoaren arabera.

   Ezgaitasunagatiko pentsioa

   • Eskaeraren egunean, 18 urte baino gehiago eta 65 urte baino gutxiago dituenak
   • Legezko Bizilekua  Espainiako lurraldean duenak eta gutxienez bost urtez hor bizi izan dela ziurtatzen duenak. Horietatik bi segidakoak izan behar dute eta ezgaitasunagatiko pentsioa eskatu aurre-aurrekoak. 
   • %65eko edo gehiagoko ezintasuna duenak
   • % 45eko ezintasuna eta lana aurkitzeko zailtasun baremoan 8 puntu edo gehiago dituenak
   • Nahiko baliabide ekonomiko  ez duenak urtero eguneratzen den baremoaren arabera.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Eskatzailearen eta familia-unitatea osatzen duten 14 urtetik gorako gainerako kideen NANa edo pasaportea.
   2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   3. Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   4. 14 urte baino gutxiagoko adingabeen kasuan: familia liburuaren fotokopia.
   5. Familia unitateko guztiek jasotzen edo jasotzen ez dituzten  diru-sarreren  ziurtagiriak:
    • Ordaindutakoaren araberako pentsioen ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala: Erretiroa, alarguntza, zurztasuna,ezintasun iraunkorra, kargura semea edo. Alaba edukitzeagatik prestazio ekonomikoa, senideen aldeko pentsioak, zahartzaro pentsioa.
    • Ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioen ziurtagiria: Erretirokoak edo baliaezintasunekoak edo Gizarte-ongizateko funtsaren zahartzaroko edo ezintasun pentsioak.
    • Bere kontura lan egiten duten pertsonak(autonomoa): Errenta aitorpena egiteko obligaziorik ez badu, azken hiru hilabetetako hileko batez besteko sarrera garbien zinpeko aitorpena ere aurkeztuko da. 
    • Besteren kontura lan egiten duten pertsonek azken nomina aurkeztu beharko dute (edo azken 3 nominak, zenbatekoa oso ezberdina bada.
    • Langabezi prestazioa edo  Subsidioa jasotzen badu edo ez badu, SERVICIO EMPLEO PUBLICO ESTATAL delakoak egindako ziurtagiria. 
    • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badu edo ez badu, LANBIDEk egindako ziurtagiria.  
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako  epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak:  aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea, erregistratzea
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte

   GIZARTE ONGIZATEKO FUNTSEKO PENTSIOA

   7.10
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Aldizkako prestazio ekonomiko bat da, eta adinean sartuta daudelako edo ezgaitasun bat dutelako, oinarrizko beharrizanak asetzeko lanean aritu ezin diren eta bestelako sarrerarik eskuratu ezin duten pertsonei ematen zaie.
   Nork eska dezake?
   • Gipuzkoan legalki bizi denak eta bertan erroldatuta dagoenak.
   • Eskatzailea bakarrik biziz gero, urteko diru-sarrerak 2.098,04 euro baino gutxiago dituenak.
   • Eskatzailea famili unitate bateko kidea bada, unitate horren per capita errenta kopuru horretara iristen ez denak. 
   • 65 urte beteta dituenak
   • 16 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago dituenak eta gutxienez %45eko ezgaitasuna duenak  eta lanbiderako zailtasunari buruzko baremoan 8 puntu gutxienez dituenak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Interesdunaren NANaren fotokopia; adingabekorik izanez gero, familia-liburuaren fotokopia  ere bai.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Kontu-zenbakia.
   • Familia unitateko guztiek jasotzen edo jasotzen ez dituzten  diru-sarreren ziurtagiriak:
    • Ordaindutakoaren araberako pentsioen ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala: Erretiroa, alarguntza, zurztasuna,ezintasun iraunkorra, kargura semea edo. Alaba edukitzeagatik prestazio ekonomikoa, senideen aldeko pentsioak, zahartzaro pentsioa.
    • Ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioen ziurtagiria: Erretirokoak edo baliaezintasunekoak edo Gizarte-ongizateko funtsaren zahartzaroko edo ezintasun pentsioak.
    • Bere kontura lan egiten duten pertsonak (autonomoa): Errenta aitorpena egiteko obligaziorik ez badu, azken hiru hilabetetako hileko batez besteko sarrera garbien zinpeko aitorpena ere aurkeztuko da. 
    • Besteren kontura lan egiten duten pertsonek azken nomina aurkeztu beharko dute (edo azken 3 nominak, zenbatekoa oso ezberdina bada.
    • Langabezi prestazioa edo  Subsidioa jasotzen badu edo ez badu,  SERVICIO EMPLEO PUBLICO ESTATAL  delakoak egindako ziurtagiria. 
    • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badu edo ez badu, LANBIDEk egindako ziurtagiria.  
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako  epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea, erregistratzea.
   2. Kasua balioestea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   Oharrak
   • Baldintza sozio-ekonomikoak aldatuz gero, 30 eguneko epean jakinarazi behar da.
   • Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.

   EGONALDI LABUR, ERTAIN ETA LUZEKO ETXEBIZITZETAN SARTZEA

   7.12
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Iraupen mugatuko egonaldietarako etxebizitzak dira, eta etxebizitzarik ez duten eta familiaren zein gizartearen babesik ez duten pertsonei eskaintzen zaizkie. Mantenu eta ostatu-zerbitzua ematen dute. Gizarteratze-mailaren arabera, egonaldi labur, ertain eta luzekoak izan daitezke.

   Horien bidez, ondoko hauei erantzun nahi zaie:

   • Larrialdietako egoerei (egonaldi laburra) 
   • Gizarteratze-prozesuei, arreta emateko ibilbide pertsonalizatuen helburuak betetzeko denbora gehiago (egonaldi ertain eta luzea) behar den kasuetan.
   Nork eska dezake?
   • Gipuzkoako edozein udalerritan erroldaturik dagoenak, eskaera egin aurreko urtean  gutxienez. Baldintza hori ez da beharrezkoa izango larritasun etxebizitzetara joateko. 
   • Zaintza berezirik behar ez duen osasun-egoera izatea.
   • Gizarteratzeko zentroak daukan barne erregimenari buruzko arautegian oinarrituta, azkeneko bi urteetan arau urratze larria egiteagatik, edo azken hiru urteetan urratze oso larria egiteagatik zigorrik jaso ez duenak
   • Bizikidetzari eragiten dion jokabide-nahasterik ez duenak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   • Eskatzailearen NAN
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria
   • Sendagilearen txostena. Bertan, eskaera egiten duenak  zaintza berezirik behar ez duen osasun egoera duela ziurtatuko da.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: kontrakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea,erregistratzea.
   2. Kasua balioestea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte

   UNITATE SOZIO-SANITARIOAN SARTZEA

   7.13
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Adineko mendekoak eta/edo ezgaituak itunpeko egoitzen sarean sartzeko eskaera. Baliabide hori etxebizitzaz bestelako aukera bat da, eta narriadura pertsonalak etxean geratzea eragozten duenean erabiltzen da.
   Nork eska dezake?
   • Gipuzkoako Lurralde Historikoan erroldatua dagoenak
   • Osasun Txartel Indibiduala duenak
   • Gizarte Politikako Departamentuak eta Osasun Sailak ezarritako izapideen arabera, baliabidetarako pertsona gaitzat hartua izan denak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   •  Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Gizarte Txostena
   • Osasun Txostena
   • Osasun Txartela
   • Errenta Aitorpenaren fotokopia
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete        
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea,erregistratzea
   2. Kasua balioestea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
  • Ordezkaritza agiria
  • Osasun txostena, Osakidetzako Lehen Mailako Arretarako sendagileak bete dezan.
  • Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
   OharrakEgoitza sozio-sanitarioetako egonaldiak osasun sistemako edo gizarte sistemako profesionalek sustatu ditzakete, interesduna ados egonez gero

   SENDIAN: ADINEKO MENDEKOAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA

   7.14
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Mendekotasuna duten adinekoekin bizi diren familientzat laguntza programa da Sendian. Familia oreka-eza saihesteko, elkarbizitza  normalizatua eraman  ahal izateko eta adineko mendeko pertsonari arreta egokia emateko laguntza. 

   SENDIAN programa barruan ematen diren laguntzak:

   1. Prestakuntza kurtsoak: Senideek mendekotasuna duen adineko pertsonari arreta hobea eskaini ahal izan diezaioten ezagutza zehatzak irakasten dira. Irakasten diren edukiak ondoko arloei dagokie: medikua,erizaintza, psikogeriatria eta gizarte baliabideak. Informazioa, heztea eta terapia ematea dute helburutzat 
   2. Laguntza psikologikoa: Adineko mendeko pertsonekin bizi diren zaintzaileek eta familiek zailtasun psikologiko garrantzitsuak eta harreman sozialak nahiz familiarrak hondatzeko arriskua izan ditzaketenez, banakako tratamendu psikologikoa ematen zaie (gehienez ere 10 saio, nahiz eta salbuespenez 12 saio ere izan daitezkeen), egoerari aurre egiteko laguntza garrantzitsua behar duten horiei.
   3. Autolaguntza-taldeak: Antzeko egoeran dauden familien artean eratzen dira autolaguntza-taldeak. Laguntza-terapia gisa balio dute, eta elkarlana bultzatzen dute.
   4. Asteburuko atsedenaldia: Zerbitzu honek aukera ematen du adineko mendekoek asteburua eguneko zentroetan eta egoitzetan  igaro dezaten.
   5. Egoitza arreta: Hileroko egonaldiak  dira ( 5 egun gehienez), adineko pertsonentzako egoitzetan, familiek zaintza lanetatik  atseden har dezaten  

   Nork eska dezake?Adineko mendeko pertsonentzako familia zaintzaileak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzailearen  eta zaintzailearen NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Eskatzaileak legezko ezintasuna badu, legezko ordezkariaren edota egitatezko zaintzailearen NANaren fotokopia, eta, adingabekoa bada, familia-liburuaren fotokopia
   • Egoitza arreta  eskatzen bada, adineko mendeko pertsonaren pentsioaren agiria edo errenta aitorpena (diru sarreren ziurtagiria)
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: kontrakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria betetzea, eskaneatzea, egiaztatzea .
   2. Eskaera Gizarte Zerbitzuen Arlora bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Foru Aldundiari eskaera egitea.
   2. Ikasturtea programatzea eta dagokion jakinarazpena egitea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakSalbuespenez, eta behar bezala justifikatuta dauden kasuetan, ez da beharrezkoa izango elkarbizitza baldintza betetzea, betiere udal gizarte zerbitzuek egindako gizarte txostenaren bidez egiaztatzen bada adineko mendeko pertsonari arreta zuzena eta zaintzak ematen zaizkiola.

   MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDEN ADINEKOENTZAT EGUNEKO ZENTROAN SARTZEKO ESKAERA

   7.15
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Eguneko Zentroak eguneroko bizitzako jarduerak egiteko beste batzuen beharra duten adinekoentzako laguntza zentroak dira. Batez ere, beraien familiekin bizi diren adinekoentzat.

   Adinekoek behar duen zaintza jasotzen dute egunean hainbat ordutan, arreta pertsonalizatu baten bitartez. 

   Legazpiko Zentroan asteburu eta jaiegunetan ere ematen da zerbitzua.

   Nork eska dezake?
   • 60 urte baino gehiago duen pertsonak
   • Mendekotasun egoera aitortua  duenak
   •  Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta dagoenak
   • Nazionalitate espainola duenak eta  Estatuko lurraldean gutxienez 5 urtez bizi izan direnak, horietatik  2 urte behintzat eskaera  aurkeztu aurrekoak direnean. 
   • Gizarte sarerako pertsona gaitzat hartua izan denak, Gizarte Politikako Departamentuak ezarritako irizpideen arabera.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   •  Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskabidea aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Gutxieneko epea: Itxaron zerrenda onartu izanaren ebazpena, ekarpen  ekonomikoa adieraziz: 3 hilabete . Plaza eskuratzeko: ez dago eperik
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: kontrakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea. 
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
   OharrakZerbitzu honek kopagoa dauka

   MENDEKOTASUN EGOERAN DAUDENEN FAMILIA HARRERA ZERBITZUA

   7.16
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Familia harrerako programaren bidez familia unitate edo bakarrik bizi den pertsona batek, mendekotasun edo ezgaitasun egoeran dagoen pertsona bat hartzen dute beraien etxeetan. Harrera familiak eta hartutako pertsonak ez dute hurbileko ahaidetasun loturarik izango.
   Nork eska dezake?

   Baldintzak:

   1. Etxean hartutako pertsonarenak
    • Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta egon beharko du, eskaera egin baino urte bete lehenago gutxienez eta 18 urte baino gehiago izango ditu
    • Menpeko pertsonatzat hartua izatea indarrean dagoen baremoaren arabera.
    • Bizikidetza normala galaraziko duen portaera edo osasun arazo larririk ez izatea
    • Hartuko duen elkarbizitza unitateko kideekin, Bigarren mailarainoko odol ahaidetasunik ez izatea
   2. Harrera familiarenak
    • Elkarbizitza unitatea osatzea
    • Familiaren oinarrizko beharrak asetzeko nahikoa baliabide ekonomiko izatea. Kalkuluak egingo dira Foru Dekretu arautzailearen 2.Bc) artikuluan ezarritakoari jarraituz.
    • Adinez nagusi diren familia unitateko kide guztiek onartzea harrera
    • Harrera egiteko etxebizitza egoki bat izatea
    • Harrera famili unitatearen etxean arreta edo zaintza berezia behar duten bi pertsona baino gehiago ez izatea, harrerakoa barne.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren ziurtagiria.
   • Medikuaren txosten eguneratua (diagnostikoa eta tratamenduak barne direla).
   • Harreraren erreferentziako arduraduna izango den pertsonaren izendapena.
   • Harrera onartzen duen dokumentua, harrera familia osatzen duten kide guztiek sinatuta.
   • Foru Dekretu arautzailearen 2. artikuluaren 2. atalean aipatutako terminoetan etxebizitza egokia duela egiaztatuko duen agiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?Gipuzkoako Foru Aldundiak ebazpena igortzen duenean eguneko kostearen berri emango du, norberaren diru sarrera eta ondarea kontutan hartuta.
   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete 
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea 
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatzen den arte

   EZGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO APARKATZEKO TXARTELA

   7.17
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Ibilgailua horretarako seinalatutako aparkalekuetan uzteko ezinduentzako txartela eskatu aurretik, Gipuzkoako Aldundiak emandako ezgaitasunaren kalifikazioa eskuratzea derrigorra da.
   Nork eska dezake?

   Legazpin erroldaturik dauden eta mugikortasun arazoak 7 puntu edo gehiago mugikortasun baremoan dituzten pertsona ezgaituak.

   1. Ezinbestean gurpil-aulkia erabiltzen du.
   2. Oinez ibiltzeko ezinbestean bi makulu behar ditu.
   3. Oinez ibil daiteke baina kontrolatzen zailak diren jokabide erasokor edo gogaikarriak ditu, garraiobide normalizatuak erabiltzea eragozten duten gabezia psikiko larrien ondorioz.
   4. Beste mugikortasun-arazo batzuk (gutxienez 7 puntu, baremoaren arabera).
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Interesdunaren  argazki bat txartela prestatzeko.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 2 egun
   • Legezko gehieneko epea:  ez dagokio
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Txartela eskuratzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzea.
   2. Txartela prestatzea.
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaIbilgailua aparkalekuan uzteko ezinduentzako txartela arautzen duen abenduaren 5eko 256/2000 Dekretua indarrean dagoen bitartean.
   OharrakTxartela bost urtez behin berritu beharko da titularra bizi den herriko udaletxean; dena dela, eskatzailearen ezgaitasunaren balioespenean aldaketarik bada, gerta liteke txartelak indarraldia galtzea.

   ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

   7.18
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Beren kasa baliatzeko arazoak dituzten edo familiaren nukleoari osorik eusteko arazoak dituztenei zuzendutako zerbitzua da. Mendekotasuna duten pertsonen zainketan eta etxeko lanetan lagunduz, erabiltzaileak beraien etxean bizitzen jarraitu ahal izatea du helburu.
   Nork eska dezake?
   • Autonomia galtzearen ondorioz, beraien etxean bizitzen jarraitu ahal izateko , oinarrizko etxeko lanak egiten laguntza behar dutenek, bai aldi baterako laguntza bai laguntza iraunkorra, zehazkiago:
   • Beraien  autonomia pertsonalean zailtasunak dituzten 60 urtetik gorako pertsonak.
   • Familiaren aldetik beharrezko zaintza eta arreta jasotzerik ez duten adingabekoek.
   • Gehiegizko karga, gizarte-egoera ezegonkorra eta/edo gaixotasun fisiko eta/edo psikikoen ondoriozko arazoak dituzten familia-taldeek edo pertsonek.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Familia-liburua, bidezkoa bada.
   •  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken aitorpena, eta ondareari buruzko inprimakia edo aitorpen hori aurkezteko beharrik ez duela egiaztatzen duen agiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Ordua lanegunetan:                    19,40€

   Ordua igande eta jaiegunetan: 24,00€

   Erabiltzaile bakoitzaren ekarpena, joan den 2018ko ekainaren 27an, Udal Korporazioaren Osoko Bilkurak onartutako Etxez-etxeko laguntza arautzen duen Udal Araudian ezarritako irizpiden arabera zehartuzko da.

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun.         
   • Legezko gehieneko epea: 2 hilabete.
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea. 
   2. Gizarte Zerbitzuetako zinegotziaren ebazpena
   3. Ekonomia Sailera bidaltzea.
   4. Interesdunari jakinaraztea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gizarte Zerbitzuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaTasa: urteko ordenantza
   - Dekretuaren indarraldiaren arabera.

   ADINEKO PERTSONENTZAT BABESPEKO ETXEBIZITZAK

   7.19
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

     Autonomoak diren edo I.Mendetasun maila duten adineko pertsonei zuzendutako ostatu-zerbitzua da.

   Nork eska dezake?
   • 60 urte baino gehiago izatea.
   • Mendekotasun balorazioaren baremoan, autonomoa izatea edo menpekotasun txikia izatea (Igo Gradua-1go Maila).
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskabidea aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren eta ondarearen ziurtagiriak.
   • Osasun txosten eguneratua.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Pertsona bakoitza hilean 683,00€

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: hilabete
   • Legezko gehieneko epea: ez dago
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.   
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua balioestea.
   2. Itxaron zerrendan sartzea.
   3. Interesatuari jakinaraztea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkatetza

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Gizarte Zerbitzuak

   Informazioaren balio-aldiaAraudia indarrean dagoen bitartean
   Oharrak

   Egoiliar bakoitzaku urtean 683 euro ordainduko ditu. Diru kopuru hori ordaintzeko laguntza eska dezake, ordenantzan zehaztutako baldintzak betetzen baditu.

   LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA, ETXEKO TRATU TXARRAK ETA SEXU-INDARKERIA JASAN DUTEN BIKTIMENTZAKO

   7.20
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Etxeko indarkeriaren eta sexu erasoen biktimentzako laguntza psikologikoa: Tratamendu terapeutiko espezializatuak dira, eta bizikidetza-unitatean —halakotzat harreman afektiboen esparruan sortzen den oro hartuta— tratu txarrak edo sexu-askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituzten biktimei zein hala eskatzen duten erasotzaileei eskaintzen zaizkie.
   Nork eska dezake?Bizikidetzaren eremuan tratu txarrak hartu eta/edo sexu-askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituzten biktimek eta erasotzaileek, betiere Legazpin erroldaturik badaude.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Aurrez salaketa jarri dela egiaztatzea edo lesioen partea izatea, halakorik izanez gero.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete        
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua balioestea. 
   2. Ebazpen-proposamena egitea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte

   LAGUNTZA SOZIO JURIDIKOA, ETXEKO TRATU TXARRAK EDO GENERO-INDARKERIA JASAN DUTENENTZAKO

   7.21
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Lege-aholkularitza emateko zita bat da, eta bizikidetza-unitatean —halakotzat harreman afektiboen esparruan sortzen den oro hartuta— tratu txarrak edo sexu-askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituzten biktimei zein hala eskatzen duten erasotzaileei eskaintzen zaie.
   Nork eska dezake?Bizikidetzaren eremuan tratu txarrak hartu eta/edo sexu-askatasunaren kontrako ustezko delituak jasan dituzten biktimek eta hala eskatzen duten erasotzaileek.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Aurrez salaketa jarri dela egiaztatzea edo lesioen partea izatea, halakorik izanez gero.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
   • Legezko gehieneko epea : 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua balioestea. 
   2. Ebazpen-proposamena egitea.
   3. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   OharrakZerbitzua aurretiazko kontsulta bakar batean datza

   BABESGABETASUN EGOERAN ERORTZEKO ARRISKUAN EGON DAITEZKEEN ADINGABEEN EGOERA BALORATZEA

   7.22
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Arrisku egoeran egon daitezkeen adingabeen egoerak baloratzea. Arrisku horrek babesgabetasun egoera sortu duen egiaztatzen da eta, modu berean, egoeraren larritasuna, esku-hartzea beharrezkoa den eta ondoren eman beharreko urratsak zehazten dira.
   Nork eska dezake?

   nteresdunak eskatuta:

   • Zailtasuna dituztela onartu eta laguntza eskatzen duten familiak.

   Ofizioz: 

   • Gizarte Zerbitzuetan haurrak  eta nerabeak arriskuan edo babesgabe egon daitezkeela  jakin ondoren. Jakinarazpen horiek norbanakoengandik edo zerbitzuetatik (Ikastetxeak, osasun-zentroak, poliziak, epaitegiak, fiskaltza…) etor daitezke.
   • Gizarte Zerbitzuetako departamentuan horrelako egoerak egon daitezkeela antzematen denean.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   Interesdunak eskatuta denean, ez da agiririk behar.

   Ofizioz denean,  jakinarazpena egiten duenaren arabera, jakinarazpena eta/ edo txostena.


   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete 
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: ez dagokio
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

   Kasuaren lehenengo balorazioan arrisku edo babesgabetasun egoerarik antzematen ez bada, familien beharren arabera jardungo da: espedientea itxi, beste zerbitzuetara bideratu, ….

   Kasuaren lehenengo balorazioan babesgabe egoteko arrisku arina edo moderatua egon daitekeela antzemanez gero, ikerketa-lana egingo da; horretarako informazioa jasoko da familiari eta adingabeak ezagutzen dituzten profesionalei eta/edo erakundeei galdetuta. Ondoren, kasua udal eskumenekoa denez, esku-hartzeko proposamena egiten da.

   Kasuaren lehenengo balorazioan babesgabe egotek arrisku larria egon daitekeela antzemanez gero, ikerketa-lana egingo da; horretarako informazioa jasoko da familiari eta adingabeak ezagutzen dituzten profesionalei eta/edo erakundeei galdetuta. Ondoren, esku-hartzeko proposamena bidaltzen zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur eta nerabeen eskualdeko taldeari, kasua Foru eskumenekoa izan daitekeen egiazta dezan.

   Lehenengo balorazioan babesgabetasunaren adierazle argiak antzematen badira, berehala jokatuko da eta zuzenean bideratuko da kasua Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur eta nerabeen eskualdeko taldera, egin beharrekoa egin dezan.

   Nork onartu behar du?Legazpiko udaletxeko Gizarte Zerbitzu departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte
   Oharrak

   Babesgabetasunaren arrisku arinaren definizioa:

   Oinarrizko beharrak beteta dituzten arren eta haien gurasoak edo haien tutoretza edo zaintzaren ardura duten pertsonak haurrak babesteko gai diren arren, haur eta nerabeak epe motz, ertain edo luzean ongizatean eta garapenean kalte esanguratsua eragin dezaketen baldintzetan dauden familia-inguruneetan bizi direnean. Haurrak edo nerabeak ez du kalte esanguratsua jasan baina etorkizun hurbilean jasateko arriskuan dago.

   Haur edo nerabea babesgabetasun egoera moderatuan edo larrian dago:

   • Oinarrizko beharrak bete gabe dituenean eta egoera horrek osasunean eta garapenean kalte esanguratsua eragin duenean edo eragin dezakeela baloratu denean. Egoera hori gurasoak edo bere tutoretza edo zaintza duten pertsonen ezgaitasunaren edo ezintasunaren edo behar horiek behar bezala bete ez izanaren ondorioa izan daiteke.

   Edo

   • Gurasoen edo bere tutoretza edo zaintza duten pertsonen ezgaitasuna larria denean eta, ondorioz, etorkizun hurbilean haur edo nerabearen oinarrizko beharrak aseko direla bermatu ezin dutenean.

   UDAL ESKU-HARTZEA ARRISKU EGOERAN DAUDEN ADINGABEAK DITUZTEN FAMILIETAN

   7.23
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Bere ardurapean adingabeak dituzten familiei laguntza psikosoziala nahiz gizarte-hezkuntzazkoa eskaintzen duen udal programa da; beti ere adingabe horiek arlo pertsonalean trebetasun-gabeziak dituztenean eta gabezia horiek haur eta nerabeentzako babesgabetasuneko arrisku-egoera arina edo moderatua sor dezaketenean.

   Programaren helburua adingabeen gurasoei edo legezko tutoreei laguntza eskaintzea da, haiek trebetasunak, guraso-rolak eta hezkuntza-jarraibide egokiak eskura ditzaten, beren arteko harremanen dinamika edota ohitura disfuntzionalen dinamika aldatzeko ahalegina eginez.

   Nork eska dezake?
   • Legazpin  bizi eta erroldatuta dauden familiak, beti ere, Gizarte Zerbitzuen balioespenaren arabera, babesgabetasun-egoera arinean edo moderatuan gelditzeko arriskuan dauden adingabeak bere ardurapean dituenean.
   • Halaber, Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako kasuak izan daitezke, familia horien larritasun-maila arrisku larrian egotetik arrisku moderatuan egotera pasa denean eta, beraz, Foru Aldundiaren eskumena izatetik Udalaren eskumena izatera pasa denean.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete        
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea.
   2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
   3. Familiari jakinaraztea eta esku-hartze erabakia sinatzea. 
   4. Ikerketa txostena esku-hartzea gauzatzeko kontratatutako talde profesionalari igortzea.
   5. Arazoaren gaineko Plana egitea.
   6. Hilean behin koordinazio-bilera egitea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gizarte Zerbitzuetako departamentuak.
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte
   Oharrak

   Babesgabetasunaren arrisku arinaren definizioa:

   Oinarrizko beharrak beteta dituzten arren eta haien gurasoak edo haien tutoretza edo zaintzaren ardura duten pertsonak haurrak babesteko gai diren arren, haur eta nerabeak epe motz, ertain edo luzean ongizatean eta garapenean kalte esanguratsua eragin dezaketen baldintzetan dauden familia-inguruneetan bizi direnean. Haurrak edo nerabeak ez du kalte esanguratsua jasan baina etorkizun hurbilean jasateko arriskuan dago.

   Haur edo nerabea babesgabetasun egoera moderatuan edo larrian dago:

   • Oinarrizko beharrak bete gabe dituenean eta egoera horrek osasunean eta garapenean kalte esanguratsua eragin duenean edo eragin dezakeela baloratu denean. Egoera hori gurasoak edo bere tutoretza edo zaintza duten pertsonen ezgaitasunaren edo ezintasunaren edo behar horiek behar bezala bete ez izanaren ondorioa izan daiteke.

   Edo

   • Gurasoen edo bere tutoretza edo zaintza duten pertsonen ezgaitasuna larria denean eta, ondorioz, etorkizun hurbilean haur edo nerabearen oinarrizko beharrak aseko direla bermatu ezin dutenean.

   EUSKADIKO TELELAGUNTZA ZERBITZU PUBLIKOA (BETION) JASOTZEA

   7.25
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Telelaguntza gizarte izaera duen zerbitzu tekniko bat da eta telefono linearen bidez, eguneko 24 ordutan eta urteko egun guztietan arreta zentro batekin harremanetan jartzea ahalbidetzen die erabiltzaileei, izan dezaketen larrialdiei aurre egiteko.
   Nork eska dezake?
   • Bakarrik bizi diren edo egunaren denbora gehiena bakarrik igarotzen duten pertsonak. 
   • Bizikidetza unitate baten parte diren eta babesik eza, mendekotasun edota urritasun egoeran dauden pertsonak. 
    • Aurreko egoeretako batean ez dauden pertsonak, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egindako gizarte-txostenean telelaguntza-zerbitzuaren bidez konpon daitezkeen beharrizanak dituela egiaztatzen denean.
    Eta horrez gain :
    • Legazpiko udalerrian erroldatuta egon behar dute.
    • Bere etxean telefono linea izan behar dute
    • Telelaguntza ekipoa zuzen eta egoki erabiltzeko gai izan behar dute.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANaren kopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Familia-medikuak betetako Osasun-fitxa.
   • Telelaguntza-zerbitzuaren prezioa banku-helbideratze bidez ordaintzeko agiria.
   • Telelaguntza-zerbitzuaren prezioa ordaintzeko salbuespena edo hobari bat eskatzen duten interesdunek errentaren, diru-sarreren eta beren izenean dauden ondasun higiezinen gaineko azken aitorpena aurkeztu beharko dute, edo, bestela, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailari baimena emango diote bai kontsultak egiteko eta bai dagokion zerga-administrazioan eskatzailearen egoera ekonomiko eta fiskalaren inguruan beharrezkoak diren datuak eskatzeko.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 2 hilabete  
   • Legezko gehieneko epea: 2 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea 
   2. Kasua balioestea. 
   3. Eskaera Eusko Jaurlaritzako  Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaDekretua indarrean dagoen bitartean.

   GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZAK

   7.26
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Gizarte bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuei – ohikoei zein apartekoei- aurre egiteko behar beste baliabide ez duten pertsonek eskura dezaketen diru-laguntza da.
   Nork eska dezake?
   • Sei hilabete lehenagotik udalerrian erroldatuta dagoen  eta egoitza efektiboa bertan duen pertsonak.
   • Eskaera aurkeztu aurreko urtean Bizikidetza-unitatea osatzen duenak.
   • 18 urte beteak dituenak
   • Gizarte Larrialdietako Laguntzei buruzko  urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 5. artikuluan  jasotako salbuespenetan identifikatzen diren pertsona guztiak
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Familia-liburua eta/edo. kasua bada hau egiaztatzen duten beste agiriak.
   • Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Obra Publiko eta Garraio Departamentuaren Etxebide Zerbitzuan alokairuko etxebizitzaren eskatzaile bezala inskribatua egotea edo. inskripzio-eskaera egin izana egiaztatzen duen dokumentazioa, inskripzio hori derrigorrezkoa den kasuetan.
   • Bankuko kontuak eta tituluak zertan diren erakusten duten bankuko ziurtagiriak.
   • Ondasun higiezinak edukiz gero, Jabetzaren Erregistroak emandako ondasun higiezinen gaineko zergaren azken ordainagiria.
   • Familia unitateko guztiek jasotzen edo jasotzen ez dituzten  diru-sarreren ziurtagiriak.
    • Ordaindutakoaren araberako pentsioen ziurtagiria -GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTO NAZIONALA-: Erretiroa, alarguntza, zurztasuna, ezintasun iraunkorra, kargura semea edo. Alaba edukitzeagatik prestazio ekonomikoa, senideen aldeko pentsioak, zahartzaro pentsioa.
    • Ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioen ziurtagiria: Erretirokoak edo baliaezintasunekoak edo Gizarte-ongizateko funtsaren zahartzaroko edo ezintasun pentsioak.
    • Bere kontura lan egiten duten pertsonak(autonomoa): Errenta aitorpena egiteko obligaziorik ez badu, azken hiru hilabetetako hileko batez besteko sarrera garbien zinpeko aitorpena ere aurkeztuko da. 
    • Besteren kontura lan egiten duten pertsonek azken nomina aurkeztu beharko dute (edo azken 3 nominak, zenbatekoa oso ezberdina bada.
    • Langabezi prestazioa edo  Subsidioa jasotzen badu edo ez badu, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL delakoak luzatutako ziurtagiria. 
    • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badu edo ez badu,  LANBIDE k luzatutako ziurtagiria. Banatuta, dibortziatuta edo seme-alaben eta gurasoen harremanen gaineko  arazoak egonez gero, dagokion epaia eta pentsioa justifikatuko duen erreziboa
   • Gizarte larrialdiko laguntza zein gastu estaltzeko erabiliko den ziurtatuko duen dokumentazioa (Aurrekontua, faktura, ...)
   • Eskatzaileak espedientera gehitzeko egokitzat jotzen dituen bestelako agiriak.
   • Administrazioak, betebeharrak betetzea egiaztatzeko helburuarekin, eskatzea egoki irizten duen bestelako dokumentazioa.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun
   • Legezko Gehieneko epea: 2 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Txosten teknikoa egitea. 
   2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
   3. Ekonomia Sailera bidaltzea.
   4. Interesdunari jakinaraztea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Legazpiko udaletxeko Gizarte Zerbitzu departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte

   GENERO INDARKERIAREN BIKTIMENTZAT DIRU-LAGUNTZAK

   7.27
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Baliabide ekonomikorik ez duten eta lana lortzeko zailtasun bereziak dituzten genero indarkeriaren biktimentzat diru-laguntzak dira.
   Nork eska dezake?
   • Genero Indarkeriaren biktimak
   • Euskal Autonomia erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta dagoen eta egiaz udalerri horretan bizi denak
   • Indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren %75etik gorako errentarik ez duenak. 
   • Lana lortzeko zailtasun bereziak dituenak; Enplegu Zerbitzu Publikoak emandako Txostenaren bitartez egiaztatuko da.  
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   Eskaera orri a

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK: 

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Genero-indarkeriako gertakariek eragindako kondena-epaia
   • Biktimaren aldeko babes-agindua
   • Salbuespen gisa, egoera hori Ministerio Fiskalaren txostenaren bidez egiaztatu ahal izango da. Txosten horretan jasota egongo da zantzuen arabera salatzailea genero-indarkeriaren biktima dela, babesteko agindua ematen den bitartean
   • Eskatzaileari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen aitorpena edo, hala badagokio, aitorpena egiteko betebeharrik ez duela dioen ziurtagiria.
   • Eskatzailearen hileko diru-sarrera guztien frogagiriak.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • A dministrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea 
   2. Eskaera Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Politiketarako Departamentuari Bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketarako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea aldatu arte

   DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA

   7.28
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Eskatzailea alderdi izango deneko prozedura judizialaren kostua ordaintzeko diru-laguntza da. Diru-laguntza honek abokatuaren, prokuradorearen eta perituen ordainsariak, aldizkari ofizialeko iragarkiak eta abar barne hartzen ditu.
   Nork eska dezake?

   Doako Laguntza Juridikoa jasotzeko, baldintza ekonomiko eta juridiko batzuk bete behar dira.

   Baldintza Ekonomikoak

   • Eskatzailearen familia unitateak (ezkontideak eta adin txikiko seme alabek) lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitza baino diru-sarrera handiagoak ez izatea.
   • Ahalmen ekonomikoa adierazten duten kanpoko zeinurik ez izatea.

   Baldintza Juridikoak

   • Prozedura judizial bat hasita edo hasteko moduan egotea
   • Halaber, nahitaezkoa da profesional batek -abokatu eta/edo prokuradore batek- esku-hartzea
   • Hasteko dagoen prozedura judizialean familia-interes kontrajarriak badaude -ezkontide batek bestearen aurka jarritako demanda, seme edo alaba batek aita edo amaren aurka jarritakoa eta abar- prozedura judiziala hasi nahi duenaren baliabide ekonomiko indibidualak soilik hartuko dira kontuan.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Azken ekitaldiko Errenta Aitorpenaren likidazioaren Foru Ogasunaren edo Zerga-Agentziaren ziurtagiria, edo aitortu behar ez duenaren Foru Ogasunaren ziurtagiria..
   • Ondasunen ziurtagiria Foru Ogasunak edo Zerga Agentziak luzatuta.
   • Ibilgailuen jabetzari buruz, ibilgailuaren zirkulazio baimenaren fotokopia edo Bidezaingoko Lurralde Zuzendaritzaren ziurtagiria.
   • Inoren konturako langilea izanik, jasotzen den soldataren enpresaren ziurtagiria ( azken hiru nominak) eta soldata jasotzen ez bada, horixe adierazten duen enpresaren agiria edo kopuru horiek erreklamatzeko egindako eskaera.
   • Lanik ez badu, enplegu eskaeraren Servicio de Empleo Estatal erakundearen ziurtagiria, hala nola jasotzen dituen diru-laguntzarena, zenbatekoa eta epea adierazita eta jasotzen ez denarena hala balitz. 
   • Pentsio, subsidio edo diru-laguntzaren bat jasoz gero - Gizarte Segurantza Institutu Nazionalaren, Gizarte Ongizatearen, Caritasen , etab- emakidaren, zenbatekoaren eta iraupenaren ziurtagiria.
   • Janari-pentsio baten hartzekoduna edo zorduna izanez gero, eskubide edo betebehar hori berresten duen ebazpen judiziala.
   • 1/96 legearen onuren aitorpenerako interesgarritzat jo daitezkeen karga edo betekizun familiarrak izanez gero, honakoak aurkeztu beharko dira:
    • Familia-unitatearen bizikidetza ziurtagiria eta familia liburua
    • Izatezko familiari dagokionez, baldin eta ezkontzaz kanpoko elkarbizi-tzako elkarketen erregistroan inskribatuta egonez gero, bere ziurtagiria.
    • Banaketa edo dibortziozko egoerari dagokionez, egoera hori legalki aitortzen duen epaia, hala nola prozeduratan hartutako azken erabakiak.
   • Etxebizitzaren jabea izanez gero, jabetza titulua.
   • Alokairuko etxebizitza batean bizi bazara, etxebizitzaren alokairu kontratua eta ordaindu izanaren agiria.
   • Dagokionean, erabiltzen denaren jabearen ziurtagiria.
   • Jabetzako beste ondasunei dagokionez -ondasun higiezinak, motorrak, txalupak, bitxiak, etab- jabetza titulua.
   • Titulu baloreei dagokionez, bere jabetza agiria eta eskaera egiten den eguneko balorapena.
   • Etxebizitza duen Udaleko kanpo-zeinuen ziurtagiria.
   • Legearen 28. Artikuluan aurreikusten denarekin bat, abokatua eta prokuradorearen izendatzea ez eskatzekotan, aipatu profesionalen izendapenari uko zehatza egitea.
   • Profesionaletako baten izendapena besterik nahi ez denean, izendapen librekoaren uko zehatza bezeroarengandik zerbitzu-sariak kobratzeari.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun.        
   • Legezko gehieneko epea: hilabete.
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa.
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
   2. Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Sailera bidaltzea
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Orientabide Juridikorako Zerbitzuek. Ondoren Doako Laguntza Juridikorako Batzordeak berretsi edo atzera bota behar du eta ebazpen horrek amaiera ematen dio.
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaDekretua indarrean dagoen bitartean

   FAMILIA UGARIEN TITULUA ETA KARNETA

   7.29
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Familia ugariei izaera hori aitortzen dien titulu ofiziala da.
   Nork eska dezake?

   Honako kide hauek dituzten familiak eska dezakete:

   • Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten aurreko ahaide bat edo bi, komunak izan edo ez. 
   • Bi seme-alaba, komunak izan ala ez, dituzten aurreko ahaide bat edo bi, seme-alabetako bat gutxienez ezindua bada edo lanerako ezindua baldin badago.
   • Aita edo ama bananduak edo dibortziatuak, hiru seme-alaba edo gehiagorekin, komunak izan ala ez, nahiz eta famili unitate desberdinetan egon, betiere ekonomikoki bere menpekoak badira, nahiz eta ez bizi etxe berean.
   • Bi seme-alaba dituen guraso alargunak.
   • Umezurtzak diren bi anai-arreba edo gehiago, tutoretza, harrera edo zaintzan daudenak eta tutorearekin, hartzailearekin edo zaintzailearekin bizi direnak, baina haien menpe ez daudenak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Eskaera orria

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK 

   • Familiako pertsona  guztien NANaren fotokopia. (NA izanez gero)
   • Familia-liburuaren konpultsatutako fotokopia
   • Elkarbizitza ziurtagiria, tituluan agertuko diren pertsonak jasotzen dituena.
   • Titulu-eskaeran agertuko diren seme-alabek guraso edo aurrekoekiko menpekotasun ekonomikoa dutela egiaztatzen duten agiria (errenta aitorpena, nominak, langabe-txartela...).
   • 21 eta 25 urte bitarteko seme-alaben kasuan, adina eta titulazioari egokitzen zaizkien edota lanpostu bat lortzeko egokiak diren ikasketak egiten ari direla egiaztatzen duen dokumentazioa, 
   • Titulu eskaeran sartutako eta ezgaitasuna edota lanerako ezintasuna duen/duten pertsona/k : Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak egindako minusbaliotasun ziurtagiria (noiz berrikusi behar den adieraziko da, hala badagokio) edota  erabateko ezintasun iraunkorra egiaztatzen duten dokumentazioa
   • Tutoretza, behin-betiko edota adopzio aurreko harrera, alarguntze, banantze edo dibortziatze egoera egiaztatzen duen dokumentazioa, hala behar balitz.
   • Banatze edo dibortzio kasuetan,  epaiaren eta hitzarmen arautzailearen kopia. Tituluan, aurrekoarekin bizi ez diren ondorengoak sartu nahi badira: banandutako edo dibortziatutako gurasoen akordioa eta janaria eman beharra zehazten duen epai-erabakia.

   Beste herrialde bateko eskatzaileentzat, aurrekoaz gain:

   a) Europar Batasuneko (edo Europako Esparru Ekonomikoaren Ituneko) herritarra bada: 

   • Egoitza Gipuzkoan duela egiaztatzen duen agiria, edo, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoaren ituneko herrialde batean bizi izanez gero, gutxienez aurrekoetako batek Gipuzkoan lan egin beharko du .

   b) Beste herrialde batzuetako nazionalak:

   • Bizileku-baimena.
   • Familia-libururik izan ezean, seme-alaben jaiotza ziurtagiria

   TITULUA BERRITZEko:

   • Aurreko titulua aurkeztu.
   • Egoera berezirik edo aldaketarik izanez gero, hori egiaztatzen duten agiriak aurkeztea: elbarritasuna, ikaslea, mendekotasun ekonomikoa, alarguntasuna, banantzea edo dibortzioa, tutoretza, harrera...
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua balioestea. 
   2. Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLegea indarrean dagoen bitartean

   GIZARTE ABONUA

   7.30
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Pentsiodun eta jubilatuentzat, Movistar konpainiaren telefono alta eta hileko kuotaren murrizketa eskaera. Telefono lineari alta ematerakoan % 70eko murrizketa lor daiteke eta hileko kuotaren kasuan % 95ekoa
   Nork eska dezake?
   • Pentsioduna denak.
   • Familia-unitatearen diru-sarrerak 8964,14 euro baino gutxiago direnean, hau da, 639,01 eurotako 14 paga.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   • Eskaera orria, eskatzailearen izena,abizena eta N.Aren zenbakia jarriz.
   • Movistarrek eskaera jaso ondoren, eskatzaileari eskutitz bat bidaliko dio, aurkeztu beharreko dokumentazioaren eta bete beharreko baldintzen berri emanez. 

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK

   • Familia Unitatea osatzen duten kide guztien NANaren fotokopia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Famili Liburua
   • Bizikidetza ziurtagiria
   • Errenta Aitorpenaren fotokopia
   • Pentsiodunak, Jasotzen duen pentsioaren ziurtagiria, dagokion erakundeak luzatuta.
   • Lanean ari denak, azkeneko nominaren fotokopia edo diru-sarrerak egiaztatzen dituen agiria eta Gizarte Segurantzaren Kutxak luzatutako lan bizitzaren  ziurtagiria. 
   • Lanean ari ez denak Servicio Empleo Publico Estatal delakoak luzatutako agiri eta Gizarte Segurantzaren Kutxak 
   • Atzerrian jasotako diru-sarreren kasuan: Agiriak gaztelaniaz egongo dira, eurotan eta jatorrizko herrialdeko enbaxadak ziurtatuta.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 egun.
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete.
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea,erregistratzea  
   2. Gizarte zerbitzuetara bidaltzea
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Eskaera faxez, postaz edo posta elektronikoz bidali.
   2. Erantzuna interesatuak jasoko du.
   Nork onartu behar du?MOVISTAR Telefono Konpainiak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Oharrak
   • Aparteko telefono lineak ez dira kontutan hartuko.
   • Urtean behin eskatzaileari baldintzak betetzen dituela egiaztatzea eskatuko zaio.

   ELIKAGAIEN ESKAERA

   7.31
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Diru baliabide urriak dituzten bizilagunei zuzendutako laguntza eskaera
   Nork eska dezake?
   • Legazpin erroldatuta dagoenak  eta bertan bizi denak.
   • Diru-sarrerak bermatzeko errenta kobratzeko onartutako gehienezko mugaren azpitik dauden hileko diru-sarrerak dituenak:

   Kide-kopurua

   Hileko diru-sarreren muga

   1

   748,30 €

   2

   935,38 €

   3 edo gehiago

   1.010,21 €

   • Ondasun higiezinen jabegoari dagokionez, etxebizitza + garajea + trastelekua izatea eta ez gehiago.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Eskaera-orria.

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa edo Atzerritarren Identifikazio zenbakia
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   • Familia unitatean lanik gabe dauden pertsona guztien Langabetu Txartela (DARDE)
   • 18 urte baino gehiago dituzten eta ikasten ari diren familia-unitateko pertsona guztien ikasketen ziurtagiria
    • Familia unitateko guztiek jasotzen edo jasotzen ez dituzten  diru-sarreren ziurtagiria:
    • Ordaindutakoaren araberako pentsioen ziurtagiria- Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala-:  Erretiroa, alarguntza, zurztasuna,ezintasun iraunkorra, kargura semea edo. Alaba edukitzeagatik prestazio ekonomikoa, senideen aldeko pentsioak, zahartzaro pentsioa.
    • Ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioen ziurtagiria: Erretirokoak edo baliaezintasunekoak edo Gizarte-ongizateko funtsaren zahartzaroko edo ezintasun pentsioak.
    • Bere kontura lan egiten duten pertsonak(autonomoa): Errenta aitorpena egiteko obligaziorik ez badu, azken hiru hilabetetako hileko batez besteko sarrera garbien zinpeko aitorpena ere aurkeztuko da. 
    • Besteren kontura lan egiten duten pertsonek azken nomina aurkeztu beharko dute (edo azken 3 nominak, zenbatekoa oso ezberdina bada.
    • Langabezi prestazioa edo  Subsidioa jasotzen badu edo ez badu, SERVICIO EMPLEO PUBLIKO ESTATALek luzatutako ziurtagiria. 
    • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badu edo ez badu,  LANBIDE k luzatutako ziurtagiria.  
    • Banatuta, dibortziatuta edo seme-alaben eta gurasoen harremanen gaineko  arazoak egonez gero, dagokion epaia eta pentsioa justifikatuko duen erreziboa
   • 18 urte baino gehiago duten pertsona guztien ondasun higiezinen ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak luzatuta.
   • 18 urte baino gehiago duten pertsona guztien informazio fiskalaren ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak luzatua (Udalak eskatuko du)
   • Elkarrekin bizi diren kide guztien gordailu, libreta, kontu korronte, errenta aldakorren titulu, errenta finkoko titulu, aurreikuspen-plan edo antzeko bakoitzaren eta guztien egungo saldoaren ziurtagiria, dagokion edo dagozkion erakundeak luzatuta. 
   • Beste autonomia erkidegotik datozen pertsonei dagokionez, 18 urte baino gehiago duten pertsona guztien Ondasun Higiezinen ziurtagiria.
   • Atzerriko nazionalitatea duten pertsonei dagokienez, 18 urte baino gehiago duten pertsona guztien Ondasun Higiezinen ziurtagiria jatorrizko herrialdeak luzatuta.
   • Larrialdi egoerak alegatzen direnean, larrialdi hori egiaztatuko duten agiriak.
   • Gizarte Zerbitzuek bidezkoa dela ulertuz gero, adingabeak eskolara doazela egiaztatuko duen agiria eskatuko da edo zuzenean eskoletara joko da , eskola-absentismoa ez dagoela egiaztatzeko.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete 
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Araudi gehigarriaLegazpiko Udalaren eta Gipuzkoako Botikarien Elkargoaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmena
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua Balioestea
   2. Ebazpena egitea
   3. I nteresdunari jakinaraztea
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gizarte Zerbitzuetako Sailak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuetako Saila
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

   ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUKO ERABILTZAILEEN ARTEAN BOTIKEN ERABILERA OPTIMIZATZEKO PROGRAMA

   7.32
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Legazpiko Udalaren eta Gipuzkoako Botikarien Elkargoaren artean sinatutako lankidetza hitzarmena, etxez etxeko laguntza zerbitzuko erabiltzaileen artean botiken erabilera optimizatzeko.
   Nork eska dezake?Legazpiko Udalak eskaintzen duen Etxez Etxeko Zerbitzuaren erabiltzaileek
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzaileren NANa
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
   • Pazientearen Baimen informatua izeneko agiria. Agiri honen bidez, interesatuak baimena emango dio farmazia zehatz bati bere botikak Dosifikazio Sistema pertsonalizatuan prestatzeko.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Araudi gehigarriaLegazpiko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Araudia
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   • Aurreikusitako epea: momentuan        
   • Legezko gehieneko epea: 6 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
   Nork onartu behar du?Gizarte Zerbitzuak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaLankidetza Hitzarmenak irauten duen bitartean

   GIZARTE LAGUNTZAK JASOTZEN DIREN EDO EZ DIREN ZIURTATZEN DUEN AGIRIA

   7.33
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Agiri honek pertsona batek Udalak edo Foru Aldundiak emandako gizarte laguntzarik jasotzen duen edo ez egiaztatzen du.
   Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO AGIRIAK:

   • Eskatzaileren NANaren fotokopia.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
   • Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.

   Eskaera telefonoz eginez gero, datu hauek eman eta egiaztatu beharko dira: NANa, helbidea, izena eta bi abizenak (erroldan jasota dagoen helbidera baizik ez da bidaliko ziurtagiria).

   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?Doan.
   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 3 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera-orria eta agiriak  jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
   2. Gizarte Zerbitzuetara bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Ziurtagiria egitea.
   2. Interesdunari ziurtagiria ematea edo bidaltzea.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Gizarte Langileak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak

   ETXEBIZITZAK BIZIGUNE ETA ASAP PROGRAMETAN SARTZEA

   7.34
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Legazpiko bigarren eskuko eta libreak diren etxebizitzak , alokairuan eskaintzea, BIZIGUNE eta ASAP programetan sartzeko eskaera.
   Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 

   ETXEBIZITZA,  programan sartu ahal izateko: 

   • Programan sartzeko eskaera-orria. 
   • Etxebizitzaren titular guztien NANaren fotokopia.
   • Etxebizitzaren eskrituraren fotokopia.
   • Azkeneko kontsumoen erreziboen fotokopia, hau da argi-indarra, gasa, ura.
   • Jabego erregistroaren “ohar sinplea” delako agiria.

   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: momentuan
   • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
   Araudi gehigarria

   Bizigune programa:

   • 100/2004 Dekretua, ekainaren 1eko, “Etxebizitza hutsaren Programa” sustatu eta bultzatzen duena, programa horren araubide juridikoa ezartzen duena eta “Vivienda y suelo de Euskadi SA/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA” (VISESA) Baltzu Publikoari programa kudeatzeko ardura ematen diona. (110 zenbakidun EHAA, 2004ko ekainaren 11koa)
   • 61/2009 Dekretua, martxoaren 10ekoa, 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, hirugarrenez aldatzeko dena. Dekretu horrek «Etxebizitza Hutsaren Programa» sustatu eta bultzatzen du, programa horren araubide juridikoa ezartzen du eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SAri baltzu publikoari programa kudeatzeko ardura ematen dio. ( 59 zenbakidun EHAA, 2009ko martxoaren 26koa )
   • 268/2011 Dekretua, abenduaren 20koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzkoa, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. (247 zenbakidun EHAA, 2011ko abenduaren 30ekoa)
   • Agindua, 2004ko azaroaren 26koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, «Etxebizitza Hutsen Programa» esleitzeko baldintzei eta prozedurari buruzko aginduaren bigarren aldaketarena. (239 zenbakidun EHAA, 2004ko abenduaren 16koa)
   • Agindua, 2009ko azaroaren 4koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, «Etxebizitza Hutsaren Programaren» lagapen-baldintzei eta esleipen-prozedurari buruzko Aginduaren hirugarren aldaketa egiteko dena. (225 zenbakidun EHAA, 2009ko azaroaren 23koa)
   • 466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena. (247 zenbakidun EHAA, 2013ko abenduaren 30ekoa)

   ASAP  programa:

   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Jasotako eskaera eta dokumentazioa ALOKABIDEra bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Alokabiden emandako ildoa jarraituz: maizterrari etxebizitza erakustea.
   Agiri lagungarriakALOKABIDEko eskaera-orria
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuak
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
   OharrakEusko Jaurlaritzak jakinaraziko dio eskatzaileari dagokion erantzuna.

   MEAZTI ETXEKO EGUNEKO ARRETA ZERBITZUAN SARTZEKO ESKAERA

   7.35
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Mendetasun-arriskuan dauden adineko pertsonei Arreta eskaintzen dien aldi baterako edo etengabeko zerbitzua.

   Nork eska dezake?

   — Bakarrik bizi diren edo adineko beste pertsonekin bizi arren hauskortasun-egoeran bizi diren adineko pertsonak.

   — Familiako beste kide batzuekin bizi diren adineko pertsonak baina haiekin bizi arren, zaintza horretan kide horiek laguntzea ezinbestekoa denean.

   — Autonomia maila aldakorra duten adineko pertsonak, Eguneroko Bizitzako jardueretarako autonomia dutenak edo jarduera horietarako arazotxo batzuk izan baina egoera fisiko edo psikiko onargarria dutenak.

   — Narriadura pertsonala ageri dutelako eta/edo gizartetik isolatuta daudelako, euren gizarte-harremanak, integrazioa eta parte hartze soziala mantendu, hobetu eta/edo areagotzeko laguntza-ren eta trebetasun sozialen beharra duten adineko pertsonak.

   — Gizartetik baztertuak izateko arriskuan egonda, baldintzak beteko dituzten eta udal gizarte zerbi-tzu en aldeko txostena duten pertsonak.

   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   • Eskaera orria
   • Eskatzailearen NAN-a
   • Gizarte segurantzako txartela
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Pertsona bakoitza, hilean 683,00€

   Eguneko arreta, hilean 405,00€

   Prozeduraren epea

   - Gutxieneko epea: Itxaron zerrenda sartu izanaren ebazpena,

   - Legezko gehieneko epea: 3 hilabete

   - Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: kontrakoa

   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

   Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratu

   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Kasua balioestea
   2. Itxaron zerrendan sartzea
   3. Interesdunari jakinaraztea
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkatetzak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Gizarte zerbitzuak

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte

   HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN ALTA EMATEA

   8.1
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Herrian erroldatutako pertsonei egindako harrera zibilak Erregistroan alta emateko eskaera.
   Nork eska dezake?Legazpiko udalerriak erroldatutako pertsonak. Adin txikikoa bada, edozein senidek.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Eskaera orria.
   2. NANa.
   3. Adin txikikoa bada, familia-liburua.
   4. Harrera zibilen beste edozein erregistroan izena emanda ez izatearen erantzukizunezko adierazpena.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
   2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
   3. Eskaera Idazkaritza Orokorrera bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Espediente administratiboa irekiko da.
   2. Inskripzio eskaerak eskatutako agiri guztiak izango ez balitu, 10 eguneko epea emango da osatzeko.
   3. Alkatearen ebazpena.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Alkateak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza Orokorra.
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

   HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN ALDAKETAK EGITEKO ESKAERA

   8.2
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Harrera Zibilen Erregistroan jasotako datuetan edozein aldaketa egiteko eskaera egitea. Aldaketak, albo oharren bidez jasoko dira.
   Nork eska dezake?Legazpiko Udalaren Harrera Zibilen Erregistroan inskribatutako interesduna. Adin txikikoa bada, edozein senidek.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Eskaera orria.

   Aldaketa horiek ziurtatuko dituzten agiriak aurkeztuko dira.

   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
   2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
   3. Eskaera Idazkaritza Orokorrera bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Espediente administratiboa irekiko da.
   2. Inskripzio eskaerak eskatutako agiri guztiak izango ez balitu, 10 eguneko epea emango da osatzeko.
   3. Alkatearen ebazpena.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Alkateak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza Orokorra
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte

   HARRERA ZIBILEN ERREGISTROAN BAJA EMATEA

   8.3
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Harrera Zibilen Udal Erregistroan jasotako datuak baja emateko eskera egitea.
   Nork eska dezake?Legazpiko Udalaren Harrera Zibilen Erregistroan inskribatutako interesduna. Adin txikikoa bada, horren guraso edo tutoreek eskatuta.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Eskaera orria.
   2. NANa.
   3. Adin txikikoa bada, familia-liburua.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
   2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
   3. Eskaera Idazkaritza Orokorrera bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Espediente administratiboa irekiko da.
   2. Inskripzio eskaerak eskatutako agiri guztiak izango ez balitu, 10 eguneko epea emango da osatzeko.
   3. Alkatearen ebazpena.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Alkateak.
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaIdazkaritza Orokorra.
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
   OharrakOinarrizko inskripzioak Erregistrotik kanpo gelditzean albokoak eta osagarriak ere kanpoan geldituko dira.

   HILETA EDO OMENALDI ZIBILAK OSPATZEKO UDAL LOKALAK ERABILTZEA

   8.4
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Legazpiko udalerrian hildakoei hileta ospakizun edo omenaldi zibilak egiteko udal lokalak erabiltzeko baimena eskatzea.
   Nork eska dezake?Senitartekoak edo edozein pertsonak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak
   1. Eskaera orria.
   2. Ospakizuna egiteko baimena eskatzen duenaren NANa.
   3. Hildako pertsonaren izen-abizenak eta Heriotza Ziurtagiria.
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?

   Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: momentuan
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
   2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
   3. Eskaera Alkateari bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Espediente administratiboa irekiko da.
   2. Eskaerak zehaztutako baldintzak betetzen ez baditu interesdunari lehenbailehen eskatuko zaio akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, ekitaldiaren aurretik edo ondoren.
   3. Alkatearen ebazpena.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?

   Alkateak

   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

   Hirigintzako Departamentua

   Informazioaren balio-aldia

   Araudia aldatu arte

   Oharrak
   • Oro har, ospakizun hauek Legazpiko Udal Pilotalekuko etxabean egingo dira.
   • Administrazioak, ahal duen neurrian, eskaeran zehaztutako eguna eta ordua errespetatuko ditu, eta eskaerak egin diren ordena hartuko da kontuan horretarako. Ordena hori aldatu ahal izango da aparteko kasuetan eta horretarako arrazoi nahikoa dagoenean.
   • Hileta edo omenaldi zibila ospatzeko ordutegia ondokoa izango da: 9:00etatik 14:00etara, eta 17:00etatik 21:00etara. Zeremoniak, gehienez, berrogeita bost minutu iraungo du.
   • Udal lokalen zainketa egokia bermatzeko, zeremonian parte hartuko dutenek ez dute berorietan kalterik edo galerarik eragin dezakeen inolako ekintzarik egingo. 
   • Hildakoaren senitartekoek edo adiskideek Legazpiko Udal Pilotalekuko etxabea apaindu nahi badute edo modu bereziren batean egokitu nahi badute, aurrez eta nahikoa denboraz Udaleko arduradunari horren berri eman beharko diote, hartu beharreko erabakiak har ditzan; hala ere, lekuaren harmonia eta ezaugarriak errespetatu beharko dituzte beti, eta sor daitezkeen gastuak beren gain hartu beharko dituzte. Ekitaldia egiteko zerbitzu osagarriak interesdunaren kontura eta kargura izango dira, baina, betiere, Legazpiko Udalak ikuskatu ahal izango ditu.
   • Eskaera egiten duen pertsonak hileta edo omenaldi zibila egiteko espazio publikoa erabili nahi badu, eskaeran hori ere zehaztu beharko du. Baita Ekitaldiaren deskribapen laburra, eta beharko duten materialarena (megafonia, mahaiak, aulkiak, etab.). Udalak erabili nahi den espazio publikoa hesituko du, lehenago zehaztutako eskubideak eta betebeharrak betetzen badira, betiere.

   UDAL KANPOSANTUA: LUR EMATEKO ESKAERA ETA, BEHAR DENEAN, HORMA-HILOBIA EMATEA

   8.5
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?Udal kanposantuan gorpuari lur emateko eskaera. Horma-hilobia aldi bereaneskatu eta izapidetuko da.
   Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Eskaera-orria
   2. Erregistro Zibilak emandako lur emateko baimena.
   3. Panteoian lur emateko jatorrizko titulua edo haren kopia.

   IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

   • Eskatzailearen NANa.
   • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
   Informazio gehiago

   Emailez:

   haz@legazpi.eus

   Telefonoz:

   Udalerritik bertatik  010

   Kanpotik  943 73 70 30

   Zenbat kostatzen da?
   Kontzeptua Prezioa
   Ehorzketa bakoitzeko   160,00 €
   Horma-hilobia hamar urterako lagatzea  214,00 €

   Kolunbarioa hamar urterako lagatzea      

     77,00 € 
   Herritik kanpoko gorpuzkien lekualdaketak   160,00 €
   Prozeduraren epea
   • Aurreikusitako epea: momentuan
   • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
   • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
   Araudi aplikagarria
   Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
   1. Eskaera jasotzea eta agiriak egiaztatzea.
   2. Agiri guztiak Hirigintza Sailera bidaltzea.
   Geroagoko izapideen laburpena
   1. Interesdunak Erregistro Zibilak egindako “Lur emateko baimena” izeneko agiria aurkezten duenean, hobiratzeko baimenari buruzko ebazpena emango da eta, hala behar denean, horma-hilobiaren emakida hartuko da barne.
   2. Ogasun Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
   Agiri lagungarriak
   Nork onartu behar du?Alkateak
   Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
   Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
   OharrakHorma-hilobiaren lagapena hamar urterako da.

   UDAL KANPOSANTUA: GORPUA HILOBITIK ATERATZEA

   8.6
   GALDERAERANTZUNA
   Zer da?

   Gorpua hilobitik ateratzeko eskaera; hiru motatakoa izan daiteke:

   1. Gorpua hilobitik ateratzea garraiatu gabe.
   2. Gorpua hilobitik ateratzea, udal kanposantuan bertan beste toki batera garraiatzea, eta, beraz, berriz lur ematea.
   3. Gorpua hilobitik ateratzea, eta udal kanposantutik kanpora garraiatzea.
   Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
   Non izapidetzen da
   Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

   Euskal Herria plaza, 1 20230

   Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

   Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

   Aurkeztu beharreko agiriak

   1. Eskaera-orria
   2. Kanposantutik kanpora eramateko hilobitik atera behar bada, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren baimena eduki beharko da.

    IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK: 

    • Eskatzailearen NANa. 
    • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?
    Concepto  Precio
    Traslado de los restos mortales fuera del municipio   152,00  €


    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: astebete
    • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio batera jakinaraziko dira.
    Araudi aplikagarria
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Eskaera jasotzea eta agiriak egiaztatzea.
    2. Agiri guztiak Hirigintza Sailera bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Interesdunak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren baimena aurkezten duenean, hilobitik ateratzeko baimenari buruzko ebazpena emango da.
    2. Ogasun Sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan.
    3. Tasaren likidazioa eta baimenari edo baimenei buruzko ebazpena batera jakinaraziko dira.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaHirigintza
    Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
    Oharrak
    • Hilerrian berriz ehortzi behar bada, eskaerak “UDAL KANPOSANTUAN LUR EMATEA ETA, BEHAR DENEAN, HORMA-HILOBIA EMATEA” fitxan aipatzen den guztia bete beharko du.
    • Donostiako Nafarroa hiribidea 4an dagoen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean baimena lortzeko bi agiri hauek lortu beharko dira:
     • Udalaren ziurtagiria udal kanposantuan hobiratuta dagoela esanez.
     • Erregistro Zibileko ziurtagiria.
    • Ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean ezingo dira gorpuak hilobitik atera, agintaritza judizialak agindutakoak izan ezik.

    ITZULPEN ZERBITZUA

    9.1
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Gaztelaniaz idatzitako testuak euskaratzeko eskaintzen den laguntza.
    Nork eska dezake?Herriko elkarte, denda, enpresa eta taldeak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Aurkeztu beharreko agiriak

    1. Itzuli beharreko testuak.

    Baldintzak:

    • Gehienez bi orri izatea
    • Herrian zabalkunde soziala izango duten testuak izatea
    • Web guneen kasuan loturako kontzeptuak bakarrik itzuliko dira, ez edukiak
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epeaAurreikusitako epea: 3/4 egun
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Agiriak  jasotzea. 
    2. Euskara Sailera bidaltzea
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Itzulpena egitea. 
    2. Interesdunari adierazitako helbidera bidaltzea.
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEuskara saila
    OharrakLana errazte aldera itzuli beharreko agiriak goian zehaztutako posta elektronikora bidaltzea komeni da.

    FIDANTZA ETA BERMEAK ITZULTZEA

    9.2
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Hainbat motatako erantzukizunei (administrazio-kontratazioa, bide publikoen erabilera berezia, hirigintzako obrak gauzatzea, obra baimenak etab.) erantzuteko jarritako fidantza eta bermeak itzultzeko eskaera.
    Nork eska dezake?Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Aurkeztu beharreko agiriak
    1. Eskaera-orria.

    IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

    • Eskatzailearen NANa. 
    • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: hilabete
    • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
    Araudi gehigarriaAraudi ezberdinak fidantza edo bermearen izaeraren arabera.
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
    2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
    3. Bermea ezartzeko ardura duen sailera bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Bermea ezartzeko ardura duen teknikariak txostena egitea.
    2. Alkateak ebazpena ematea.
    3. Interesdunari jakinaraztea, aldekoa izanez gero, Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza sailak bermea itzuliko duela.
    4. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza sailera bidaltzea.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak.
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
    Oharrak

    Eskaera egiteko epea: 

    Bide publikoaren okupazioa: Bide publikoaren okupazio denboraldia amaitzean. 

    Obrak burutzeko: Obrak amaitzean. Eraikuntza berria egiteko eta handitze edo berritze lanetarako obra handien lizentziaren kasuan, Lehen erabilerarako lizentzia onartzen duen akordioarekin batera Udalak, ofizioz, fidantza itzuliko du. 

    Administrazio kontratazioa: 

    • Behin-behineko bermea: ofizioz itzuliko da, kontratuaren esleipenaren ondoren.
    • Behin betiko bermea: baldintza administratiboen agirian ezartzen den berme epea igarota Udalak, ofizioz, itzuliko du bermea.

    PARTAIDE KUOTA LIKIDATZEA.

    9.3
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Eskaera, jabetza horizontalaren araubidearen arabera higiezinen jabekide gisa Udalak dituen bere partaide-kuotei aurre egin diezaien.
    Nork eska dezake?Interesdun guztiak edo horien legezko ordezkariak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Aurkeztu beharreko agiriak

    1. Eskaera-orria.
    2. Gastuaren frogagiriak edo/eta gastua onartu duen komunitatearen akta. 

    IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

    • Eskatzailearen NANa. 
    • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.


    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: astebete
    • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
    2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
    3. Ekonomia, Ogasuna eta Berrikuntza sailera bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Txosten teknikoa.
    2. Alkatearen ebazpena.
    3. Interesdunari jakinaraztea. 
    4. Ordainketa egitea.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak.
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEkonomia, Ogasuna eta Berrikuntza.
    OharrakOrdainketa gehienez ere, hilabete baten buruan egin beharko da.

    TRAFIKO ZUZENDARITZA OROKORREAN HELBIDEA ALDATZEA

    9.4
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Autoaren helbidea edo gidatzailearen helbidea Trafikoko zuzendaritza orokorrean aldatzea. Helbide berria, Legazpikoa izan beharko du.
    Nork eska dezake?Legazpin bizi den , edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Aurkeztu beharreko agiriak

    1. Gidatzeko baimena
    2. Autoaren Zirkulazioko baimena

    IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

    • Eskatzailearen NANa.
    • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin. 
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: momentuan
    • Legezko gehieneko epea: ez dagokio
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio
    Araudi gehigarria

    Hitzarmenera atxikitzeko protokoloa 

    (2014/07/03eko 2556 sarrera Udaletxean)

    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Interesduna Udal erroldan dagoela egiaztatzea.
    2. Trafikoko zuzendaritza orokorrera emailez, aldaketen zerrenda bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Trafikotik, baimen berria jasotzerakoan, interesdunari abisatzea, baimen zaharra ekar dezan.
    2. Interesdunak dokumentazio zaharra ekartzean, berria ematea.
    3. Trafikora dokumentazio zaharra bidaltzea.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Trafikoko zuzendaritza orokorra
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaUdaltzaingoa
    Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.

    ESPETXE-ZIGORRAK LEGAZPIKO HERRIAREN ALDE LAN EGINEZ ORDEZKATZEA

    9.5
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Espetxe-zigorrak Legazpiko herriaren alde lan eginez ordezkatzeko eskaera egitea.
    Nork eska dezake?Legazpin erroldatutako edozein pertsonak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

    Aurkeztu beharreko agiriak
    1. Eskaera orria.
    2. Eskatzailearen identifikazio-txartela (NANa, Atzerritarraren identifikazio-zenbakia edo pasaportea).
    3. Espetxe-zigorra ezartzen duen epaiaren kopia bat (zein deliturengatik zigortua izan den azaldu beharko du).
    4. Lanpostuen eginkizunak normaltasunez betetzea galaraziko dion gaixotasunik nahiz muga fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duen mediku-ziurtagiria.
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: hilabete
    • Legezko gehieneko epea: 2 hilabete
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa
    Araudi gehigarriaEuskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Justizia eta Herri Administrazio sailaren bitartez), Estatuko Administrazio Orokorraren (Espetxeetako Idazkaritza Nagusiaren bitartez) eta EUDELen artean espetxe-zigorrak herriaren alde lan eginez ordezkatu ahal izateko sinatutako lankidetza-hitzarmena.
    Araudi aplikagarria
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
    2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
    3. Eskaera Pertsonaleko Teknikariari bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpena
    1. Espediente administratiboa irekiko da.
    2. Eskaera Pertsonal Sailak aztertu eta baloratuko du, eta eskaeraren aldeko edo kontrako proposamena Alkateari igorriko dio, erabaki dezan.        
    3. Alkatearen ebazpena.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaPertsonaleko Departamentua.
    Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
    Oharrak
    • Ez dira honako arrazoietako batengatiko zigorrak dituzten kasuak onartuko:
     • Adin txikikoen aurkako delituak.
     • Genero-indarkeriatzat kalifikatu diren delituak.
     • Dena den Legazpiko Udalak kasu guztiak banan-banan aztertuko ditu eta, delitu-mota batzuengatik zigortua izan denean, eskaerak ez onartzeko aukera izango du. Berak dituen arrazoiak azalduko ditu bakoitzean.
    • Lan-jardunak 2 orduko iraupena izango du. Lanegunen baten 2 orduko 2 lan-jardun egin ahal izango dira gehienez eta aste bakoitzean gutxienez 2 lanegun beteko dira.

     Dena den, eskatzaileak planteatutako lan-jarduna edo/eta ordutegia eta Udalaren interesak ez badatoz bat, Udalaren interesak izango du lehentasuna eta, horrenbestez, Udalak eskaera ez onartzeko arrazoia ere izan daiteke.
    • Gizartearen aldeko lanak egitera zigortuak izan direnen Gizarte Segurantzaren babesari dagokionez, uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretua aldatzen duen abenduaren 26ko 2131/2008 Errege-dekretuan ezartzen denaren arabera, Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren pean egongo dira, baina laneko istripuen eta gaixotasun profesionalen ondorioetarako bakar-bakarrik.
    • Zigortuaren gizarte segurantzarekiko betebeharrak Barne Ministerioari eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagozkie.

    LEGAZPIKO UDALAREN DEPARTAMENTUETAN PRAKTIKAK EGITEA

    9.6
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Legazpiko Udalaren departamentuetan praktikak burutzeko eskaera egitea.
    Nork eska dezake?Ikastetxeetako ordezkariak
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Postetxeko bulegoetan, ziurtatutako posta ireki bidez.

    Aurkeztu beharreko agiriak
    1. Eskaera orria
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: 7 egun
    • Legezko gehieneko epea: 15 egun
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
    Araudi aplikagarria
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, eskaneatzea eta egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
    2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
    3. Eskaera Pertsonaleko teknikariari bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpenaPertsonaleko departamentuak, ikaslearen prestakuntza-ezaugarrien arabera, dagokion departamentuko teknikari arduradunari bidaliko dio eskaera eta hura izango da, azken batean, aurkeztu den eskaera onartzea edo ez onartzea proposatuko duena, beti ere Kontu-hartze Sailaren fiskalizazioa jaso eta gero.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak.
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaPertsonaleko Departamentua
    Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
    Oharrak
    • Ikasleek ez dute, inondik ere ez, Legazpiko Udalarekin loturarik edo lan-harremanik izango. Zentzu horretan, lantokian eta bertara egindako joan-etorrietan gorabeheraren edo istripuren bat gertatuz gero, dagokion eskola-asegurua izango da horren kargu egingo dena.
    • Ezinbesteko baldintza izango da Udalaren eta ikaslea datorren hezkuntza-zentroaren artean lankidetza-hitzarmena sinatuta izatea.
    • Lanpostu berarentzako praktikak egiteko eskaera bat baino gehiago egonez gero eta guztiei erantzun ezin bazaie, lehentasuna izango dute Legazpin erroldatuta dauden ikasleek.

    LEGAZPIKO UDALEAN AISIALDI BEGIRALE TITULUA LORTZEKO PRAKTIKAK EGITEA

    9.7
    GALDERAERANTZUNA
    Zer da?Aisialdiko begirale titulua lortze aldera, Legazpiko Udalak praktikak egiteko aukera eskaintzen die herritarrei.
    Nork eska dezake?Aisialdiko begiraleen titulua lortzeko praktikak egin nahi dituen ikasleak, edota haren legezko ordezkariak.
    Non izapidetzen da
    Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

    Euskal Herria plaza, 1 20230

    Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

    Aurkeztu beharreko agiriak
    1. Eskaera orria.
    2. Alde teorikoa egin duela egiaztatuko duen eskolako agiria, honakoak adieraziz: alde teorikoaren ordu-kopurua, non egin duen eta zein hizkuntzan.
    3. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
    Informazio gehiago

    Emailez:

    haz@legazpi.eus

    Telefonoz:

    Udalerritik bertatik  010

    Kanpotik  943 73 70 30

    Zenbat kostatzen da?

    Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

    Prozeduraren epea
    • Aurreikusitako epea: 7 egun
    • Legezko gehieneko epea: 15 egun
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa
    Araudi aplikagarria
    Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
    1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, egiaztatzea eta eskaera erregistratzea.
    2. Agiri moduan kopia zigilatu bat ematea, agiriak erregistratzeko normalean izaten den prozedurari jarraiki.
    3. Eskaera Euskara Sailera bidaltzea.
    Geroagoko izapideen laburpenaEuskara departamentuak aztertu eta onartzen ditu eskariak, araudian jasotakoaren arabera.
    Agiri lagungarriak
    Nork onartu behar du?Alkateak.
    Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaEuskara Saila.
    Informazioaren balio-aldiaAraudia aldatu arte.
    OharrakIkasleek ez dute, inondik ere, Legazpiko Udalarekin loturarik edo lan-harremanik izango. Hala ere, lantokian eta bertara egindako joan-etorrietan babestuta egon daitezen, banakako istripu-asegurua egingo die Udalak praktikak egingo dituzten ikasleei.